دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تکنیک دلفی فازی، شکل‌گیری برند

ارائه مدل شکل گیری برند براساس عوامل موثر بر شکل گیری برند
پویایی سیستم [do_widget id=kl-erq-2]
پویایی سیستم
تهیه نمودار علی – معلولی اولیه
تهیه نمودار علی – معلولی اولیه
تهیه نمودار جریان و فرمول نویسی متغیرها
تهیه نمودار جریان و فرمول نویسی متغیرها
اجرای مدل و سناریوسازی
اجرای مدل و سناریوسازی

تایید نهایی توسط خبره
تایید نهایی توسط خبره
شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق
1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات
برند: تعریف برند را در علم بازاریابی”شناسهٴ محصول یا خدمات عرضه شده” آورده اند. برند در واقع یک فاکتور جهانی یا حداقل منطقه ای است که دارای اعتبار بوده، مقبولیت مناسبی دارد و قادر است ارتباطی قوی بین کالا و خدمات با مخاطب یا مشتری برقرار سازد(بهجت،1390).
شکل گیری برند:شکل گیری برند به فرایندی اشاره دارد که یک سازمان را معرفی کرده و نشان دهنده میراث، ارزش ها، فرهنگ، مردم و استراتژی برند آن سازمان است. برندسازی باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیت های بازاریابی باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد(صفار وخیری،1391).
دلفی فازی: “روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه- به عنوان یک مجموعه- اجازه چالش با مسأله را می دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه ها و سطحی از ناشناس ماندن می باشد”.روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با استفاده از روش های آماری شده است(اوکلی وپاولوسکی،2004). در تکنیک دلفی فازی معمولا خبرگان نظریات خود را در قالب متغیرهای کلامی ارائه می دهند، سپس میانگین نظر خبرگان و میزان اختلاف نظر هر فرد خبره از میانگین محاسبه و آنگاه این اطلاعات برای اخذ نظریات جدید به خبرگان ارسال می شود(آذر وفرجی،1390).
پویایی سیستم: پویایی های سیستم در اواسط قرن بیست و توسط فورستر توسعه داده شد به درک رفتار سیستم ها بر اساس تئوری کنترل بازخورد منجر شد( هائو ژانگ، 2013). پویایی سیستم می تواند به درک و فهم محیط های پیچیده کمک کند(اسپکتور ،2001). تکنیک پویایی سیستم فرض می کند که اجزا در یک الگوی پیچیده با یکدیگر مرتبط می باشند و جهان از نرخ ها، سطوح و حلقه های بازخورد تشکیل شده است و جریان اطلاعات از جریان فیزیکی مهم تر می باشد و غیرخطی بودن و تأخیر از اجزای مهم هر سیستمی است (لان، 2000). در واقع رویکرد پویایی سیستم بر این اصل استوار است که بررسی سیستم ها بصورت ایستا، به تنهایی تمامی جوانب پدیده ها در نظر نمی گیرد، در این روش تمامی متغیرها از جوانب مختلف بررسی می شوند(شی تی، 2005). پویایی نظام نه تنها کمک به درک ساختار سیستم های پیچیده می کند، بلکه یک روش مدل سازی دقیق برای ساخت شبیه سازی سیستم های پیچیده طراحی سیاست های موثر سازمان می باشد(کیبیرا ،2009).
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
در دنیای پر رقابت فعلی که محصولات مختلف با بکارگیری روش های صحیح، امکان موفقیت در بازار را دارند، برای موفقیت باید به دارائی های نامشهود شرکت بیش از پیش توجه کرده تا در این عرصه رقابت باقی بمانیم. یکی از مهمترین دارائی های نامشهود، برند و جایگاه آن در ذهن مصرف کننده می باشد (فلور،2006). برند به عنوان محرک اصلی ارزش شرکت ها در قرن بیست و یکم بشمار رفته و از فواید و اهمیت بسیاری برای شرکت و مشتریان برخوردار می باشد. برند می تواند به عنوان ابزار دفاعی بازاریابی بکار رود که مشتریان کنونی را‍ حفظ می کند و همینطور بعنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی بکار رود که مشتریان جدیدی را بدست آورد(سوینی و سوایت، 2008).. برند یک الزام استراتژیک است که سازمان ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می کند(کلر،1993). مدیران و پژوهشگران، دنیای آینده بازاریابی را جهان مدیریت برند و فعالیت های پیرامون برندسازی نام نهاده اند. شاید هیچ سرمایه ای بیش از یک نام قدرتمند، معتبر و ارزش آفرین برای سازمان ها کارآمد نباشد(رحیم نیا و فاطمی،1391).

]]>