دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره شهرستان رودبار، توسعه گردشگری

توسعه پایدار گردشگری در گرو برنامه ریزی مناسب و هدفمند است.
برنامه ریزی، ساختارها و ابزارهای تحول و ارتقاء گردشگری متناسب با بازار تقاضا و وضعیت محیط خارجی در مناطق و مقصدهایگردشگری را فراهم می آورد.
برنامه ریزی موجبات فراهم آمدن نیروی انسانی متخصص مورنیاز توسعه گردشگری را تسهیل می نماید.
دستیابی به توسعه کنترل شده گردشگری نیازمند راهبردها، برنامه ها، قوانین و مقررات و سنجه هایی است که از طریق فرایند برنامه ریزی فراگیر و هم پیوند با سیاست ها و توسعه گردشگری مرتبط می گردند.
برنامه ریزی اساس خردورزانه ای را برای مرحله بندی توسعه و طرح ریزی پروژه فراهم می آورد که برای بخش دولتی و خصوصی در زمینه ی سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است (inskeep 1991: 16).

3-1. موقعیت و وسعت شهرستان رودبار
شهرستان رودبار بین مدار 36 درجه و 37 دقیقه تا 37 درجه و 3 دقیقه عرضشمالی و 49 درجه و 11 دقیقه تا 49 درجه و 38 دقیقه طول شرقی درجنوب استان گیلان واقع شده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان، 1385، ص 24).
این شهرستان در جنوب استان گیلان و در دو سوی سپیدرود قرار گرفته است و برای تمیز دادن آن از رودبار قزوین، رودبار زیتون نامیده می شود و در گذشته های دور پیلهرودبار نیز نام داشت. رودبار بر پایه قانون تقسیمات کشوری سال 1316 خورشیدی یک بخش از شهرستان رشت بود و در آبان 1338 به شهر تبدیل شد و به عنوان کانون اداری شهرستان رودبار اعلام گردید. شهرستان رودبار بلندترین شهرستان گیلان به شمار می آید. کوههای این ناحیه به صورت رشته هایی موازی با درههایی تنگ از خاور به باختر کشیده شده اند و بخشی از بلندیهای البرز باختری به شمار می آیند. بلندترین قله این شهرستان قله دلفک است که بلندای آن به 2705 متر می رسد (کشور دوست، 1385، ص134).

شکل3-1. تقسیمات سیاسی شهرستان رودباربه تفکیک بخش و دهستان
این شهرستان ازسمت شمال به شهرستان رشت و شفت، از سمت جنوب به استان قزوین، از شرق به شهرستان سیاهکل و از غرب به استان زنجان محدود است(شکل3-1 و جدول3-1). این شهرستان با 3/2574 کیلومترمربع مساحت در بین 16 شهرستان استان گیلان از لحاظ وسعت رتبه اول را دارد. همچنین این شهرستان دارای 4 بخش، 7 شهر و10 دهستان و175 آبادی دارای سکنه میباشد (سالنامه آماری استان گیلان، 1385).
محدوده شهرستان در قسمتی از کوههای البرز غربی و تالش جنوبی واقع شده و قله معروف دلفک در این شهرستان قرار دارد. رودبار از شمال به ابتدای دشت حاصلخیز سفیدرود رشت و در شمالشرقی به کوهستانهای دیلمان و پیرکوه، در شمالغربی به کوهپایههای امامزادهابراهیم و دهستان چوبر شهرستان شفت که از نظر ارتفاع در مقایسه با قسمت شمال شرقی کمتر میباشد محدود بوده و از قسمت جنوب به اقلیم نیمه معتدل و خنک قزوین و کوههای انبوه و رودخانه قزل اوزن منتهی میشود (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان، 1382، ص31).
جدول 3-1. تقسیمات جغرافیایی شهرستان رودبار 1385
شهرستان بخش نامدهستانهای تابعه مرکز دهستان نام شهر
رود بار مرکزی رستم آباد جنوبی بازار رستم آباد رستم آباد
رستم آباد شمالی اسکولک –
کلشتر جمال آباد رودبار – منجیل – لوشان
رحمت آباد
و بلوکات بلوکات شهر بیجار –

]]>