تعهدات، تعهد، اخلاقی، قراردادی، ، عقد

0 Comments

بهبود پیدا کند خواه نه. تخلف در این نوع از تعهدات بستگی به ترک احتیاطات و مواظبت در حدود متعارف دارد در این صورت می گویند تعدی یا تفریط نموده است. ( ماده 631_ 640 ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 169 )
1-6-4-2-تعهد به نتیجه عبارت است از تعهدی که به موجب آن متعهد انجام کار معین را برعهده می گیرد به گونه ای که آن را به نتیجه ی مطلوب برساند.( کاتوزیان ، 1389 ص 55 و 54 ) در تعهد به نتیجه، تعهد زمانی انجام می شود که هدف مطلوب به دست آید. و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب شخص متعهد را باید ناقص عهد خود دانست. و عدم حصول نتیجه برای مسئولیت متعهد کافی است، اگر چه متعهد مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد. در این نوع از تعهد، مقصود طرفین عقد این است که نتیجه ی معینی حاصل شود و آن نتیجه به صورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است و متعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد و گرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است. بیع، رهن، صلح، اجاره از این قبیل تعهدات می باشند، در مقابل تعهد مواظبت و محافظت استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 167 )
1-7-آثار تعهدات آثار تعهدات به آثار تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود.
1-7-1-آثار تعهدات قراردادی تعهدات قراردادی با توافقات طرفین عقد به وجود می آید و مخلوق اراده ی طرفین عقد است. بنابراین اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد می باشد و ماده ی 219 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. » و با توجه به این ماده طرفین وقتی تعهد به انجام امری می نمایند ملزم به انجام آن می باشند.
1-7-2-آثار تعهدات قانونی در تعهدات قانونی، متعهد به موجب قانون ملزم به انجام تعهدات می باشد تعهدات قانونی دارای ضمانت اجرایی بیشتری می باشند و در صورتی که اشخاص از انجام این دسته از تعهدات خودداری کنند و از این طریق باعث ورود ضرر به دیگری شود زیان دیده حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند و شخص متخلف مسئول می باشد.
1-7-3- آثار تعهدات اخلاقی در تعهدات اخلاقی که اشخاص بر عهده دارند آنان براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن می دانند و هیچ الزام قانونی وجود ندارد. و در صورت عدم انجام تعهد اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت اخلاقی بر عهده ی متعهد می شود و از ضمانت اجرای قانونی و قراردادی هم برخوردار نیست. ولی در مورد آن دسته از تعهداتی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی می باشند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار هستند.]]>