دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد هیدرولیک، مقایسه

[do_widget id=kl-erq-2]

(2-72)
2-3-27-مطالعات پاپ و همکاران
پاپ و همکاران (2006) به تخمین تنش برشی بستر با استفاده از روش انرژی کینماتیک متلاطم پرداختند. آنها به مقایسه بین آنولار فلوم و دادههای میدانی پرداختند. آنولارفلوم معمولاً برای تعیین عمل و عکسالعمل بین هیدرودینامیک، فعالیت بیولوژیک و دینامیک رسوبات استفاده میشود. شکل (2-15) ساختار آنولار فلوم را نشان میدهد.
شکل(2-15) ساختار آنولار فلوم
2-3-28-مطالعات تامسون و همکاران
تامسون و همکاران (2006) به بررسی اثر سطحهای مختلف گلآلودی بر روی ضریب دِرَگ و تنش برشی بستر در جریان های کاهش دهنده، تحت اثر جریان های گل آلود پرداختند. جریان گل آلود در فلوم آزمایشگاهی آنولار با استفاده از مخلوط رس با غلظت مختلف شبیهسازی شد. اندازهگیری سرعت جریان در لایه مرزی متلاطم توسط LDV به انجام رسید. مقادیر ضریب درگ بستر و تنش برشی با استفاده از روش کاهش دهنده جریان محاسبه شد. نتایج نشان میدهد که ضریب درگ بستر به طور شاخص به افزایش غلظت رسوبات تا 20 گرم بر لیتر جواب می دهد و باعث افزایش تا 50% در دراگ به دلیل جلوگیری از تلاطم میشود با این وجود افزایش بیشتر در غلظت جرم در حدود 200 گرم بر لیتر باعث افزایش ضریب دراگ به دلیل تأثیر لزجت می شود. بنابراین کاربرد قانون دیوار در جریان با غلظت زیاد رسوبات چسبنده باعث تخمین بیشتر تنش برشی بستر می شود.
2-3-29 مطالعات لشکرآرا و همکاران
لشکر آرا و همکاران (1389) با استفاده از روش پرستون و تکنیک جذب مومنتوم، در یک فلوم به طول 3/8 متر، عرض 8/0 متر و عمق 5/0 متر به بررسی تعین تنش برشی متوسط کف و جداره های کانال مستطیل شکل پرداختند. آنها فرمولهای زیر را بمنظور تنش برشی کف و جداره پیشنهاد نمودند:
(2-73)
در فرمول فوق:
(2-74)
در فرمول فوق:
2-3-30 مطالعات جاعل و همکاران
همچنین جاعل و همکاران (1389) با استفاده از روش پرستون و تکنیک جذب مومنتوم در یک کانال به طول 3/8 متر و عرض 8/0 متر، با شیبهای مختلف به بررسی تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف پرداختند.
آنها برای تنش برشی دیواره فرمول زیر را پیشنهاد دادند:
(2-75)
2-4-بررسی گزارش های علمی در خصوص تعیین تنش برشی در مجاری مرکب
در خصوص توزیع تنش برشی برروی مقاطع مرکب تحقیقات گسترده و مدون با مدل فیزیکی و آزمایشگاهی انجام نگردیده است. بیشتر تحقیقات در این زمینه مربوط به مطالعات صحرایی بر روی رودخانههای طبیعی با فرض داشتن دشتهای سیلابی کلاسیک و بیشتر توسط مدلهای ریاضی میباشد. در این بخش به برخی از تحقیقاتی که در این زمینه در سال های اخیر به انجام رسیده است، اشاره می گردد.
بنابر تحقیقات صورت گرفته، شاید سلین (1964) اولین دانشمندی باشد که به مکانیسم کامل هیدرولیک جریان در مجاری مرکب مستطیلی هم بصورت آزمایشگاهی و هم بصورت صحرایی پرداخته است. شکل (2-16) گردابههای ناحیه انتقالی را در یک کانال اصلی و دشت سیلابی اطراف آن را که توسط سلین برداشت شده است، نشان میدهد.
شکل (2-16) گردابه های بزرگ ایجاد شده در ناحیه انتقالی در کانال مرکب مستطیلی (سلین 1964)
همچنین ون پرویجن و همکاران (2000) با استفاده از تکنیک تزریق رنگ، گردابه های بزرگ در اثر اختلاط را در یک کانال مرکب ذوزنقه ای مطابق شکل (2-17) نمایان ساختند.
شکل (2-17) ساختار منسجم گردابه های بزرگ در لایه اختلاط با استفاده از تزریق رنگ در کانالهای مرکب (ون پرویجن و همکاران 2000)
2-4-1: مطالعات نایت و حامد (1984)
]]>