پایان نامه های روانشناسی

خرید و دانلود پایان نامه اعضای هیئت علمی

نتایج حاصل از آزمون فرضیات در این مطالعه با استفاده از «تحلیلهای رگرسیون تعدیل شده هرمی »، نشان دهندۀ آن است که عوامل فردی، بیشترین تأثیر را در ایجاد تقابل فرهنگی و لذا تصمیم گیری محققین در تجاری کردن نتایج تحقیقاتشان دارند. بعلاوه با توجه به اینکه مفاهیم موجود در حمایت از تأثیر عوامل فردی، بیش از عوامل محیطی در ادبیات مشاهده میگردد، لذا مطالعات تأثیر عوامل محیطی بر تمایل محققین به تجاری شدن نتایج تحقیق باید مدنظر بیشتری قرار بگیرد (Grady, 2002). برونز و گری (2001) در مطالعۀ خود با عنوان «پیامدهای ناخواسته تحقیقات مشترک دانشگاه و تاثیر اسپانسر شدن صنعت بر جو آزادی علمی و پیامدهای ناخواسته مربوط به آن» انجام دادهاند. این مطالعه ضمن اشاره بر تعدد مطالعات در زمینۀ فوائد تحقیقات مشترک دانشگاه و صنعت بر کمبود مطالعات تجربی در زمینه هزینهها و یا پیامدهای مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی و تأثیر آن بر جو آزادی علمی اشاره نموده اند. بنابراین فوائد تحقیقات مشترک دانشگاه و صنعت در مقابل هزینههای آن مورد سنجش قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، تأثیر منبع سرمایه گذاری (صنعت یا دولت) و نوع سرمایه گذاری (یک منبع، کنسرسیوم و بدون سرمایه گذاری) بر فرآیندهای تحقیق و پیامدهای آن به ویژه بر جمعیت آسیب پذیر دانشگاهی (فارغالتحصیلان) بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شواهدی داّل بر تأثیرات منفی حامی مالی شدن صنعت یا دولت در تحقیقات دانشگاهی و تجارب فارغالتحصیلان وجود ندارد. لیکن تحلیلهای اکتشافی در این مطالعه متغیرهای متعددی را که بر جو آزادی علمی در دانشگاه تأثیر گذارند نشان داده است (Behrense and Gray, 2001).


استرات مایر (2001) در مطالعهای با عنوان «ارتباط میان ساختار پاداش، تخصص گرایی، رضایت شغلی، جهتگیری بازار و کیفیت خدمات در دانشگاه»، متخصصین را عوامل حیاتی نیروی کار در دانشگاه معرفی نموده و گرایشات آنان را نسبت به سیاست جهت گیری بازار در آموزش عالی مورد بررسی قرار داده است. مدل پیشنهادی در این مطالعه، نمایانگر تأثیر تخصص گرایی ، جهت گیری بازار ، ساختار پاداش و رضایت شغلی متخصصین دانشگاه بر ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات است.
نمونه گیری در این مطالعه با استفاده از روشهای آماری غیرتصادفی انجام شده و جمعیت آماری در این مطالعه را، تعداد 48 نفر از اساتید دانشگاه و 1232 نفر از دانشجویان دو دانشگاه بزرگ در سات وسترن آمریکا تشکیل دادهاند. جمع آوری دادهها در این پژوهش، با استفاده از دو پرسشنامه سنجش تخصص گرایی اساتید، ساختار پاداش دانشگاه، جهت گیری بازار و رضایت شغلی و سنجش کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه دانشجویان دانشگاه صورت پذیرفته است. به منظور آزمون ارتباطات پیش بینی شده، در مدل پیشنهادی پژوهش و تحلیل دادههای جمع آوری شده، نیز از روش «مدل سازی معادلات ساختاری» استفاده شده است. برخی یافتههای حاصل از مطالعه فوق، به قرار زیر است :
تخصص گرایی و ساختار پاداش در دانشگاه ارتباط (همبستگی) مثبتی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه دارند.
تخصص گرایی و ساختار پاداش در دانشگاه، با جهت گیری بازار در این نهاد، ارتباط (همبستگی) منفی دارند.
ساختار پاداش و تخصص گرایی ارتباط (همبستگی) منفی با هم دارند.
