دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

جریان‌های نقد عملیاتی، اجزای سرمایه در گردش

چوتکوناکیتی (2005) به بررسی پیش بینی جریان های نقدی با استفاده از سودهای گذشته و اجزای تعهدی سودهای جریان وجه نقد پرداخت. نتایج نشان داد که سودهای گذشته، جریان های نقدی و اجزای تعهدی سودها می تواند برای پیش بینی جریان های نقدی استفاده شود و جریان های نقدی توانایی پیش بینی کنندگی بهتری نسبت به سودهای گذشته دارد. [do_widget id=kl-erq-2]
دیچاو و همکاران(2013)،پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند.آنها دریافتند اجزاء پایدارتر سود،که در این تحقیق وجوه پرداختی به سهامداران بود،رابطه ی معنی داری با قیمت سهام دارد.
فرانچسکو پودا (2014)، رابطه بین بازده غیرعادی بلند مدت و هموارسازی سود در بورس سهام اسپانیا در سال 2009 مرد بررسی قرار داد.نتایج این تحقیق نشانگر وجود پدیده هموارسازی سود در بورس سهام اسپانیا می باشد. همچنین مشخص گردیده، شرکتهای هموارساز سود بازده بیشتری نسبت به شرکتهایی که دست به هموارسازی سود نزده اند نصیب سهامداران نموده اند. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که شرکتهای بزرگ ریسک کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر دارند.
هیرشلیفر و همکاران(2014)،به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقد با اندازه بازده سهام پرداختند.بر اساس یافته های آنها ارتباط مثبت معنادار بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام و ارتباط منفی معنادار بین اندازه جریان های نقدی با آن وجود دارد.
لو و همکاران (2014) در پژوهشی سودمندی برآوردهای حسابداری نهفته در اقلام تعهدی را بر پیش بینی جریان های نقد آتی و سود مورد آزمون قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که در پیش بینی جریان های نقد آتی، جریان های نقد عملیاتی بر سود برتری دارد و تجزیه سود تعهدی به اجزای سرمایه در گردش، تغییر در موجودی کالا، استهلاک و سایر برآوردها تاثیری بر بهبود پیش بینی جریان های نقد آتی ندارد
پروتی و ویگن هافر(2015) رابطه بین ویژگی های کیفی سود و بازده مازاد را بررسی کردند.آنها استدلال کردند که ویژگی های کیفی سود از طریق تاثیر بر هزینه سرمایه،بر بازده اطمینان اثر گذار است و تاثیر ویژگی های پایداری،قابلیت پیش بینی و هموار سازی سود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی،اقلام تعهدی غیر عادی،ضریب واکنش،ضریب واکنش تعدیل شده سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام را بر بازده مازاد مورد بررسی قرار دادند.آنها نمونه های زیادی از شرکتهای غیر واسطه گری مالی ایالات متحده را انتخاب کرده و مطالعه خود را بین سال های 1988 تا 2007 میلادی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ویژگی های مبتنی بر اطلاعات بازار (ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) نسبت به بیشتر ویژگی های مبتنی بر اطلاعات حسابداری ،از جمله کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی بازده مورد اطمینان بالاتری دارند.
2-3-2-1- جمع بندی ادبیات تحقیق خارجی:
جدول 2-2 جمع بندی پیشینه خارجی
نام محقق
سال تحقیق
عنوان تحقیق
نتایج
پروتی و ویگن هافر
2015
رابطه بین ویژگی های کیفی سود و بازده مازاد
ویژگی های مبتنی بر اطلاعات بازار ،از جمله کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی بازده مورد اطمینان بالاتری دارند.
لو و همکاران
2014
سودمندی برآوردهای حسابداری نهفته در اقلام تعهدی را بر پیش بینی جریان های نقد آتی و سود مورد آزمون
در پیش بینی جریان های نقد آتی، جریان های نقد عملیاتی بر سود برتری دارد
هیرشلیفر و همکاران
2014
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقد با اندازه بازده سهام
ارتباط مثبت معنادار بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام و ارتباط منفی معنادار بین اندازه جریان های نقدی با آن وجود دارد.
فرانچسکو پودا
]]>