تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین و انحراف معیار می‌باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 ، نرم افزار Amos و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8.54 تحت ویندوز می‌باشند.
4-2- توصیف داده ها
4-2-1- جنسیت
یکی از متغیرهای مهم در توضیح ویژگیهای اعضای جامعه، جنسیت افراد در جامعه مورد بررسی می باشد. همانطور که در نمودارهای زیر نیز قابل مشاهده است تقریباً 26 درصد از اعضای نمونه مورد بررسی را زنان و 74 درصد را مردان تشکیل می دهند.
جدول4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آن ها
جنسیت فراوانی درصد
مرد 160 73.7
زن 57 26.3
کل 217 100

نمودار4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

4-2-2- سن
پاسخگویان به سوالات پرسشنامه در مطالعه حاضر در چهار گروه سنی؛ کمتر از 23 سال- 23 تا 30 سال- 30 تا 40 سال و بالای 40 سال طبقه بندی شده اند، که سهم هر یک از گروه های سنی به شرح ذیل می باشد: کمتر از 6 درصد از کل نمونه سنی کمتر از 23 سال دارند، همچنین بیشترین فراوانی مربوط به فاصله سنی 23 تا 30 سال با فراوانی بیش از 43 درصد از کل نمونه می باشد.
جدول4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن(سال) آن ها
سن فراوانی درصد
کمتر از 23 سال 11 0.06
بین 23 تا 30 سال 94 0.43
بین 30 تا 40 سال 87 0.40
بالای 40 سال 25 0.11
کل 217 100

نمودار4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن(سال) آن ها
4-2-3- میزان سابقه کار
تجربه و سابقه کار یکی از فاکتورهای مهم، جهت درک مناسبی از مفاهیم تخصصی میباشد. در مطالعه حاضر افراد مورد بررسی از لحاظ میزان سابقه کاری به 4 گروه؛ زیر یک سال- بین 1 تا 5 سال- بین 5تا 10 سال و نهایتاً بیشتر از 10 سال تقسیم می شوند. همانطور که از نمودار زیر پیداست؛ تقریباً 11 درصد از اعضای نمونه مورد بررسی سابقه کاری کمتر از یک سال را دارا می باشند، همچنین بیشترین میزان سابقه کار نیز مربوط به افرادی با سابقه 1 تا 5 سال( حدود 39 درصد) می باشد.
جدول4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کاری آن ها
سابقه کار فراوانی درصد
زیر 1 سال 24 0.11
بین 1 تا 5 سال 85 0.39
بین 5 تا 10 سال 74 0.34
بالای 10 سال 34 0.16
کل 217 100

نمودار4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری آن ها
4-2-4- سمت
کارکنان شاغل در زنجیره تامین صنایع لبنی مانیزان، در نمونه مورد بررسی در 6 گروه مدیران، معاونت، کارمند، حسابدار، کارگر و سایر تقسیم شده اند. طبق نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ها از همه سمت های مختلف در نظر سنجی انجام شده حضور دارند. لازم به ذکر است عنوان کنیم که، بیشترین تعداد از سمت های مختلف مربوط به کارگران با درصد فراوانی، بیش از 47 درصد از کل افراد می باشد.
جدول4-4 توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان بر حسب سمت آن ها
سمت فراوانی درصد
مدیر 5 2.3
معاونت 9 4.1
کارمند 51 23.5
حسابدار 11 5.1
کارگر 103 47.5
سایر 38 17.5
کل 217 100

نمودار 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت آن ها
4-2-5- تحصیلات
تحصیلات نیز در کنار تجربه،نقش مهمی در دستیابی به دانش لازم جهت پیشبردن امور کسب و کار در فرآیند زنجیره تامین را ایفا می کند. در مطالعه حاضر کارکنان مورد بررسی در صنایع لبنی مانیزان از منظر تحصیلات در 5گروه به صورت؛ زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر تقسیم بندی شده اند. همانطور که در نمودار زیر نیز قابل مشاهده است، بیشترین درصد فراوانی مربوط به افراد با مدرک تحصیلی دیپلم(36 درصد) می باشد، که بیشتر شامل قشر کارگر می باشد. کمترین درصد فراوانی نیز مربوط به افرادی است که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر (2 درصد) می باشد.
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصدپاسخگویان بر حسب تحصیلات آن ها
تحصیلات فراوانی درصد
زیر دیپلم 42 0.19
دیپلم 77 0.36
فوق دیپلم 44 0.020
لیسانس 48 0.22
فوق لیسانس وبالاتر 6 0.03
کل 217 100

