تغییر جنسیت- قسمت 9

0 Comments

8-خامنه ای ، سید علی ، رساله أجوبه الاستفتائات ، تهران ، الهدی ، 1380 .
9-خدادادی ، غلامحسین ، احکام پزشکان وبیماران ، مرکز فقهی ائمه اطهار ، قم ، اول ، 1385 .
10- خمینی ، روح اله ، ولایت فقیه ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) ، تهران ، بیستم ، 1388 .
11-دژکام ، محمدرضا ، روان شناسی اختلال های جنسی ، نشر منشا دانش ، تهران ، چهارم ، 1390 .
12-روشن ، محمد ، حقوق خانواده ، انتشارات جنگل ، تهران ، اول، 1390 .
13-سادات فخر ، سید علی ، فقه پاسخگو ، کانون اندیشه جوان ، تهران ، اول ، 1384 .
14-شریف مرتضی ، علی ، رسائل الشریف المرتضی ، ج 2 ، نشر دارالقرآن الکریم ، قم ، اول ، 1405 ه ق .
15-شهابی خراسانی ، محمود ، ادوار فقه ، ج 2 ، سازمان چاپ و انتشارا ت ، تهران ، پنجم ، 1417 ه ق .
16- شهیدی ، مهدی ، ارث ، مجد ، تهران ، هفتم ، 1387 .
17- شیخ صدوق ، محمد بن علی ، من لا یحضره الفقیه ، ترجمه علی اکبر غفاری و همکاران ، ج6 ، نشر صدوق ، تهران ، اول ، 1409 ه ق .
18-صفایی حسین ، امامی اسداله ، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان ، تهران ، چهاردهم ، 1386 .
19-صفایی حسین ، قاسم زاده مرتضی ، اشخاص و محجورین ، سمت ، تهران ، یازدهم ، 1384.
20-طاهری ، حبیب اله ، حقوق مدنی ، ج3 ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، دوم ، 1418 ه ق .
21-طاهری ، حبیب اله ،مجموعه مقالات فقهی حقوقی ، نشر زائر ، قم ، اول ، 1385 .
22- عاملی (شهید ثانی) ، زین الدین بن علی ، حاشیه الارشاد ، ج3 ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، قم ، اول ، 1414 ه ق .
23-عرب میستانی ، مهدی ، چگونه دادخواست بنویسیم ؟ چگونه شکواییه تنظیم نماییم ؟ ، دوراندیشان ، تهران ، اول ، 1390 .
24-عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی اسلام ، ترجمه غفوری اکبر ، ج1 ، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی ، مشهد ، اول ، 1373 .
25-الفاضل اللنکرانی ، محمد ، الاحکام الطبیه ، حوزه فقه الائمه الاطهار ع ، سوریه ، الطبعه الاولی ، 1428 ه ق .
26- فهیمی ، عزیزاله ، قواعد فقه ، تهران ، نشر میزان ، تهران ، اول ، 1390 .
27-کاپلان و سادوک ، دستنامه روان پزشکی بالینی ، ترجمه محسن ارجمند و همکاران ، انتشارات ارجمند ، دوم ، 1390 .
28-کریم نیا ، محمد مهدی ، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق ، مرکز فقهی ائمه اطهار ع ، قم ع اول ، 1389 .
29-کلانتری ، کیومرث ، اصل قانونی بودن جرایم و مجارات ها در حقوق ایران ، دانشگاه مازندران ، اول ، 1375 .
30-گرجی ، ابوالقاسم ، و همکاران ، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران ، اول ، 1384 .
31- گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، هفتم ، 1383 .
32-گودرزی فرامرز ، کیانی مهرزاد ، پزشکی قانونی ، سمت ، تهران ، چهارم ، 1386 .
33-گیلانی ، میرزا ابوالقاسم ، جامع الشتات فی أجوبه الاستفتائات ،ج 4 ، موسسه کیهان ، تهران ، اول ، 1413 ه ق .
34- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ، ج2 ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ، دوازدهم ، 1406 ه ق .
35-محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه ، ج 4 ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ، یازدهم ، 1388 .
36- مشکینی ، میرزا علی ، مصطلحات الفقه ، بی جا ، بی تا.
37-مصطفوی ، مائه قاعده فقهیه ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، اول ، 1422 ه ق .
38-مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی (نکاح)، قم ، 1381.
39-مکارم شیرازی ، ناصر ، احکام پزشکی ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب ع ، قم ، اول ، 1429 ه ق .
40-مکارم شیرازی ، ناصر ، کتاب النکاح ، ج2 ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب ع ، قم ، اول ، 1424 ه ق .
41-مکی عاملی (شهید اول)، محمد ، لمعه دمشقیه ، ج2 ، ترجمه اسداله لطفی ، خرسندی ، تهران ، اول ، 1388 .
42- موسوی بجنوردی ،سید محمد ، حقوق خانواده ، مجد ، تهران ، اول ، .1386
43- موسوی بجنوردی ،سید محمد‌، مباحث حقوقی تحریرالوسیله ، مجد ،تهران ، اول ، 1390 .
