دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی، مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

[do_widget id=kl-erq-2]

2-5-3 فنـاوری و عـدالت سـازمانی ………………………………………………………………………………………. 36
2-5-4 انـدازه سـازمان و امکان اجرای عدالت در آن ………………………………………………………………… 36
2-5-5 سـاخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی ……………………………………………………………………. 36
2-5-6 فرهنگ و زبان ………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-6 رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… 37
2-6-1 ابعاد رفتار شهروندی ………………………………………………………………………………………………….. 38
2-6-2 ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………….. 41
2-6-3 عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………….. 41
2-6-4 حیطه های رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………… 45
2-6-5 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………….. 46
2-6-6 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………….. 47
2-6-7 رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….. 50
2-7 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط ……………………………………………………………………………….. 52
مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………………………………. 52
2-7-2 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………. 61
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدَمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-2جامعه و نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-3 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………….. 69
3-3-1 برآوردحجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3-2 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-4 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
]]>