دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحلیل ریسک، روش تحلیل

0.815 [do_widget id=kl-erq-2]
Bam
9
34.24
0.382
Dyhook
10
3-5- بررسی روش تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)
3-5-1- تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)
یکی از جدیدترین انواع این روشها روش تحلیل دینامیکی افزایشی است که در آن از مفهوم دیرینه مقیاس کردن رکوردهای حرکت زمین و توسعه آن به روشی که بتوان به دقت کل محدوده رفتاری سازه از الاستیک تا ویرانی را پوشش داد، استفاده می شود. در این روش مدل سازه ای تحت یک یا چند رکورد حرکت زمین که با سطوح شدت متفاوت مقیاس شده اند قرار میگیرد. پس از انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی، یک یا چند منحنی از پاسخ پارامتریک در مقابل سطوح شدت حاصل خواهد شد. در این منحنی ها کل محدوده رفتاری مدل تحت پوشش قرار می گیرد و در نهایت با تعریف حالات حدی و ترکیب نتایج با منحنی های تحلیل احتمالی به ارزیابی سازه ها می توان پرداخت.
تحلیل دینامیکی افزایشی یک تحلیل چند منظوره با اهداف مختلفی میباشد که در زیر به قسمتی از این اهداف میتوان اشاره کرد :
درک کامل از دامنه پاسخ یا نیاز سازه در مقابل اعمال یک سلسله رکورد زلزله.
شناسایی پاسخ سازه به رکوردهایی که احتمال اتفاق آنها در منطقه کم میباشد.
درک مناسب از تغییرات طبیعی پاسخ سازه مانند شدت افزایش حرکت زمین(به عنوان مثال، تغییر در حداکثر الگوهای تغییرشکل نسبت به ارتفاع، آغاز کاهش مقاومت و سختی و الگوها و دامنه های آنها)
ارائه تخمین هایی از ظرفیت دینامیکی کلی سازه.
مطالعه IDAچند رکورده معین، که چگونگی پایداری(تغییرپذیری) همه موارد مذکور را از یک رکورد به رکورد دیگر بیان میکند.
با توجه به این نتایج مشاهده می شود که روش تحلیل دینامیکی افزایشی، یک روش کاملا کاربردی، چند منظوره و واقعی است. لذا جهت آشنایی بیشتر، در این بخش به تعریف انواع روش تحلیل دینامیکی افزایشی پرداخته و در آن اصطلاحات مورد استفاده در مبانی این روش معرفی میشود.
شکل ‏32آناتومی منحنی IDA ]67[
3-5-2- ورودی ها و خروجی های تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی
اولین گام در انجام یک تحلیل IDA دارا بودن درک درستی از ورودی ها و خروجی های این نوع از تحلیل می باشد. در حقیقت مساله اصلی در انجام یک ارزیابی لرزه ای سازه های موجود، یک هدف بر اساس اعمال یک سری عملیات متوالی بر روی داده ها و خروجیها است. اخیرا موسسه تحقیقات لرزه ای در برکلی کالیفرنیا یک روند منطقی را برای حل و تشریح این مساله ارائه نموده است. این روند به این صورت تعریف میشودکه ابتدا با انجام یک تحلیل ریسک لرزه ای در منطقه مورد نظر پارامتری به نام معیار شدت لرزه ای یا IM به عنوان ورودی به سازه اعمال شود. در مرحله بعد با انجام تحلیل پاسخ سازه به تحریک لرزه ای موجود بدست آمده و با نام پارامتر مهندسی معرف نیاز سازه EDPدینامیکی غیرخطی افزایشی به ازای هرIM بدست خواهد آمد. در مرحله بعد با معرفی یک شاخص خسارت سازه ای می توان احتمال رخداد خسارت و یا احتمال تجاوز مقدار مجاز ارتعاش ورودی از یک مقدار خاص را بدست آورد و همچنین در مراحل بعد به تعیین میزان هزینه تعمیرات ناشی از خسارت پرداخت. بنابراین منحنی های IDA عبارتند از یک سری منحنی IM در مقابل EDP که مطالعات جانبی احتمالاتی بر روی آن انجام خواهد شد.گراف شکل زیر می تواند این روند را به طور مناسبتری نمایش دهد [25].
شکل ‏33روند انجام روش طراحی بر اساس عملکرد معرفی شده در PEER کالیفرنیا. [25]
تحلیل IDA در بخش اول این شکل گنجانده میشودکه توسط مقادیر مناسب IM مقادیر EPD متناظر بدست خواهد آمد.
3-5-2-1- تحلیل دینامیکی افزایشی تک رکورده
در ابتدا لازم است اصطلاحات مورد نیاز به وضوح تعریف شوند.
]]>