پایان نامه های روانشناسی

خرید و دانلود پایان نامه جامعه آماری این تحقیق

در سال 1377 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جلساتی تحت عنوان نشستهای معاونان آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی، در زمینه سیاستگذاری و ارتباط دانشگاهها با سایر دستگاههای اجرایی تشکیل شد و تصویب آئیننامه اجرایی فرصتهای مطالعاتی استادان در صنایع، از جمله مهمترین نتایج این نشستها بوده است (آراسته، 1383: 1294).
برهمین اساس روند ارتباط دانشگاه با نهادهای تولیدی و خدماتی جامعه، طی دههی اخیر از روندی رو به رشد برخوردار بوده است. بر این اساس ارتباط دانشگاه با صنایع و سازمانها، امروزه بخشی از یک سیاست جامع و درازمدت علوم و فناوری کشور و لذا دانشگاههای کشور تلقی میگردد (افروزه و بعیدفر، 1387: 41).
بر اساس مطالعات انجام شده بر روی سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری در ایران، حدود 60 درصد از شرکتها در ظرف کمتر از یک سال، بیش از بیست قرارداد تحقیقاتی با دانشگاههای صنعتی تهران منعقد کردهاند. نوع رابطۀ تحقیقاتی این شرکت ها با دانشگاهها در جدول 2-2 آمده است.
جدول شماره (2-2) : رابطۀ تحقیقاتی دانشگاهها و صنایع
همکاری فنی در بهبود ، اصلاح و تغییر در محصول موجود
همکاری فنی در توسعه محصول جدید
همکاری فنی در بهبود ، اصلاح و تغییر در فرآیندهای تولیدی
همکاری فنی در توسعه فرآیندهای تولیدی جدید
همکاری در بهبود کیفیت فرآورده ها و فرآیندها
همکاری در تقلیل ضایعات تولیدی و کاهش هزینه ها
مبادله موقت کادر کارشناس و مهندس و متخصص
شرکت در کارگاههای تخصصی و سمینارها
استفاده مشترک از آزمایشگاهها و تجهیزات فنی
انجام تحقیقات بطور مشترک
منبع : (باقری نژاد،6:1387) در رابطه با مکانیسمهای ارتباطی دانشگاه و نهادهای تولیدی و خدماتی در دانشگاههای ایران میتوان به دو دسته مکانیسمهای ارتباطی دسته اول و دوم اشاره نمود. منظور از مکانیسمهای ارتباطی دسته اول، گروهی از سیاستهای تجاری دانشگاهی است که بر اساس آن دانشگاهها، سیاستهایی را به منظور توسعه صنایع اجرا مینمایند. زیرا تولید دانش دانشگاهی، عاملی ساختاری در فرآیندهای نوآوری مبتنی بر علم محسوب میگردد (باقرینژاد، 1387: 4). خلاصه این فعالیتها در جدول شماره 2-3 آمده است. جدول شماره (2-3) : مکانیسمهای ارتباطی دسته اول در دانشگاههای ایران
اولویت دهی به تربیت پژوهشگر برای صنایع
حضور اساتید دانشگاهی سالیانه سه ماه در صنایع برحسب تخصص
ایجاد مراکز طراحی و خدمات مهندسی و پارکها با عضویت اعضای هیئت علمی دانشگاهها ومتخصصان صنعت
عضویت صنعتگران در شوراهای دانشگاهها
حضور متخصصان صنعت به عنوان هیئت علمی افتخاری
اعطای بورسهای دورههای کارشناسی ارشد و بالاتر به متخصصان صنعتی تحت برنامههای دولتی
ایجاد شوراها و مراکز تحقیقاتی و بنگاههای تحقیق و توسعه واسط بین دانشگاهها و صنایع
منبع : (باقری نژاد، 6:1387)
ارتباطات دسته دوم به مکانیسمهای اثربخش موسوم بوده و بر ارتباطات ساختاری میان دانشگاه و نهادها تأکید میورزند. خلاصه این دسته از ارتباطات در جدول شماره 2-4 منعکس شده است.
