دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه، تصمیمگیری چند معیاره

مقدمه [do_widget id=kl-erq-2]
یکی از قسمتهای مهم کار پژوهشی، روششناسی است که به وسیله آن روش انجام کار و ابزار و فنون مورد استفاده در پژوهش مشخص میشود. در این فصل به روش و طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری دادهها، روایی و پایایی ابزار سنجش و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها اشاره میشود.
3-1- روش و طرح پژوهش
این پژوهش با توجه به نوع هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است.
3-2- جامعه آماری
اولویتبندی روشهای تامین مالی، نیاز به دانش کافی در مسائل مالی و صنایع پایین دستی (به ویژه شهرسازی) دارد و مشخص شدن گزینهها و شاخصها برای تصمیمهای پیچیدهای که شاخصهای کمی و کیفی متعددی در آن تاثیر گذارند، نیازمند استفاده از قضاوت خبرگان منصف و مطلع میباشد؛ لذا جامعه آماری مورد بررسی، خبرگان و متخصصین مالی و شهرسازی، مشتمل بر مدیران اجرایی طرحهای شهری و شهرسازی شهرهای جدید استان اصفهان میباشند.
3-3- روش نمونهگیری و حجم نمونه
برای نمونهگیری از روش نمونهبرداری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه نیز در دو مرحله تعیین گردید. در مرحله اول برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به حجم جامعه (96 نفر)، تعداد نمونه 76 نفر به دست آمد. بعد از توزیع پرسشنامه تعداد 42 پرسشنامه صحیح مورد استفاده قرار گرفت.
در مرحله دوم برای پرسشنامه تاپسیس فازی، تعداد 9 پرسشنامه توزیع شد که از آن تعداد، 7 پرسشنامه صحیح جمعآوری گردید.
3-4- روش گردآوری دادهها
جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه پژوهش و مبانی نظری آن از روش کتابخانهای و اسنادی استفاده گردیده و همچنین جهت بررسی وضعیت موجود شهر جدید بهارستان و ارتباط آن با موضوع پژوهش از روش میدانی استفاده شده است.
3-5- ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه اول شامل 43 سوال و پرسشنامه دوم نیز پرسشنامه تاپسیس فازی است که شامل 9 گزینه و 7 معیار میباشد.
3-5-1- روایی ابزار سنجش
روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفت.
3-5-2- پایایی ابزار سنجش
برای محاسبه پایایی پرسشنامه اول، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 889/0 به دست آمد. با توجه به اینکه این مقدار بیشتر از 70/0 است، بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار میگیرد.
3-6- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای تحلیل دادهها از ضریب آلفای کرونباخ، آزمون t تک نمونهای و همچنین تکنیک تصمیمگیری چند معیاره فازی استفاده میشود. نرمافزارهای مورد استفاده نیزSPSS و وEXELL میباشند.
3-6-1- تصمیمگیری با معیارهای چندگانه
در بسیاری از موارد، نتیجه تصمیمگیریها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیمگیرنده است که تصمیمگیری بر اساس چندین معیار بررسی و تجزیه و تحلیل شده باشد. از مجموعه تکنیکهای تحقیق در عملیات، تکنیکهای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه عهدهدار حل این گونه مسائل در تصمیمگیری است. در مدلهایی مانند برنامهریزی خطی، برنامهریزی عدد صحیح، برنامهریزی غیرخطی، تخصیص و عمده مدلهای کلاسیک تحقیق در عملیات فقط یک معیار مانند سود، هزینه، بهرهوری، سودآوری، زمان و … مورد توجه قرار میگیرد، حال آنکه در مدلهای تصمیمگیری چندگانه، هم زمان چند معیار با یکدیگر در تعیین بهترین گزینه مورد استفاده قرار میگیرد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی بوده و بهدلیل وجود مقیاسهای مختلف اندازهگیری، با هم قابل مقایسه نباشند. در بعضی از مسائل معیارها ممکن است با یکدیگر متضاد باشند، یعنی افزایش یک عامل یا معیار موجب کاهش عامل دیگر شود و برعکس. تصمیمگیری با معیارهای چندگانه معمولا به دنبال گزینهای است که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه میکند. در تعیین گزینههای مختلف تصمیم منظور از معیار، عواملی است که تصمیمگیرندهها به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود، مدنظر قرار میدهند. به عبارت دیگر معیار، استانداردها و قوانینی است که برای قضاوت مورد استفاده قرار گرفته و میزان اثربخشی را در تصمیمگیری بیان میدارد. معیار در تصمیمگیری ممکن است به دو صورت شاخص و یا هدف ارائه گردد که با توجه موضوع پ‍ژوهش حاضر، شاخص که به عنوان یکی از معیارهای تصمیمگیری میباشد، شرح داده میشود. شاخص عبارت است از وی‍‍‍ژگیها، کیفیات یا پارامترهای عملکردی که برای انتخاب گزینههای تصمیم مطرح است. شاخصها ممکن است کمی یا کیفی باشند. شاخصهای کیفی معمولاً با الفاظ بیان میشوند؛ کلماتی مانند کم، زیاد، ارزان، گران، کند، سریع و … الفاظی است که میزان دستیابی به هر شاخص را بیان میکند. ولی شاخصهای کمی با عدد بیان میشود. لازم به ذکر است که برای بررسی یا مقایسه شاخصهای کیفی میتوان آنها را به اعداد تبدیل نمود؛ برای این کار باید توصیفات هر شاخص را با الفاظی مانند کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مرتب کرده، به نقاط ابتدایی و انتهایی(کم و خیلی زیاد) عدد نسبت داده و نقاطی میانی را نیز بر این اساس مشخص کرد. هدف از مقایسه شاخصها، تعیین اهمیت هریک در انتخاب جواب است. در نهایت پس از تعیین وزن شاخصها در تصمیمگیری، انتخاب با توجه به امتیازی که یک گزینه نسبت به سایر گزینهها دارد، صورت میگیرد. در صورتی که یک تصمیمگیری بر اساس چندین شاخص انجام گیرد، با مسائلی معروف به تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه مواجه خواهیم شد (مهرگان، 139 2).
3-6-1-1- تاپسیس (TOPSIS)
]]>