دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، ماتریس همبستگی

[do_widget id=kl-erq-2]

مقدمه
در این فصل مباحث مربوط به روش شناسی تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها بیان گردیده است. در این فصل ضمن تعریف جامعه آماری به بیان نمونه آماری و چگونگی روش نمونه گیری، تعیین حجم نمونه تحقیق و گردآوری داده ها و نحوه تنظیم و توزیع پرسشنامه پرداخته شده است. چگونگی تعیین اعتبار و روایی، ابزار اندازه گیری و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات، از موارد دیگری است که در این فصل بیان می گردد.
1-3-روش تحقیق
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه دینداری و ادراک افراد بومی منطقه از اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری می باشد تا با ارزیابی نتایج به دست آمده و ارائه پیشنهادهای لازم، بستر مناسب تری برای توسعه گردشگری در تعامل با دین ایجاد کند، لذا به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مساله خاص متداول درون سازمان انجام می شود چنین پژوهشی پژوهش کاربردی نامیده می شود(دانایی فرد، الوانی و آذر، 1390).
از نوع تحقیقات مقطعی و از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی توصیفی – همبستگی خواهد بود، زیرا وضع موجود را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را از طریق مراجعه به جامعه میزبان بررسی می کند. از لحاظ ماهیت داده ها در گروه تحقیقات کیفی که با استفاده از طیف لیکرت کمّی شده، جای می گیرد.
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال پیش بینی تغییرات نگرش افراد جامعه میزبان نسبت به اثرات فرهنگی و اجتماعی حاصل از توسعه گردشگری است، از روش رگرسیون که از تحقیقات همبستگی می باشد استفاده شده است؛ در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابط دوبه دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. در بعضی از بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می شود. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1387).
2-3-متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک می باشد و می تواند مقادیر و ارزش های متفاوتی داشته باشد. متغیرها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیر مستقل، متغیر وابسته و متغیرهای میانجی تقسیم می شوند. متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تأثیر می گذارند و معمولاً تشخیص تأثیر متغیر مستقل و تأثیر آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود. متغیرهای تابع یا وابسته، تابع متغیر مستقل هستند یا در واقع معلول آن به حساب می آیند. متغیرهای میانجی یا واسطه متغیرهایی هستند که گاهی به عنوان رابط متغیر مستقل قرار می گیرند(حافظ نیا، 1382).
در این تحقیق نوع متغیرها به صورت زیر می باشد:
دینداری متغیر مستقل است.
ادراک ساکنین از اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری متغیر وابسته است.
در این پژوهش رابطه بین دینداری به عنوان متغیر مستقل و ادراک ساکنین جامعه میزبان از اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این رابطه و تأثیری که دینداری اسلامی ساکنین جامعه میزبان بر نگرش آنان به اثرات فرهنگی و اجتماعی حاصل از توسعه گردشگری در منطقه رخ داده است با استفاده از روش های همبستگی که در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون، صورت گرفته است.
متغیر مستقل این پژوهش را دینداری افراد جامعه میزبان، که همان شدت و میزان عمل به مؤلفه های دینی بر اساس موضوعاتی از جمله شرایط خانوادگی، جامعه، فرهنگی و…می باشد، تشکیل می دهد و متغیر وابسته این پژوهش شامل ادراک جامعه میزبان از اثرات فرهنگی توسعه گردشگری و ادراک آنان از اثرات اجتماعی توسعه گردشگری می باشد.
3-3-روش های جمع آوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر است:
1-3-3-مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.
2-3-3-تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه ای دو بخشی شامل سؤالات عمومی و تخصصی، استفاده شده است.
]]>