حقوق، آزادی، حقوقی، دموکراسی، سیاست، پارادایم

0 Comments

سلطه عقلانیت تعریف نظری و عملیاتی شود
در این حالت، آزادی نیز به عنوان محصول فعالیت پتانسیل خلاقانه انسان، ابزاری خواهد بود در خدمت کارکرد نظام اجتماعی سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است
“آزادیِ ابزاری” در لیبرالدموکراسی که با اصالت محیط در دنیای خارج از انسان تعریف مفهومی و عملیاتی میشود، از معنا تهی میشود
چنانچه انسان – که ساخت و سازهای اجتماعی را تولید و بازتولید مینماید و بر این اساس شایستگی معنابخشی به تمام سازههای اجتماعی از جمله آزادی را دارد – در پی معنابخشی به اراده آزاد و اصل اختیار خویش برآید و قصد تغییر در نظام اجتماعی برآمده از پارادایم اثباتگرایی برآید، تنبیه میشود
آزادی ابزاری حدودی را برای انتخاب انسان تعیین میکند که در خدمت نظام سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است، قرار گیرد
این نوع از آزادی به شئیوارگی انسان، بیگانگی انسان و خارج نمودن توده مردم از عرصه تصمیمسازیها در نظام اجتماعی منجر می شود

اگر چه اصالت نخبه در چارچوب نظری متأثر رویکرد اثباتگرایی مورد تائید است، ولی در ساختار اصالت علم اثباتی که صرفاً عقلانی، محیطی و ابزارمند است، نخبه نیز از اراده آزاد و اختیار متکی بر