جدول شماره (2-4) مکانیسمهای اثربخش ارتباط دانشگاه و صنایع
ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی در دانشگاهها
ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی و مشارکت راهبردی بین دانشگاه و صنایع
تأسیس مراکز تحقیقاتی و صنعتی به وسیله صنایع در محیطهای دانشگاهی
ایجاد پست سازمانی مدیریت تکنولوژی در سازمانها
ایجاد کنسرسیوم آموزش عالی
ایجاد بنگاههای مختلف تحقیقاتی و آموزشی تحت مالکیت دانشگاهها و اساتید
ایجاد مراکز آموزش و تحقیقات فرارشتهای با مدیریت مشترک صنعت و دانشگاه
منبع: (باقری نژاد، 1387: 7) به طور کلی در سطح دانشگاه های ایران ارتباطات آموزشی، تحقیقاتی و مشاورهای با صنایع، بیشترین مکانیسم ارتباطی را در تجاریسازی سرمایههای فکری دانشگاه در دهۀ گذشته ایفا نموده است (فکور، 1385: 9).

مطالعه آثار نویسندگان، پایگاه داده کتابخانههای ایران و جستجوهای اینترنتی در شبکههای داخلی ایران نشان داد که در رابطه با تعیین میزان تأثیر مؤلفههای مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای دانشگاه و صنعت، هیچ مطالعهای در داخل کشور صورت نپذیرفته و مطالعات موجود در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، مراکز رشد و تأسیس شرکتهای دانشگاهی در شکلهای دیگری بوده است.
2-2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران
سروش (1391) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی مطالعه موردی : دانشکده فنی دانشگاه یزد، این چنین بیان نموده است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان بایستی شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایدهها به محصولات از طریق سرمایه گذاری، به تولید محصولات جدید منجر شود. منبع اصلی ایدههای جدید و نوآوری، محققان و پژوهشهای دانشگاهی میباشند. از طرفی منافع ملی ایجاب میکند از صرف منابع مهم و قابل توجهی که در قالب نیروهای متخصص، اعتبارات و فرصت زمانی جهت انجام تحقیقات در دانشگاهها صورت میگیرد، حداکثر بهره برداری به عمل آید. هدف از انجام این پژوهش شناسائی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه فنی دانشگاه یزد میباشد، تا بدین طریق به تسهیل فرآیند تجاریسازی تحقیقات در دانشگاه یزد کمک شود. روش انجام این پژوهش، روش تحقیق توصیفی- همبستگی (آمیخته) است. در این پژوهش عناصر بدست آمده از بخش ادبیات و مصاحبهها با یکدیگر ترکیب شده است. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه یزد میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 91 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است. جهت تحلیل داده ها از آزمونهای تی تک نمونهای و رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، عوامل نهادی، سازمانی، محیطی و فردی (با متغیرهای تعریف شده) به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده فنی دانشگاه یزد شناسائی شدند. که خود نیز دارای متغیرها و شاخصهای متعدد میباشند. با توجه به نتایج مدل معادلات ساختاری بعد محیطی بالاترین ارتباط و بیشترین تأثیر را روی تجاری سازی تحقیقات دارد. بعد از آن بعد فردی و سازمانی دارای تأثیر یکسان و سپس بعد نهادی دارای کمترین تأثیر است. امینی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی میزان آمادگی شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی نتایج تحقیقات حوزه سلامت (با توجه به نقشه جامع علمی سلامت)، با هدف بررسی میزان آمادگی شرکتهای دانش بنیان برای تجاری سازی نتایج تحقیقات حوزۀ سلامت (با توجه به نقشۀ جامع علمی سلامت) به تحقیق پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران شرکتهای دانش بنیانی که دارای خط تولید میباشند و همچنین جمعی از خبرگان عرصۀ تجاری سازی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و با هدف دستیابی پاسخ برای سوال اساسی زیر انجام شده است : میزان آمادگی شرکتهای دانش بنیان برای تجاری سازی نتایج تحقیقات حوزه سلامت (با توجه به اهداف نقشه جامع علمی سلامت) چگونه است؟ که برای دستیابی به هدف فوق، از دو پرسشنامه محقق ساخته که در آنها اطلاعات مربوط به شاخصهای بررسی میزان آمادگی شرکتهای دانش بنیان برای تجاری سازی نتایج تحقیقات درج گردیده است، استفاده شده است. و از تجزیه تحلیل اطلاعات ترتیب اهمیت شاخصهای آمادگی از نظر خبرگان به دست آمد: عوامل مدیریتی، عوامل مالی و اقتصادی، عوامل تکنولوژی و فناوری، عوامل قانونی، شرایط بازار، عوامل سیاسی، شرایط محیطی و عوامل اجتماعی و نتایج حاصلۀ دیگر بدین شرح میباشد: اختلاف زیادی بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب عوامل تشکیل دهندۀ شاخصهای مدنظر مشاهده میشود. از طرفی بطور کلی میزان اهمیت این شاخصها در شرایط فعلی به تنهایی و مطلوب بصورت جداگانه خیلی زیاد نیست.
