حکومت، حقوق، مشروعیت، گفتمان، -، مطلقه

0 Comments

“کمبود کتاب و نشریه در رشته انسانشناسی”، “فقدان انجمن یا کانون انسانشناسان”، و در نهایت، “تدریس انسانشناسی توسط افراد بدون صلاحیت” ذکر میکند
کوثری نیز مهمترین مشکل انسانشناسی در ایران را “ضعف مفهومسازی” میداند
974
جدا از تحلیلهای انسانشناختی به طور کلی، اگر از منظر انسانشناسیِ حقوقی به وضعیت سیاست جنایی ایران بنگریم میبینیم در تاریخ حقوق ایران، به قدری رویکرد هنجاری و مبناگرایانه حاکمیت داشته است (خصوصاً از انقلاب شکوهمند اسلامی به بعد) که توجهِ بایسته به اهمیت رویکرد جامعهشناختی و واقعبینانه به جامعهشناسی جناییِ ایرانی و واقعیتِ مسائل کیفری و نگاههای بومی به عدالت کیفری را به محاق برده است
گفتمان رسمی (حکومتی) و پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی، به واقعیتهای