دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعیین موانع نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی، بهره وری نیروی انسانی

قدم 4- محاسبه اندازه فاصله [do_widget id=kl-erq-2]
در این مرحله، فاصله هر گزینه با توجه به نوع آن (سود و یا هزینه) با جواب برتر (ایده آل ترین و یا بدترین) با استفاده از روش فاصله اقلیدسی (n بعدی) به صورت زیر محاسبه می کنیم:

که در آن پارامتر بیانگر فاصله گزینه i ام از ایده آل مثبت و بیانگر فاصله گزینه i ام از ایده آل منفی می باشد.
قدم 5- محاسبه نزدیکی نسبی تا برترین جواب :
در این مرحله با استفاده از پارامتر میزان نزدیکی نسبی گزینه ها را با جواب ایده آل محاسبه می کنیم:
قدم 6- رتبه بندی گزینه ها :
جهت مرتب کردن و اولویت بندی گزینه ها، مقادیر بدست آمده را به ترتیب بزرگی اعداد مرتب می نمائیم، فلذا اهمیت و اولویت گزینه ها بستگی به بزرگی اعداد آنها داشته و هر گزینه ای که دارای بزرگتری باشد، دارای اولویت و اهمیت بیشتری جهت انتخاب خواهد بود.
یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) را اصولاً می توان در یک ماتریس تصمیم خلاصه نمود که سطرهای آن گزینه های مختلف بوده و ستون های آن، شاخص هایی هستند که ویژگی های گزینه ها را مشخص می کنند. همچنین سلول های داخل ماتریس، موقعیت گزینه سطری را نسبت به شاخص ستونی ذیربط نشان می دهند. حال اولویت بندی گزینه ها، نیازمند یک تکنیک تصمیم گیری است که با تبادل و مصالحه میان شاخص های مختلف، گزینه ای را که دارای موقعیت برتر می باشد، مشخص نماید. موضوع دیگر، بحث اوزان شاخص هاست، چنانچه به طور طبیعی وزن شاخص ها مشخص باشد همین وزن را در محاسبات منظور می کنیم در غیر اینصورت، باید تکنیک وزن دهی نیز برای تعیین وزن هر یک از شاخص ها بکار گرفته شود. با این ترتیب، هر مساله تصمیم گیری چند شاخصه، با دو مشکل انتخاب تکنیک تصمیم گیری و انتخاب تکنیک وزن دهی مواجه می باشد. هر چند برای هر یک از مراحل، تکنیک های فراوانی وجود دارد.
برای پیدا کردن اوزان روش های مختلفی وجود دارد که ما از روش مصاحبه با خبرگان استفاده کرده و اوزان مورد نظر را استخراح نموده ایم
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
کلیات تحقیق
مقدمه :
در این فصل ابتدا موانع بهره وری نیروی انسانی شناسایی سپس داده های مورد نیاز بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل گشته است و آنگاه موانع با استفاده از روش TOPSIS و به کمک نرم افزار Microsoft Office Excel 2007 رتبه بندی گردید.
4-2( تعیین موانع نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی:
موانع بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی به دو عامل بیرونى و درونی تفکیک شده اند. عوامل بیرونى به نوبه خود تحت سه عنوان دولت، منابع و تغییرات رفتارى دسته بندى شده اند. بدیهی است که می توان هر یک از این عوامل را به یک سرى عوامل جزیی تر تقسیم کرد و این رویه را ادامه داد. به عبارتی دیگر با رویکرد سیستمی می توان به طور سلسله مراتبی این عوامل را به عوامل جزیی تر و دقیق تر تفکیک کرد. اینکه سلسله مراتب را تا کجا ادامه داد و یا به عبارتى تا چه میزان وارد جزئیات شد، بستگى به عوامل متعددى دارد که از آن جمله می توان به نیازهاى اطلاعاتی تصمیم گیرندگان، شرایط تحقیق، محدودیت ها و امکانات اشاره کرد.
با توجه به ماهیت خدماتى بودن سازمان تامین اجتماعی و مطالعه ادبیات موضوع 4 عامل
