دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد مدل همسویی استراتژیک، مدل همسویی احیاگر

[do_widget id=kl-erq-2]

الف) درجه یا میزانی که کارکنان با مقصود، ارزش ها وچشم انداز سازمان همسو شده اند.
ب) سطح اعتمادی که درسازمان وجود دارد.
ج) میزانی که سازمان براساس ارزش های اعتمادزاکارمی کند.
د) سطح مشارکت کارکنان(ریچ وبنباسات، 2011).
2-2-2-ضرورت واهمیت همسویی
به زعم اسمیت، همسویی جوهره وضرورت مدیریت است. برای موفقیت سازمان، مدیران باید همسو بودن الزامات مشتری، فعالیت های بهبود فرایندواهداف کارکنان را با اهداف سازمانی ایجاد نموده وهمسویی را به طورمنظم بررسی کنند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که همسویی و انسجام شرکتها موجب اثربخشی سازمانی است وبه عنوان یک مزیت رقابتی تلقی می شود(هاروی، 2009).
همیشه باید هدفی برای تحقق وجود داشته باشد، درغیراینصورت احتمال موفقیت بی معنی خواهدبود. این اهداف است که تعیین کننده مسیر سازمان خواهدبود و تحقق اهداف بدون مدیران ونیروی کارامکان پذیرنیست. اهداف سازمان جایگاه تک تک کارکنان را برحسب نیاز تعیین می کند(دیویس،2010).
اگرمقاصد وتمایلات سازمانی درسطوح بالای سازمانی متناسب نباشد، احتمال شکست دراجرا وجود دارد. عمده ترین دلایل برای این امر فقدان همسویی درجایی ازسازمان است. هر چند مفهوم کلی همسویی زیبا به نظر می رسد اما مشکل بتوان آن را تعریف ودرک نمود. برای درک این مفهوم باید حوزه های اساسی همسویی را شناسایی کرد و سپس شاخص همسویی و عدم همسویی را تعریف نمود. شاخص های همسویی باید درسراسر سازمان سازگار باشند. همسویی به خودی خود ایجاد نمی شود. به خصوص درسازمان های پویا، به خاطرتاریخچه، ساختار، پایگاه های قدرت درونی، جاه طلبی های مدیریتی وغیره، معمولا عدم همسویی رخ می دهد. دربلند مدت نوعی انتخاب طبیعی داروینی رخ خواهد داد. بنابراین برای فرایندهای مدیریتی لازم است که حوزه های همسویی اساسی را شناسایی نموده وتغییرات مورد نیاز درفرایندها، ساختار، منابع و تکنولوژی را انجام داد تاهمسویی ایجاد شود(لابوویتز،2010).
کاربردهای همسویی را درموارد زیر می توان مشاهده نمود:
الف) سازمان را به مهندسی مجدد شامل: آموزش مهارت ها و … وا می دارد. همسویی به انجام اصلاحاتی درفرهنگ سازمانی وسیستم ها درجهت پشتیبانی ازفرایندهای جدید کمک می کند.
ب) همسویی کمک می کند تاازکارکردن عناصرمختلف سازمانی وسیستم ها با همدیگر بصورت کارا واثربخش درراستای تحقق نیازهای سازمانی اطمینان حاصل شود.
پ)همسویی یک زمینه تجاری است که فرایندهای عملیاتی ورفتارکارکنان را به شیوه های سیستماتیک ومبتنی بر نتایج بررسی می کند؛ همسویی برنتایج معنی دار ومشوق های تجاری متمرکز است وغالباً توسط مدیریت سازمان انجام می گیرد(دیویس،1389).
2-2-3-مدل های همسویی
1-مدل همسویی استراتژیک
دراین مدل دو بعد عمده وجود دارد:
الف) انسجام کارکردی(وظیفه ای): همسویی درکل سازمان وبین مؤلفه های کارکردی مختلف سازمان را مورد توجه قرار می دهد.
ب) انسجام استراتژیک: همسویی موضع گیری خارجی سازمان دربازارهای منتخبش را باترتیبات وآرایش درونی ساختار، فرایندها، و منابع مورد توجه قرار می دهد.
بطورکلی سازمان باید مؤلفه های داخلی وخارجی اش را به عنوان پیش نیازی برای موفقیت همسو نماید(مک دونالد،1383).
2-مدل همسویی احیاگر
درمدل احیاگر، عوامل عمده همسویی سازمانی شامل چشم انداز، ارزش ها، رهبری، شاخص های عملکرد، سیستم، استراتژی وساختار است. براساس نظر هربرت، ایجاد یک فرهنگ سازمانیو تکامل آن وظیفه اساسی ومنحصربه فرد رهبری است. به اعتقاد وی، سازمان های اثربخش نیازمند همسویی مؤلفه های مذکوراست(جعفری نیا وهمکاران،1389).
3-مدل همسویی درسطح فردی
همسویی همچنین به تناسب وسازگاری بین افراد وسازمان دلالت دارد. وقتی افراد ازطریق انجام دقیق امور ونیازهای سازمانی، به اهداف حرفه ای وشخصیشان نایل گردند، همسویی بین افراد وسازمان وجود دارد. یک وضعیت برد-برد ایجاد می شود که درآن موفقیت هرفرد به موفقیت اعضای سازمان کمک می کند وبرعکس(همان).
جهت کسب موفقیت، کارکنان اولاً باید بدانند چه انتظاری ازآن ها می رود وسپس مهارت ها وتوانایی ها، منابع وحمایت لازم را جهت برآوردن انتظارات کسب نمایند. درگام بعد آنهابایستی بدانند که درچه زمانی بایستی آن کارها را انجام دهند. این امرمستلزم همسویی دقیق الزامات سازمانی است. مقصود مشترک، حسی را برای اشخاص فراهم می کند که آنها درفعالیت های سازمانی با مسیرمعنادارهستند واین موضوع به نوبه خود برای بسیاری ازکارکنان به عنوان امری باارزش محسوب می شود(لابوویتز،2010).
]]>