ارتباط رضایت شغلی اساتید دانشگاه با جهت گیری بازار در این نهاد منفی است.
رضایت شغلی اساتید دانشگاه با کیفیت ارائه خدمات از جانب آنان ارتباط (همبستگی) مثبت دارند.
جهت گیری بازار در نهاد دانشگاه با کیفیت ارائه خدمات ارتباط (همبستگی) مثبت دارند.
محقق در پایان پیشنهاد میکند : با وجود آنکه سیاست جهت گیری بازار، واجد پیامدهای مثبت برای سازمانهای ارائه کنندۀ خدمات است، لیکن باید در نظر داشت که اعمال این سیاست فلسفه مطلوبی برای همه کارکنان ارائه کننده خدمات، بویژه متخصصین دانشگاهی نخواهد بود. لذا لازم است با در نظر گرفتن سطح و ویژگیهای تخصص، فلسفههای مطلوب و مناسبی اتخاذ و اعمال گردد. در واقع جهت گیری بازار در بسیاری از حوزههای کسب و کار و تجارت، به رضایت شغلی و بهبود عملکرد منجر میگردد، لیکن اعمال فلسفه بازار در محیطهای دانشگاهی، نیازمند موشکافی هوشمندانه و دقت نظر بیشتر میباشد (عباسی، 1388: 32). پاورز (2000) در مطالعۀ خود با عنوان «کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی: تاثیرات نهادی بر عملکرد انتقال فناوری دانشگاه»، با توجه به گرایش روزافزون دانشگاهها به تجاری کردن محصولات دانشگاهی در فرآیند انتقال فناوری و کمبود مطالعات علمی در مورد عوامل موثر بر آن، به بررسی تأثیر عوامل کلیدی موثر بر عملکرد انتقال فناوری در دانشگاه توجه نموده است. محقّق با مروری جامع بر تئوریهای سازمان، کارآفرینی و ادبیات دانشگاهی، و بکارگیری رویکرد تلفیقی از سه تئوری وابستگی منابع، درآمد از هزینه و دیدگاه محوریت منابع، عوامل موثر بر عملکرد انتقال فناوری دانشگاه را به دو دسته عوامل داخل دانشگاهی و عوامل خارج از دانشگاه تقسیم نموده و تأثیر آنها را بر متغیرهای وابسته مطالعه یعنی سه مقیاس عملکرد انتقال فناوری دانشگاه به قرار زیر مورد بررسی قرار میدهد :
1- تعداد شرکتهایی که یک مجوز فناوری از طرف دانشگاه دریافت کرده باشند.
2- تعداد «شرکتهای نوبنیاد» تاسیس شده از طرف دانشگاه.
3- میزان درآمد حاصل از صدور مجوز به شرکتها در دانشگاه.
متغیرهای مستقل در این مطالعه به چهار دسته منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی تقسیم شده و تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته سنجیده شده است. نمونههای این مطالعه را تعداد 126 موسسه آموزش عالی تشکیل می دادند که تحقیق محور بودند و فعالیتهای انتقال فناوری، بخش مهمی از مأموریت دانشگاهی آنان را تشکیل میداد.
اطلاعات مربوط به فعالیتهای این موسسات با استفاده از روش «آرشیو چندگانه» و از منابعی چون : پیمایشهای سالانه «انجمن مدیران فناوری دانشگاه» ، «بنیاد علوم ملی»، سایتهای مربوط به دفاتر انتقال فناوری و راهنمای پیترسون مربوط به دانشکدهها و دانشگاهها، جمع آوری شده و با استفاده از روشهای تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدهاند.