نکته حائز اهمیت آیتمهای شاخص سیاسی این است که برخلاف سایر موارد، در این آیتم وضعیت فعلی از وضعیت مطلوب نمره بیشتری به خود اختصاص داده است. این بدین معنی نیست که ما در شرایط بهتری از وضعیت مطلوب قرار داریم، بلکه نکته اینجاست که این آیتمها اثر منفی را القا میکنند، مثلا چون کشور ما در تحریم شدید است و شرکتها در این شرایط با محدودیتهای زیادی مواجه میشوند. پس این آیتم نقش پررنگی پیدا میکند که در شرایط ایده آل نباید چنین باشد.
نتیجه گیری نهایی از سؤالات و مقایسه های انجام شده، این است که اختلاف قابل توجهی بین شرایط مطلوب و فعلی در کشور ما مشاهده میشود و این نشانگر این مسئله است که با توجه به اهمیت نقش تجاری سازی در اقتصاد هر کشوری باید در جهت رفع موانع کوشید و راهکارهای مناسبی برای کاهش اختلاف موجود تدبیر کرد. تقوی نیا (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تبیین وضعیت توجه مبتکرین به تجاری سازی اختراعات چنین بیان می کند که این پژوهش به سنجش وضعیت توجه مبتکرین به ابعاد مختلف تجاریسازی اختراعات و فاصلۀ آن تا وضعیت مطلوب با استفاده از ابزارنمای توجه (Davenport & Beck,2001) و پرسشنامه سنجش توجه (Sohlberg & Mateer,2001) و مدل تجاری سازی مرحلهای (Utterback,1971) پرداخته و برای توصیف نمونه از شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای آزمون سوالهای پژوهش از آزمونهای آم اری استنباطی استفاده شده است. برای این منظور با توجه به نوع داده ها و مقیاس سنجش آنها، با کمک نرم افزار SPSS از آزمونهای پارامتریک t تک نمونهای و آزمونهای ناپارامتریک اسپیرمن، فریدمن و ویلکاکسون استفاده شده است و جامعه آماری این پژوهش، مبتکرین برخوردار از اسپیرمن، فریدمن و ویلکاکسون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مبتکرین برخوردار از اختراعات ثبت شده در دو پایگاه اطلاعات مخترعین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بین سالهای 1390- 1388 میباشد. جاهد (1390) در پایان نامه دکترای تخصصی مدیریت خود با عنوان تعیین عوامل مؤثر بر تجاری سازی نتایج پژوهش در نظام آموزش عالی و ارائه مدلی برای تبیین روابط بین عوامل : مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، به بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی نتایج پژوهش در نظام آموزش عالی پرداخته و ضمن ارائه یک مدل، سئوالات زیر را مطرح و مورد مطالعه قرار داده است.
عوامل مؤثر محیط داخلی (درون سازمانی) در تجاری سازی نتایج پژوهشی دانشگاهها چه هستند؟
عوامل مؤثر محیط بیرونی (برون سازمانی) در تجاری سازی نتایج پژوهشی دانشگاهها چه هستند؟
عوامل فردی مؤثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی دانشگاهها چه هستند؟
چه مدلی را می توان برای تبیین روابط بین عوامل مؤثر در تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها ارائه کرد؟
تحقیق از نوع کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی و داده ها بصورت ترکیبی جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مرتبط با پزوهش و فناوری سازمان های طرف قرارداد با واحد علوم و تحقیقات به تعداد 512 نفر می باشد و برای نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. داده های گردآوری شده کیفی با استفاده از روش ادهوک و کمّی با آزمون های تی، فریدمن، تحلیل عاملی تأییدی و … مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد از میان عوامل مؤثر در تجاری سازی نتایج تحقیق، عوامل فردی شامل خودکارآمدی، نیاز به قدرت و … بیشترین تأثیر را در تجاری سازی نتایج پژوهش دارند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی و برازش مدل، مدل سه عاملی محقق را مناسب ترین دانسته است، همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین عوامل اصلی (فردی، درون سازمانی، و برون سازمانی) مؤثر در تجاری سازی رابطۀ همبستگی معناداری وجود دارد. حسنقلی پور (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان طراحی مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت، به این موضوع اشاره دارد که با در نظر گرفتن این نکته که اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعهای مرهون تحقیقات علمی و سازمان یافته آن جامعه است و با توجه به نقش مهمی که فرآیند تجاری سازی در این میان ایفا میکند، در تحقیق خود تلاش کرده است که با بررسی مفاهیم، فرآیندها و مدلهای تجاری سازی دانش در دنیا و با توجه به کارهای مؤثری که در دانشگاههای معتبر دنیا رخ داده است، به یک مکانیزم قابل استفاده در دانشکدههای مدیریت دانشگاههای مختلف کشور دست یابد. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است و این کار از طریق انجام 10 مصاحبه عمیق با اساتید دانشکدههای مدیریت صورت گرفته است. نتایج حاصل از مصاحبهها در قالب سه مقوله، ضرورتها، موانع و الزامات تجاری سازی دانش، به قرار زیر است: ضرورت تجاری سازی دانش به این شرح است، ارتباط مؤثر دانشگاه و جامعه، توسعه و ارتقاء کشور، حل مسائل جامعه، تولید علوم بومی، ایجاد ارزش افزوده برای جامعه و استقلال مالی دانشکده و مهمترین موانع تجاری سازی دانش در دانشکدههای مدیریت شامل : مخالفت با تفکر بنگاهی در دانشگاه، بیاعتمادی میان دانشگاه و صنعت، بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی، ضعف قوانین و آئین نامهها، ارائه آموزشهای غیرکاربردی و پایین بودن سرانه پژوهشی میباشد. الزامات انتقال دانش شامل : تدوین آئیننامههای مشّوق تجاری سازی، طراحی مکانیزم کنترل کیفیت پروژهها، ارتباط با محیط واقعی سازمانها، ایجاد سند راهبردی پژوهش، طراحی مکانیزمهای مالی، طراحی مکانیزم انتخاب افراد ماهر میباشد و در پایان نیز، مدل مکانیزم تجاری سازی دانش ارائه شده است.
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


نوری (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی (مطالعه موردی شرکت ایز ایران) » به بررسی تعامل عوامل مؤثر بر فرآیند تجاری سازی و استخراج اقدامات راهبردی پرداخته و سعی نموده به شناسایی الگوی مناسب تجاری سازی در شرکت ایز ایران بپردازد. در این تحقیق سعی شده است تا عوامل تأثیرگذار بر استراتژیها را شناسایی شود و در نهایت میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اقدامات استراتژیکی را با استفاده از پرسشنامه آید. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران شرکت ایز ایران است که با حوزه تجاری سازی مرتبط اند، که با روش توصیفی، تحلیل و ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از آنها و با روشهای آمار استنباطی به تحلیل دادهها]]>