دسترسی به منابع مقالات : حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

0 Comments

.- – – / ۹ ۴ ۳ ۸ / – – : فرزند اول
.- – – / ۸ ۲ ۶ ۵ / – – : فرزند دوم
سپس جاهای خالی فرزند اول در صورت تکراری نبودن ژن مورد نظر پر می‌شود.
۱ – ۷ / ۹ ۴ ۳ ۸ / – – : فرزند اول
حال جاهای خالی فرزند اول پر می‌شود.
۱ ۲ ۷ / ۹ ۴ ۳ ۸ / ۵ ۶ : فرزند اول
با توجه به مطالب گفته شده فرزند دوم به صورت زیر به دست می‌آید :
۷ ۱ – / ۸ ۲ ۶ ۵ / – – : فرزند دوم
۷ ۱ ۹ / ۸ ۲ ۶ ۵ / ۳ ۴ : فرزند دوم
روش ترتیب[۹۶]
این روش توسط دیویس معرفی گردیده و به روش OX معروف می‌باشد. در این روش دو عدد را به صورت تصادفی به عنوان نقاط برش به دست آورده، سپس قسمت مابین را در دو کروموزوم ثابت نگه داشته ولی قسمت‌های دو طرف به این صورت به دست می‌آید که برای فرزند اول در فرزند دوم از ابتدای کروموزوم شروع کرده وآنهایی را که در قسمت مابین فرزند وجود ندارد در جای خالی قرار می‌گیرد با مثال زیر بحث روشن می‌شود(ژن،۲۰۰۰):
۲ ۱ / ۸ ۹ ۵ ۳ / ۶ ۷ ۴ : والد اول
۹ ۲ / ۱ ۴ ۶ ۷ / ۵ ۳ ۸ : والد دوم
برای فرزند اول قسمت مابین والد اول بدون تغییر جابجا می‌شود:
– – / ۸ ۹ ۵ ۳ / – – – : فرزند اول
حال قسمت های خالی از روی والد دوم پر میگردد.
۲ ۱ / ۸ ۹ ۵ ۳ / ۴ ۶ ۷ : فرزند اول
برای فرزند دوم نیز به همان صورت عمل میشود :
۲ ۸ / ۱ ۴ ۶ ۷ / ۹ ۵ ۳ : فرزند دوم
۳-۳-۸ -۲ -۲- احتمال ترکیب
ترکیب لازم نیست در هر نسل اتفاق بیفتد. در واقع ممکن است نسل‌هایی بدون عملگر ترکیب به نسل‌های جدید، تبدیل شوند. برای تعیین رخ دادن یا ندادن ترکیب از پارامتری به نام احتمال ترکیب استفاده می‌شود که این پارامتر مقدار بین ۰ و ۱ است. از آنجا که ترکیب نقشی اساسی در رشد مقدار میانگین تطابق جمعیت دارد، مقدار بین ۰٫۵ تا ۰٫۸ و بیشتر بین ۰٫۷ تا ۰٫۸ در نظر گرفته می‌شود.
اگر ترکیبی صورت نگیرد، فرزندان دقیقا همانند والدین خواهند بود. اگر ترکیب صورت بگیرد، فرزندان از بخش‌هایی از کروموزوم‌های والدین به وجود می‌آیند. اگر احتمال ترکیب ۱۰۰% باشد، در این صورت همه فرزندان در نتیجه ترکیب به وجود آمده‌اند. اگر این احتمال ۰% باشد، کل نسل جدید، در اثر نسخه‌برداری عینی کروموزوم‌های نسل قدیم بوجود آمده است. (این به این معنی نیست که نسل جدید همانند نسل قدیم است).
ترکیب به این امید صورت می‌گیرد که کروموزوم‌های جدید، حاوی بخش‌های مناسب کروموزوم‌های قدیمی است و در نتیجه کروموزوم‌های جدید بهتر خواهد بود. با این حال، خوب است که برخی از قسمت‌های نسل قدیم برای نسل بعدی باقی بمانند.
۳-۳-۸ -۳- عملگرهای جهشی
عملگرهایی که یک یا چند ژن از یک کروموزوم را انتخاب و مقادیر آنها را تغییر می‌دهند. در این عملگرها یک یا چند محل از یک رشته کاراکتری با طول خاص در نظر گرفته شده و مقادیر کاراکترها در آن محل‌ها تغییر می‌یابد. مواردی که در این نوع مهم است عبارتند از:
تعداد محلهایی که قرار است تغییر یابند.
نحوه انتخاب مدل‌ها
نحوه عملیات تغییر
با مشخص شدن موارد فوق یک عملگر خاص ایجاد می‌شود که به آن عملگر جهشی گفته می‌شود. در این نوع عملگرها از اطلاعات یک جواب استفاده کرده و جواب دیگری ایجاد می‌شود. این تغییر ممکن است کم یا زیاد بوده که به همان میزان از اطلاعات زیاد یا کم استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هر چه تغییرات زیادتر باشد جواب حاصله تصادفی‌تر خواهد بود و این تصادفی بودن برای ورود مواد ژنتیکی جدید به داخل جمعیت مفید می‌باشد.وقتی که جمعیت به سمت جواب خاصی همگرا می‌شود احتمال جهش باید زیاد شده تا از این عمل جلوگیری نماید و بالعکس وقتی جمعیت دارای جواب‌های غیر یکسان است باید جهش کم شود. بنابراین احتمال جهش تابع معکوسی از تعداد جواب‌های غیریکسان جمعیت است. می‌توان بر اساس این موضوع احتمال جهش را بین دو مقدار در حال تغییر قرار داد. نکته دیگر درباره عملگرهای فوق یافتن تعداد نقاط جهش است که این مورد از مسأله‌ای به مسأله دیگر فرق می‌کند و برای یافتن مقدار بهینه آن بایداز روش سعی و خطا استفاده کرد(ژن،۲۰۰۰).
۳-۳-۸ -۳ -۱- انواع عملگرهای جهشی
این عملگر در کروموزوم‌های متفاوت تغییرات تصادفی برنامه ریزی نشده‌ای ایجاد می‌کند و ژن‌هایی را که در جمعیت اولیه وجود نداشته‌اند را وارد جمعیت می‌کند. درباره این عملگر یک مفهوم مهم مطرح شده که به آن نرخ جهش گفته می‌شود. نرخ جهش عبارت است از درصدی از کل تعداد ژن‌های موجود که دچار تغییر می‌شوند. اگر نرخ جهش خیلی کوچک باشد تعداد زیادی از ژن‌ها که می‌توانستند مفید باشند تست نمی‌شوند. اما اگر نرخ جهش خیلی بزرگ باشد یک اختلال تصادفی بوجود آمده و فرزندان شباهت‌هایشان را با والدین از دست می‌دهند که این امر باعث از بین رفتن حافظه تاریخی الگوریتم می‌شود. بنابراین باید یک نرخ جهش بهینه را انتخاب نمود. عملگرهای جهشی مختلفی وجود دارد که تعدادی از آنها ذیلا معرفی می‌شود (ژن،۲۰۰۰) :
جابجایی[۹۷]
در این روش دو ژن به صورت تصادفی انتخاب شده و با یکدیگر تعویض می‌شوند. مثلا اگر
۶ ۱ ۸ ۲ ۵ ۷ ۴ ۳ :p
و دو عدد تصادفی ۳ و ۶ باشد آنگاه
۶ ۱ ۷ ۲ ۵ ۸ ۴ ۳ :C
خواهد شد.
معکوس[۹۸]
در این روش ابتدا دو عدد تصادفی را بین [۱٫L] که L طول کروموزوم می‌باشد انتخاب کرده و کروموزوم به سه بخش تقسیم می‌شود. حال قسمت

این مطلب را هم بخوانید :
دسته بندي علمی - پژوهشی : شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

وسط برعکس می‌گردد مثلا فرض کنید :
۸ ۲ ۶ / ۱ ۷ ۵ / ۳ ۴ 😛
و دو تصادفی ۲ و ۵ باشد C به صورت زیر در می‌آید :
۸ ۲ ۶ / ۵ ۷ ۱ / ۳ ۴ :C