نتایج حاصل از تحلیلهای رگرسیونی در این تحقیق نشان می دهد که مجموعه متغیرهای پژوهش 45% تا 62% از تفاوتهای موجود در عملکرد فناوری دانشگاهها را روشن می سازد. منابع تحقیق و توسعه وابسته به دولت یا صنعت، خصوصی یا دولتی بودن دانشگاه، تعداد مجوزهای صادر شده با اعطای سهام به هیئت علمی محقّق و اندازۀ دفاتر فناوری، معیارهای پیش بینی کنندۀ مثبتی برای عملکردهای تجاری دانشگاه بوده اند. نتایج این مطالعه همچنین نمایان می سازد که سرمایه گذاریهای دولتی در دانشگاه، عملکرد انتقال فناوری در دانشگاه را بهبود میبخشد (دخالت دولت در آموزش عالی موثرتر از دخالت صنعت در این نهاد است) همچنین ارتباط حضور دانشکدههای پزشکی، فنی- مهندسی و مراکز رشد تجاری با عملکرد انتقال فناوری دانشگاه منفی بوده است (Powers, 2000). جونز (2000) در رساله دکترای خویش با عنوان «تجاریسازی علم دانشگاهی: تضاد علائق در مشاورین دانشگاهی»، مشاوره دانشگاهی را به عنوان یکی از مؤلفههای مهم ارتباطات تحقیقاتی دانشگاه و صنعت در نظر گرفته و با استفاده از تئوری نهادی درصدد تبیین ارتباطات دانشگاهها با سایر نهادها برآمده است. پژوهشگر با استفاده از سازههای تئوری نهادی و با طرح این سؤال که آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه با توجه به تأثیر فشارهای ناشی از تغییر سیاستهای دانشگاه، دولت، جامعه و هنجارهای رشته علمی، دچار تضاد علائق میشوند یا خیر، هدف اصلی این پژوهش را بررسی و تأثیر مشاوره دانشگاهی بر نقشهای نهادی شده مشاورین یعنی آموزش، تحقیق و ارائه خدمات، بیان می دارد. ترکیب نتایج حاصل از انجام یک پیش آزمون و جلسه «گروه متمرکز» در دو دانشگاه هاروارد و مینه سوتا به تنظیم ابزار نهایی پژوهش انجامیده و در 60 دانشگاه تحقیقاتی، و در میان یک نمونه 2052 نفری از محققین دانشکدههای فعال در «پروژههای ژنوم انسانی» که با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده بودند توزیع گردیده است. متغیرهای این مطالعه عبارت بودند از : آموزش، تحقیق، خدمات، مشاوره، درآمد حاصل از مشاوره، به منظور اندازه گیری بهره وری فردی؛ نوع دانشکده (خصوصی یا دولتی)، رتبه برنامه، بودجه تحقیقاتی و رفتار کارآفرینی برای اندازه گیری وضعیت نهاد و سوگیری تحقیق، داوری تحقیق، اختفای علمی، رازداری، جنسیت و رتبه دانشگاهی برای اندازه گیری تضاد علائق.
نتایج اصلی حاصل از تحلیلهای آماری آنالیز واریانس یک طرفه، شفه و معادلات رگرسیون خطی در این تحقیق به قرار زیر است :
1- اعضای هیئت علمی فعّال در ارائه مشاوره به صنایع خصوصی، نسبت به سایرین از بهره وری بالاتری در زمینه رشته علمی، تحقیق و خدمات برخوردارند.
2- اعضای هیئت علمی که منحصراً با یک شرکت مشاوره مینمایند، نسبت به سایرین، از انتشارات بیشتری برخوردار بوده، خدمات بیشتری به محیط نهادی و رشتهای خود ارائه نموده لیکن زمان کمتری برای تعامل با دانشجویان دارند.
3- اعضای هیئت علمی با توجه به سطوح رفتارهای کارآفرینی، بودجه تحقیقاتی و درآمد حاصل از مشاوره نسبت به سایر همکاران خود، کارآفرین تر برآورد می شوند.
