دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره تعداد گردشگران ورودی، جاذبه های گردشگری

تاکنون در استان گیلان 489 بنا، 45تپه، 21مجموعه، 369محوطه و یک بافت به ثبت رسیده است، که سهم شهرستان رودبار(72) نمونه است.
جدول4-4.مسیرهای علمی گردشگری شهرستان رودبار
ردیف نام مسیر (مبدأ- مقصد ) شهرهای اصلی مسیر
1 رشت به رودبار(فاراب ) رشت – امامزاده هاشم – رودبار
2 رشت به رودبار(مارلیک – برداشت زیتون ) رشت – امامزاده هاشم – رودبار
3 رشت به رودبار(فاراب – باغ انبوه ) رشت – امامزاده هاشم – رودبار
4 رشت به رودبار(درخت سرو هزارساله هرزویل ) رشت – امامزاده هاشم – رودبار
5 رشت به رودبار(داماش – محل رویش گل سوسن چلچراغ ) رشت – امامزاده هاشم – رودبار
مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری استان گیلان 1391
جدول 4-5. تعداد و درصد جاذبه های گردشگری شهرستان رودبار و مقایسه آن با استان
مکان کل طبیعی تاریخی– فرهنگی انسان ساخت
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
استان گیلان 330 100 179 54. 2 130 39. 3 21 6. 3
شهرستان رودبار 37 11. 2 24 7. 3 11 3. 3 2 0. 6
ماخذ:سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان1391
4-6.تجزیه وتحلیل پرسشنامه
شهرستان رودبار یکی از شهرهای کوهپایه ای استان گیلان می باشد که بر دامنه کوههای البرز و تالش، در کناره رودخانه سفیدرود و در امتداد باغ های انبوه زیتون قراردارد. این موقعیت جغرافیایی منظره بدیعی را از ترکیب شهرسازی و طبیعت بوجودآورده است.
این شهر یک شهر میان راهی و عبوری است. به همین دلیل بسیاری از مسافران ضمن توقف کوتاه درآن به خرید محصول عمده رودبار یعنی زیتون و فرآورده های آن می پردازند. آب وهوای این شهر که در جنوب استان گیلان واقع شده از نوع آب وهوای مدیترانه ای است که دارای زمستانهای معتدل و اندکی مرطوب و تابستانهای گرم وخشک می باشد.
شهرستان رودبار از نظر تاریخی قدمتی شش هزارساله داشته و دارای تپه ها، ابنیه هاو. .. تاریخی فراوانی دارد که در کنارسایر جاذبه ها از قبیل مناظربسیار جذاب در ارتفاعات پوشیده از درختان همیشه سبز زیتون، آبهای معدنی گواراو. .. یکی از نقاط مستعد برای گردشگری می باشد. (کیوانی، 1390، 53)
پرسشنامه این تحقیق درتعطیلات بهاره سال 1392 در سطح شهرستان رودبار توسط 384 نفر از گردشگران ورودی به این منطقه تکمیل گردیده است. در این زمان بنا برآمار رسمی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در مجموع تعداد گردشگران ورودی به این محدوده از استان گیلان 108هزار نفر برآورد شده است که بیشتر مسافران عبوری را شامل می شود.
4-6-1.جنسیت گردشگران
تعداد گردشگران زن دراین منطقه در زمان تحقیق 1/47 % بوده است و در صد مردان نیز9/52% بوده است، فراوانی و درصد آن در جدول4-6 و شکل4-15گنجانده شده است.

]]>