نمودار4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آن ها
4-3- وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه
بعد از آمار توصیفی به بررسی وضعیت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه پرداخته و فراوانی جوابها و تعداد بی‌جوابها و همچنین میانگین و انحراف معیار پاسخ‌ها را در جدولی می‌آوریم.
جدول 46 وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخها)
سوالات کاملا مخالف مخالف بی‌نظر موافق کاملا موافق بی‌‌جواب جمع انحراف معیار میانگین
سوال 1 0 1 6 84 126 0 217 .577 4.54
سوال 2 1 2 13 79 122 0 217 .694 4.47
سوال 3 1 2 16 79 119 0 217 .712 4.44
سوال 4 1 6 12 71 127 0 217 .764 4.46
سوال 5 4 8 16 93 96 0 217 .881 4.24
سوال 6 2 11 25 95 84 0 217 .878 4.14
سوال 7 0 12 20 96 89 0 217 .827 4.21
سوال 8 4 7 26 87 93 0 217 .901 4.19
سوال 9 2 5 26 102 82 0 217 .801 4.18
سوال 10 3 18 37 78 81 0 217 1.002 4.00
سوال 11 3 11 20 92 91 0 217 .899 4.18
سوال 12 3 7 19 100 88 0 217 .840 4.21
سوال 13 2 10 18 83 104 0 217 .870 4.28
سوال 14 4 7 17 59 130 0 217 .903 4.40
سوال 15 6 14 36 86 75 0 217 1.011 3.97
سوال 16 4 13 37 98 65 0 217 .937 3.95
سوال 17 3 9 24 97 84 0 217 .877 4.15
سوال 18 3 6 29 97 82 0 217 .853 4.15
سوال 19 3 4 20 87 103 0 217 .822 4.30
سوال 20 2 1 17 89 108 0 217 .730 4.38
سوال 21 1 7 6 84 119 0 217 .744 4.44
سوال 22 1 3 18 72 123 0 217 .744 4.44
سوال 23 1 12 17 86 101 0 217 .861 4.26
سوال 24 3 6 16 103 89 0 217 .815 4.24
سوال 25 4 7 17 86 103 0 217 .880 4.28
سوال 26 1 8 11 70 127 0 217 .792 4.45
سوال 27 3 6 9 75 124 0 217 .814 4.43
سوال 28 2 8 17 71 119 0 217 .851 4.37
سوال 29 2 2 11 65 137 0 217 .720 4.53
سوال 30 1 4 9 68 135 0 217 .707 4.53

4-4 اعتبار سنجی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
جدول4-7 اعتبار سنجی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ
اعتبار پرسشنامه
مقدارآلفای کرونباخ تعداد سوالات
.902 30

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.902 گزارش شده است که بسیار مناسب است.
4-5- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می‌باشد. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی، و آزمایشی آزمود. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه‌وتحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این‌گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی‌توان آن‌ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه هم‌زمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری SEM) )، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه‌وتحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات هم‌زمان متغیرها را برهم نشان می‌دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده‌ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گردهم آمده تا پدیده‌های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی اندازه گیری یا تأییدی و تحلیل مسیر تقسیم می‌شود. در قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل‌های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند.
به طور کلی روابط بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری به دو حوزه کلی تقسیم می‌شود:
روابط بین متغیر های پنهان با متغیرهای آشکار (مدل اندازه گیری و یا مدل تحلیل عامل تأییدی می‌باشد).
روابط بین متغیر های پنهان با متغیر های پنهان. (مدل ساختاری و یا مدل تحلیل مسیر می‌باشد).
درمدل اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت مدل ساختاری ارتباط عامل‌های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه، متغیر های پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد؛ لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده‌اند از مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده می‌شود.
4-5-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی
در روش شناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا به ساکن لازم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگر های انتخاب شده برای اندازه گیری سازه‌های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی (CFA )، استفاده می‌شود. به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار t بالاتر از 96/1 باشد. در این صورت این نشانگر از دقت لازم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است؛ لذا جهت بررسی اینکه هر سازه‌های مدل تحقیق تا چه حد با نشانگر های انتخاب شده جهت سنجش آن‌ها دارای هم سویی بوده‌اند از مدل اندازه گیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
4-6 متغیرها و ابعاد تشکیل دهنده آنها
جدول4-8 متغیرهای پژوهش
ردیف متغیر سوالات
1 تدارکات سوال 1 تا 4
2 انبار‌داری سوال 5 تا 9
3 انتقال سوال 10 تا 14
4 پردازش سفارشات سوال 15 تا 18

