دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد سوالات پرسش نامه، عملیات روانی

[do_widget id=kl-erq-2]

و با توجه به سطح معنی داری بدست آمده(sig=0.00) که کمتر از 0.05 و با توجه به نسبت بدست آمده که 74 درصد معادل 283 نفر از 384 نفر افراد شرکت کنندگان در طرح اذعان داشته اند که مرحله اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر ارتقاء احساس امنیت شهروندان شهر کرمانشاه تأثیر زیادی داشته است. و این بیانگر تأثیر گذاری زیاد اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر ارتقاء احساس امنیت شهروندان شهر کرمانشاه می باشد.
جدول 4-16 آزمون فرض یک” بین اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش با ارتقاء احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد”
متغیر گروهبندی تعداد میزان احتمال مشاهده شده میزان احتمال مورد انتظار سطح معنی داری
تأثیر نداشته است <= 3 101 .26 .50 .000
تأثیر داشته است > 3 283 .74
کل
384 1.00
4-3-2 آزمون فرض دوم” بین آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش و احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد. “
در آمار برای بررسی برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغییر در پدیده ای معین از آزمون دوجمله ای استفاده می شود. برای بررسی فرضیه ابتدا به تعریف متغیرها می پردازیم.
با توجه به محتوای سوالات پرسش نامه، 7سوال هستند که مستقیما به تأثیر آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان، مربوط می شوند. گزینههای این7سوال را با هم ادغام کرده ایم. این عمل با جمع بندی سوالات و سپس تبدیل آنان به طیف لیکرت صورت گرفته است. سپس ارتباط گویه های حاصله از این جمع بندی را بعنوان متغیر نشاندهنده تأثیر آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان کرمانشاه را آزمون کرده ایم.
در این آزمون با توجه به نسبتی که P=50% در نظر گرفته شده است گزینه های 1و2و3 را به عنوان اینکه آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان کرمانشاه تأثیر نداشته است وگزینه های 4 و5را به عنوان اینکه آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان کرمانشاه تأثیر داشته است، در نظر گرفته است.
ساختار آزمون:
آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان کرمانشاه تأثیر نداشته است
. آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان شهر کرمانشاه تأثیر داشته است
و با توجه به سطح معنی داری بدست آمده (sig=0.00) که کمتر از 0.05 و با توجه به نسبت بدسته آمده که 92 درصد معادل 353 نفر از 384 نفر افراد شرکت کنندگان در طرح اذعان داشته اند که آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان شهر کرمانشاه تأثیر زیادی داشته است. و این بیانگر تأثیر گذاری زیاد آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان شهر کرمانشاه می باشد.
جدول 4-17 آزمون فرض دوم” بین آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در طرح مبارزه با اراذل و اوباش و احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد. “
متغیر گروهبندی تعداد میزان احتمال مشاهده شده میزان احتمال مورد انتظار سطح معنی داری
تأثیر نداشته است <= 3 31 .08 .50 .000
تأثیر داشته است > 3 353 .92
کل
384 1.00
4-3-3 آزمون فرض سوم” بین انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش و احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد. “
]]>