4- اعضای هیئت علمی درگیر در فعالیت مشاورهای، بیشتر از سایرین، رفتارهای معطوف به تضاد علائق (سوگیری تحقیق، داوری تحقیق و رازداری) از خود بروز میدهند(Jones, 2000). راجر (1994) در رسالۀ دکترای خود در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آریزونا با عنوان تجاری سازی دانشگاه : هزینهها و فایدههای مبادله کارآفرینانه دانش و مهارتها به بررسی دانشکدههای فناوری دانشگاه کارتین (پرت استرالیای جنوبی) می پردازد که بعنوان آزمودنیهای کارآفرین یا غیر کارآفرین انتخاب شده اند و در آن هزینهها و فایدههای غیر نقدی فعالیتهای کارآفرینانۀ مؤثر بر رسالتهای تدریس، تحقیق و خدمات عمومی دانشگاه کارتین را بررسی می نماید . بررسی های علمی تفاوت میان نظرات پاسخ دهندگان از نظر جنسّیت، سطح تحصیلات، رشته دانشگاهی، کارآفرین و غیر کارآفرین بودن را نشان می دهد و با استفاده از یافتهها طبقهبندی هزینهها و فایدههای ایجاد شده به وسیلۀ لسلی (1992) ، مورد بازنگری مجدّد گرفت و به هزینههای اجتماعی، فردی، شبکه سازی (ارتباطی) و توسعه حرفهای تغییر پیدا کرده و افزایش داده شد. یک برآورد در این زمینه نشان داد که ارزش دلاری مزایای غیرنقدی موارد مورد بررسی سه برابر مزایای موارد نقدی است. همچنین نرخ هزینههای غیرنقدی کمتر از نصف نرخ هزینههای نقدی و نسبت هزینههای غیرنقدی به مزایای غیرنقدی 1 به 5/3 است. اعضای هیئت علمی رشتههای مهندسی و علوم پایه از درک و احساس مطلوبی نسبت به هزینهها و فایدههای کارآفرینی در مقایسه با پاسخ دهندگان رشته مطالعات بازرگانی برخوردار بودند. پاسخ دهندگان رشتههای علوم بهداشتی، توضیح دادهاند که احساس بدی نسبت به هزینه و فایدۀ فعالیتهای کارآفرینانه دارند (Rodger,1994). با جستجو در پایگاههای علمی ، پژوهشی و مطالعات دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور ، پژوهش مرتبط و پایان یافته و منتشر شدۀ مرتبط با موضوع تحقیق حاضر یافت نشد و با توجه باینکه ارتباط دانشگاه و صنعت و پیرو آن تجاری سازی نتایج پژوهش ها در صنعت و جامعه جزو مهمترین مباحث روز دنیا است ، سعی گردید از طریق شبکه های اینترنتی به آنها دسترسی پیدا شود که این موضوع تنها از طریق شبکه های داخلی دانشگاههای تربیت مدرس و تهران امکان پذیر شد و محدودیت های زیادی برای دسترسی به آخرین پایان نامه ها و مقالات بخصوص متن کامل آنها، وجود داشت و خرید اکثر این منابع علمی آن هم بصورت الکترونیکی کار را مشکل تر می کرد ، لذا تمامی تلاش نگارنده در دسترسی به این یافته های علمی تا حد ممکن صورت پذیرفته است.
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2 قسمت دوم : پیشینۀ تحقیق در ایران
2-2-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی تحقیقات در صنایع در ایران (پیشینه موضوعی)
با توجه به اینکه 84 سال از تأسیس اولین دانشگاه به سبک کلاسیک امروزی در کشور میگذرد، تاریخچه رویکرد تجاریسازی در ایران را که به شکل ارتباط دانشگاه و نهادهای غیردانشگاهی به ویژه در حوزه صنعت به وقوع پیوسته است، میتوان به سه دوره تقسیم نمود (آراسته، 1383: 1294).
دورهی اول: از بدو تأسیس دانشگاه تا سال 1340، در این دوره ارتباط دانشگاه با صنعت به طور غیررسمی برحسب مورد انجام میگرفت که این مقدار پاسخگوی نیازهای واحدهای صنعتی نبود بطوریکه برخی سازمانها جهت تأمین نیروی انسانی دانشگاهی خود با هماهنگی مراکز سیاستگذاری مربوطه اقدام به تأسیس مراکز آموزش عالی در کنار سازمان خود مینمودند و از این طریق نیروی انسانی خود را تأمین میکردند و
در دورۀ دوم از سال 1340 تا 1361، در این دوره مراکز دانشگاهی جدیدی در تهران و سایر شهرهای بزرگ تأسیس شد و نیاز شدید دانشجویان به کسب اطلاعات از وضع واحدهای صنعتی احساس گردید.
بنابراین ارتباط با صنعت با اعزام کارآموزانی که معمولاً در تابستانها برای آشنایی با آخرین تکنولوژیهای روز و همچنین حل برخی از مشکلات صنایع از طریق دانشگاهها صورت میپذیرفت، انجام میگرفت.
دورۀ سوم از سال 1361 تا کنون ، بعد از انقلاب اسلامی و تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی، مقدر شد که به جهت]]>