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5 زمان بندی تولید سوال 19 تا 22
6 زمان حمل کالا سوال 23 تا 26
7 بسته بندی سوال 27 تا 30

همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود در این پژوهش 7 متغیر مکنون وجود دارد که به ترتیب در جدول آورده شده و سوالاتی که در پرسشنامه برای بررسی آنها در نظر گرفته شده است و برآورد کننده آنها هستند مشخص شده است. همچنین این 7 متغیر خود در یک مدل تحلیلی برآورد کننده متغیر زنجیره تامین هستند که در آخر این پژوهش به بررسی این مدل کلی پرداخته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بار عاملی سوالات و این متغیر‌ها را بر این متغیر بررسی می کنیم.
اکنون به بررسی تک‌تک متغیر های مکنون (مستقل) پرداخته و به بررسی بارهای عاملی سوالات و اثر آنها بر این متغیر‌ها می‌پردازیم.
برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از میانگین مجذور پس‌ماندها RMR، شاخص برازندگی GFI، شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)، شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)، شاخص برازندگی فزاینده (IFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA استفاده شده است. معیار GFI نشان دهنده اندازه‌ای از مقدار نسبی واریانس‌ها و کواریانس ها می‌باشد که توسط مدل تبیین می‌شود. این معیار بین صفر تا یک متغیر می‌باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده‌های مشاهده شده بیشتر است. . ریشه دوم میانگین مجذور پس‌ماندها یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس‌های برآورد یا پیش‌بینی شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است هرچه RMR برای مدل مورد آزمون نزدیک‌تر به صفر باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد،معیار میانگین اختلاف بین داده‌ها و ماتریس کواریانس- واریانس باز تولید شده (implied) است. این معیار هر چقدر که کوچکتر باشد (زیر 0.05 بسیار عالی و زیر 0.08 مناسب و زیر 0.10 نامناسب است) برای تناسب مدل با داده‌ها بهتر است. این شاخص یک شاخص با ارزشی است هنگامی که میانگین ماتریس واریانس- کواریانس داده‌ها شناخته شده باشد. ارزیابی آن هنگامی که ماتریس واریانس- کواریانس غیراستاندارد مورد استفاده قرار گیرد سخت و مشکل است. برای بررسی اینکه یک مدل به خصوص در مقایسه با سایر مدل‌های ممکن، از لحاظ تبیین مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل می‌کند از مقادیر شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)، شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)، شاخص برازندگی فزاینده (IFI) و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) استفاده شده است. . در نهایت برای بررسی اینکه مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی را با هم ترکیب می‌کند از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA استفاده شده است. شاخص RMSEA، ریشه میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. این شاخص برای مدل‌های خوب 05/0 و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 10/0 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
مدل اندازه گیری در سطح متغیر های مستقل
تدارکات:
این مدل در نرم افزار اجرا و روابط نشانگر های آن ترسیم شد. مدل اولیه اجرا شده در نرم افزار لیزرل دارای شاخص‌های مناسب برازش نبوده و به این منظور باید مدل اولیه وارد فاز اصلاح شود. عمدتاً در مرحله اصلاح مدل کنار گذاشتن نشانگر

]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *