دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر

[do_widget id=kl-erq-2]

نه تنها قوانین بخشی از کنترل های رسمی هستند؛ بلکه مؤسسه ها و سازمانهایی چون مدرسه، اداره و… نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترل اجتماعی می باشند. چنانچه در مدرسهها، مقرراتی وجود دارد که اطاعت از آنها لازم است و در صورت سرپیچی مجازات در پی خواهد داشت.
3: کنترل اجتماعی مثبت و منفی: تشویقها، آفرینها، قدردانیها و اعمال شوقآمیز دیگر، از ساختکارهای مثبت بوده، برای همنوا ساختن با هنجارها و ارزشهای اجتماعی لازم است. برعکس، تنبیه، توبیخ، تهدید، بی اعتنایی، ریشخند، جریمه و زندان از ساختکارهای منفی است. این تدابیر به منظور انصراف افراد از رفتارها و گرایشهای ضد اجتماعی به کار گرفته می شود. تباین میان کنترل اجتماعی مثبت و منفی امری انتزاعی است و هردو مجموعا در واقعیت هدفی را که تأمین همنوایی اجتماعی است، تعقیب می کنند.
2-3-4-6 نقش امر به معروف و نهی از منکر در کنترل اجتماعی
یکی از ساختکارهای مهم کنترل اجتماعی در اسلام ″امر به معروف و نهی از منکر″ است. این پدیده که یکی از ″اصول عملی″ اسلام است همانند نماز و روزه و حج بر مسلمانان واجب می باشد. امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکم شرعی، از کارآیی مؤثری برخوردار است؛ زیرا مردم احساس تکلیف شرعی می کنند و با حضور و شرکت فعال به رویارویی با آسیبهای اجتماعی و قانون شکنیها بر می خیزند و در پاسداری از هنجارهای دینی جامعه اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل می کنند و مانع گسترش کجرویهای اجتماعی می گردند. به بیان دیگر، مردم موظفند از فضیلتها و نیکیها پاسداری کنند و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلوگیری نمایند.
امروز جامعهی ما بر بنیانهای دینی قرار دارد و این امر نتایج بسیاری را در پی دارد که یکی از مهمترین آنها مسؤولیت افراد نسبت به یکدیگر است. در این فرآیند است که میتوان گامهای استواری به سوی هدفهای اسلامی برداشت و در چنین شالودی است که می توان مفهوم ″امر به معروف و نهی از منکر″ را به روشنی و آشکارا مشاهده کرد.
″معروف″ عبارتست از هر امری که از لحاظ عقلی و شرعی انجام آن نیکو باشد و″منکر″ عبارت است از هر امری که اعمال آن نکوهیده باشد به شرط آنکه فاعل نسبت به آن آگاهی و شناخت داشته باشد و عقل و شرع آن را تجویز ننماید. به عبارت ساده تر آنچه دارای مصلحت است و به رشد و کمال آدمی کمک می کند، ارزش و معروف، و آنچه دارای مفسده بوده و مانع کمال است، ضد ارزش و منکر. معروف در جامعه شناسی معادل ″ارزش″ است و ارزشها که بنیادی ترین عامل که تبیین و شناخت هنجارهای اجتماعی هستند، بر عقاید مشترک اجتماعی دربارﮤ آنچه خوب، درست و مطلوب است، استوار می باشند.
هنجارهای اجتماعی که در تعیین معیارهای رفتاری مردم در هر جامعه ضروری هستند. بر پایه ارزشها، اعتقادات و آرمانهای مورد احترام آن جامعه پا می گیرند و به صورت معیاری برای ارزیابی رفتارهای اجتماعی افراد و گروهها مورد استفاده قرار می گیرند. خوب بودن و یا بد بودن و شرایط مطلوب یا نامطلوب بر پایهی قضاوتهای متأثر از ارزشهای اجتماعی تعیین می شود و براساس آنها است که جامعه نظام پیدا می کند.
ارزشها دارای انواع مختلفی چون: ارزشهای فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، ذهنی، رسمی و دینی می باشند. معروف جزء ارزشهای دینی بوده و معنویت را وارد زندگی اجتماعی انسانها می سازد. عمل به معروف دارای ثواب الهی و رضایت وی است و منکر از ضد ارزشهای دینی و مانع حاکمیت معنویت در زندگی انسانهاست؛ از این رو با آن در یک جامعه ی دینی مبارزه می شود.
2-3-4-7 کارکردهای اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر
کارکردهای اجتماعی ″امر به معروف و نهی از منکر″ را می توان در موارد زیر گروه بندی کرد:
1: ضامن اجرایی قوانین الهی و برپایی هنجارهای دینی است؛
2: موجب تداوم ارزشها و هنجارهای دینی می گردد و در نتیجه موجبات رستگاری مسلمانان میشود؛
3: عامل ایجاد وحدت و همبستگی مسلمـانان است و موجبات تقویت روح جمعی مؤمنان را فراهم میآورد؛
4: با کلیه ضد ارزشهای دینی اعم از ظلم و ستم، بدعت، رواج سنتهای غلط، و پیروی کورانه از آداب و رسوم پیشینیان در جامعه اسلامی به مبارزه می پردازد و امت را به سوی سعادت، عدالت و حاکمیت ارزشهای الهی با پیروی آگاهانه و همراه با تفکر و تعمق و اندیشه رهنمود می گرداند.
* فرآیند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
مفهوم امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل مختلفی است که می توان آنها را به شرح زیر گروه بندی کرد:
1: احساس تنفر در قلب و اعراض از فرد خاطی: هر مسلمان مومن وظیفه دارد و حداقل در قلب خود نسبت به انحرافات اجتماعی و ترک واجبات الهی احساس تنفر کند و از فرد خاطی اعراض نماید و روبرگرداند و به هر شکل ممکن نارضایتی خویش را اعلام دارد.
2: مرحله زبانی همراه با پند و اندرز: کنترل اجتماعی در این مرحله با پند و اندرز، نصیحت و نرمی همراه است. اما در صورتی که مؤثر واقع نشد، با خشونت و تندی توأم می گردد.
3: مرحله ی اعمال زور: در مرحله نهایی به منظور جلوگیری از گسترش کجرویهای اجتماعی در جامعه و نادیده گرفتن احکام الهی، اعمال زور مورد نظر است؛ اما باید توجه داشت که اجرای این مرحله به عهده ی مسؤولان حکومتی بوده و به افراد عادی واگذار نمی شود.
2-3-4-8 امنیت اجتماعی از منظر تئوریسین های امنیت ملی
بوزان و ویور برای اولین بار این واژه را مورد استفاده قرار داده اند. قصد آنان از بکارگیری ا ین واژه پوشش دادن به ابعاد و جنبه هایی از حیات اجتماعی است که در سایه امنیت ملی تأمین نشده است.
به این نکته نیز اشاره دارد که الزاما و همیشه تأمین امنیت توسط دولت موجب امنیت نخواهد بود و در بسیاری مواقع بین منافع دولت و شهروندان تضاد پیش می آید (بوزان،1378: ص61).
]]>