1) سازمان و مدیریت، 2) سخت افزار، نرم افزار و سیستم های کاری،3)کارکنان 4) عوامل محیطی به عنوان موثرترین عوامل تاثیر گذار بر موانع بهره وری نیروی انسانی انتخاب گردید. در شناسائی موانع بهره وری نیروی انسانی علاوه بر مطالعه تحقیقات مرتبط، اصول اساسی موانع یهره وری نیروی انسانی به عنوان عاملی که منجر به کاهش بهره وری نیروی انسانی درسازمان ها می شود ، مورد مداخله قرار گرفته و مهمترین اصولی که می تواند به عنوان موانع بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی باشد از آن استخراج شد و در گروه های 4 گانه فوق تقسیم بندی گردید. بدیهی است که کارایی هر یک از عوامل یاد شده نیز تحت تاثیر یکسرى عوامل دیگر است. در ذیل به تشریح این عوامل می پردازیم.
4-2-1)سازمان و مدیریت :
در هر سازمانى مدیریت مهمترین و تعیین کننده ترین عامل محسوب می شود. پیتر دراکر مدیریت را عضو حیات بخش هر سازمان می داند. در حقیقت سازمان بدون مدیریت مراحل رشد خود را طی نمی کند. مدیریت در تمام سطوح سازمان حضورى چشمگیر دارد. از سوئى دیگر بسیارى ازصاحب نظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها می دانند. به عبارتى دیگر سر سلسله نهایى علل تمام موفقیت ها و یا عدم موفقیت ها بطور عام در هر حوزه و بخش جامعه و بطور خاص در سازمان، مدیریت و علی الخصوص مدیریت عالى می باشد. در یک جمع بندى کلی می توان گفت هدف تمام مباحث، فنون، مدل ها و راه کارهاى ارائه شده بطور ضمنى یا بطور صریح به عامل مدیریت (وظایف و نقش هاى مدیر) معطوف است. بدین معنى که برخی از این تحقیقات مستقیما درصدد تعیین نقش هاى مدیر در سازمان است و برخى دیگر درصدد ارائه راهکار یا فراهم آوردن ابزار جهت کمک به بهترین شیوه انجام این وظایف و نقش ها هستند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت موانع بهره وری نیروی انسانی در حوزه سازمان و مدیریت همان انجام وظایف و نقش هایى است که در تحقیقات و بررسی ها به آنها اشاره گردیده است. در تحقیق حاضر با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین جامعه آمارى تحقیق عوامل ذیل به عنوان انتخابى اولیه از مهمترین عوامل تاثیر گذار کاهش بهره وری در حوزه سازمان و مدیریت در سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردید: نوع مدیریت و نگرش نا مناسب مسئولان و مدیران سازمان،عدم ارائه و تدارک آموزش های کاربردی و مناسب توسط مدیران،ضعف تعهد اجرایی مدیران،نداشتن اعتقاد و باور به نتایح و فواید بهبود بهره وری توسط مدیریت،بی توجهی به فکر های خلاق و مبتکر توسط مدیریت،عدم توجه به فرهنگ مشارکت و مدیریت فردی،برخورد مقطعی با موضوع بهره وری و بی توجهی به لزوم پیوستگی روند بهره وری،مشخص ننمودن توالی کار توسط مدیریت،نا هماهنگی و نبود هدایت و نظارت مناسب در بهره وری توسط مدیریت
4-2-2)سخت افزار، نرم افزار و سیستم های کاری :
بی شک زیرساخت های کاری از ضروری ترین مولفه های ایجاد، حفظ و بقای سازمان ها محسوب می شوند، وجود سخت افزارها به عنوان مقدمه ایجاد و آغاز به کار و نرم افزارها و سیستم های کاری به عنوان موتور محرک سازمان از اهمیت بی نظیری برخوردار است، در این راستا در تحقیق حاضر با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین جامعه آمارى تحقیق عوامل ذیل به عنوان انتخابى اولیه از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کاهش بهره وری نیروی انسانی در سازمان انتخاب گردید: نا مناسب بودن محیط و فضای فیزیکی کار در سازمان ،عدم توجه به مسائل ارگونومی در سازمان

]]>