44- موسوی خمینی ، سید روح اله ، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ، تهران ، اول ، 1420 ه ق .
46-موسوی خمینی ، سید روح اله ، تحریر الوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، 4 جلدی ، دفتر انتشارات اسلامی ، وابسته به جامعه مدزسین حوزه علمیه قم ، قم ، بیست و یکم ، 1425 ه ق .
47-منتظری ، حسین علی ، احکام پزشکی ، نشر سایه ، قم ، سوم ، 1427 ه ق .
48-منتظری ، حسین علی ، رساله استفتائات ، ج2 ، قم ، اول ، بی تا.
49-منتظری ، حسین علی ، مبانی حکومت اسلامی ، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ، ج2 ، کیهان ، اول ، 1409 ه ق .
50-مومن قمی ، محمد ، کلمات سدیده فی مسائل جدیده ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، اول ، 1415 ه ق .
51-نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار ع ، معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار ع ، قم ع اول ، 1390 .
52-نوری همدانی ، حسین ع هزار و یک مسأله فقهی ( مجموعه استفتائات) ، ج2 ، نشر مهدی موعود ، قم ، دوم ، 1383.
53-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر گنج دانش ، تهران ، هفدهم ، 1385.
54-هاشمی شاهرودی ، محمود ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ع ، ج2 ، موسسه دائره المعارف فقه اسلام بر مذهب اهل بیت ع ، قم ، اول ، 1426 ه ق.
ب: کتاب های عربی
55-آصف محسنی قندهاری ، محمد ، الفقه و مسائل طبیه ،ج1 ، انتشارات دفتر تبلیغاتاسلامی حوزه علمیه قم ، قم ، اول ،1424 ه ق.
56-ابن جنید ، محمد ، مجموعه فتاوی ابن جنید دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه اسلامی حوزه علمیه قم ، او
ل ، 1415 ه ق.
57-جزیری عبدالرحمن ، و دیگران ، الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب اهل البیت علیه السلام ، دارالثقلین ، بیروت ، اول ، 1419 ه ق .
58-الفاضل اللنکرانی ، محمد ، ثلاث رسائل ، مرکز فقه الأئمه الاطهار ع ، قم ، الطبعه الاولی ، 1425 ه ق .
59-المحقق الحلی ، الشرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج3 ، انتشارات اعلمی تهران ، الطبعه الثانیه ، 1374.
60-هاشمی شاهرودی ، محمود ، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت ع ، ج11 ، بی جا ، بی تا.
ج: کتاب های لاتین
61- Elizabeth burtney and Mary duffy , young peple and sexual healthy , palgrave macmillan , great Britain , first published , 2004.
62- Family law statutes 2010 – 2011 , Routledge , London and newyork, 2011 .
63- Gender recognition act 2004.
64- Gender recognition act 2009.
65- Marriage act 1949.
66- Michael Stebbins , sex.drugs & DNA , mac millan , london , first , 2006 .
67 -Pauline m prior , gender mental health , mac millan , first published , london , 1999.
د : مقالات فارسی
68-آصفی ، محمد مهدی ، زن و ولایت سیاسی و قضایی ، مجله فقه اهل بیت ع ، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ع ، ش 42.
69-اصغری آقمشدی فخرالدین ، عبدی یاسر ، احکام و آثار تغییر جنسیت ، مدرس علوم انسانی ، ش 58 ، پاییز 1387.
70-باریکلو ، علیرضا ، وضعیت تغییر جنسیت ، مجله اندیشه های حقوقی ، ش 5 ، زمستان 1382 .
71-حائری ، سید کاظم ، انواع تعزیر و ضوابط آن ، مجله فقه اهل البیت ع ، ش 52 ، قم ، اول ، بی تا .
72-خرازی ، سید محسن ، تغییر جنسیت ، فقه اهل بیت ع ، فارسی ، سال 6 ، ش 23 ، 1379 .
73-دیانی ، عبدالرسول ، حقوق اخلاق پزشکی و اصلاح جنسیت ، مجله دادرسی ، ش 29 ، 1380 .
74-سادات حسینی ، سید عباس ، بکر نمایی از منظر فقه پزشکی ، فصلنامه فقه پزشکی ، ش 1 ، زمستان 1388 .
75-ظهیرالدین ، علیرضا ، روان درمانی موفقیت آمیز چهار مورد اختلال هویت جنسی ، مجله علمی پزشکی قانونی ، سال 11 ، ش 37 ، بهار 1384.
76-کریمی نیا، محمد مهدی ، تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی ، معرفت ،شماره 36 ، مهر و آبان 1379 .
77-مومن قمی ، محمد ،سخنی درباره تغییر جنسیت ، مجله فقه اهل بیت ع ، ج 7 ، پاییز 1375.
ر: مقالات لاتین
78- David Mc Ardle, The the sporting exception to the gender recognition act , social & legal studies , SAGE publications, London, 2008 , vol 17 .
ه: منبع الکترونیکی و اینترنتی
79- www.didyouknow.org/first-sex-in-1950-when-george-became-christiany.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *