حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران- قسمت 10

0 Comments

 • 3- النساء آیه 105. ↑
 • 1 علامه حلی 1363،ص15. ↑
 • 2شیخ محمدحسین آل، کاشف العض؛1362،م صص 80-179. ↑
 • 3 قرآن کریم سوره نساءآیه 58-105-135. ↑
 • 1 ص 26. ↑
 • 2 مائده41 . ↑
 • مجمع تشخیص مصلت نظام، حفظ و شأن قضات، مصوبه مورخ 27/12/1384. ↑
 • 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 171 مصوب 1368. ↑
 • 1 روزنامه رسمی کشور1331 ص28 تا33. ↑
 • محمدی ری شهری، میزان الحکمه، جلد3، ص 66 و 67. ↑
 • 1 معاونت آموزش قوه قضائیه، مهارتهای ارتباطی رفتار قضایی، جلد ص70-71 . ↑
 • قانون اساسی اصل 164. ↑
 • قانون و آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390. ↑
 • عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی ، دوره سه جلسه ی، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، 13. ↑
 • قاضی ، ابوالفضل: بایسته­های حقوق اساسی: چاپ هشتم، میزان، تهران، 1381. ↑
 • قاضی ، ابوالفضل : حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه ، تهران، تهران،1380. ↑
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجموعه نظریات شورای نگهبان، از سال 1359 – 1363، اداره کل قوانین و مقرارت کشور، تهران، 1369. ↑
 • مدنی ، جلال الدین: حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، جلسه دوم ، چاپ سوم، سروش، تهران، 1367. ↑
 • مونتسکیو،شارال لویی: روح القوانین: ترجمه ی علی اکبر مهتدی ، چاپ هفتم امیرکبیر، تهران، 1362. ↑
 • هاشمی، محمد: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه دوم، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالی قم، قم ،1375. ↑
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 156. ↑
 • محمود آخوندی، استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستری، ش 24، صفحه 6 سال 1377 ↑
 • هاشم زاده هریسی، هاشم، مقاله استقلال قضا، مورخ 10/2/1391، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag. ↑
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 57. ↑
 • امام خمینی(ره)، صحیفه نور، جلد19، ص154 ↑
 • هاشم زاده هریسی، هاشم، اسلام و قانون اساسی،مثل العلیافی القضات الاسلامی، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag. ↑
 • امام خمینی (ره) تحریرالوسیله، جلد 2 ، صفحه 405 (کتاب القضاء، مساله5). ↑
 • الشیخ االانصاری، المکاسب، ص 31، (المکاسب المحرمة، النوع الثانی، الثامن). ↑
 • امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد 10، ص 272. ↑
 • امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد 19، ص 156. ↑
 • نهج البلاغه، ترجمه علینقی فیض الاسلام، خطبه 172. ↑
 • مهارت های ارتباطی رفتارقضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد 10 ص 44. ↑
 • اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368. ↑
 • اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
 • اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
 • اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
 • اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
 • مهارت های ارتباطی رفتارقضایی، کنترل و نظارت قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد10، ص14 ↑
 • همان منبع، ص16 ↑
 • همان منبع، ص18 همان منبع، ص19 ↑
 • همان منبع، ص19 ↑
 • همان منبع، ص20. ↑
 • السایس، تاریخ فقه اسلامی، چاپ دارلکتاب العلمیه، بیروت، 1401 قمری ص259 ↑
 • حر عاملی، شیخ محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مکتب الاسلامیه 1401 ه.ق، ج 18 . ص 7. ↑
 • همان منبع، ص167. ↑
 • همان منبع، ص412. ↑
 • امام خمینی (ره) کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم، کتاب قضاء، ترجمه علی اسلامی ص 39، نشر آسمان، 1372. ↑
 • شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضا، نقل از محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد1، سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ پنجم ص 81. ↑
 • پایان نامه رشته حقوق

 • تحریرالوسیله، جلد 2، ص 404. ↑
 • همان منبع، ص 407. ↑

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *