سؤالات فرعی :
مؤلفه های مدیریت آموزش عالی در ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت کدامند ؟
میزان اهمیّت و تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی (ساختاری، فرهنگی/اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، مالی) در ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت چقدر است ؟
موانع همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت در ارتباط با مؤلفه های ذکر شده چیست؟
چه مدلی را می توان با توجه به مؤلفه های مدیریت آموزش عالی جهت ارتقاء همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت ارائه داد ؟
درجه تناسب مدل پیشنهادی چه میزان است ؟
1-5 تعاریف نظری و عملیاتی
تعاریف نظری :
دانشگاه : به نقل از (Atkin,1991) دانشگاه عبارت از نهادی است که از آن انتظار می رود پنج وظیفه اصلی را به انجام رساند : یاددهی – یادگیری ، تحقیق ، دانش پژوهی (سازماندهی و عصاره کردن دانش موجود)، ادارۀ امور دانشگاهی و عرضۀ خدمات مورد نیاز جامعه (بازرگان،94:1383).

صنعت: واژه صنعت از ریشه عربی به معنی ساختن یا آفریدن، گرفته شده است. در زبان انگلیسی واژه Industry به معنی بازرگانی یا ساختن و ساخت بطور کلی است و منظور از ساخت ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است. در فرهنگ معین صنعت چنین تعریف شده است : کار، پیشه، حرفه، کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی می دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده کند. صنعت مجموعه ای است از فعالیت هایی که با استفاده از منابع موجود(مواد، سرمایه، نیروی انسانی، انرژی، تکنولوژی، اطلاعات، ابزار) کالا یا خدماتی را تولید می کند که نیازهای انسان و جوامع انسانی را برطرف می کند. در واقع تلاشی است مستمر در جهت بهبود کارآیی و بهره وری به این معنا که با استفاده از منلبع کمتر، بازده بهتری بدست دهد. از این جهت پویایی، نوسازی و نوجویی یکی از ویژگی های صنعت است (مهدوی،4:1380). آموزش عالی: از دیدگاه آلتباخ (2001) آموزش عالی در جهان سوم، نهاد بسیار مهمی است، نه تنها از این نظر که تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می کند، بلکه از این نظر که مهمترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ، امور سیاسی و اعتقادی دارد. دانشگاهها به آفرینش و بخصوص ترویج دانش در جوامعی که نخبگان علمی اندک اند، کمک می کنند. دانشگاهیان نه تنها از طریق تألیف نقش عمده ای در جامعه ایفا می کنند، بلکه با دادن مشاوره به دولت و بخش صنعت در حیات فکری و نظایر آن نیز مشارکت می نمایند (احمدی دستجردی،45:1383). مدل : مدل به گونهای ساده عبارت است از یک گزاره آماری در مورد روابط میان مجموعهای از متغیرها (هومن، 1385: 56).
مدلسازی
مدلیابی و مدل سازی، معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که برای پژوهشگر این امکان را فراهم میسازد که مجموعهای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار داده و گاه تحلیل ساختاری کوواریانس نامیده میشود (هومن، 1385: 11). تعاریف عملیاتی :
دانشگاه : در این تحقیق عبارتست از کلیه مراکزی که در آنجا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی از مقطع دبیرستان و برای مدارج بالاتر از دیپلم به تحصیل علم و دانش نوین روز می پردازند.
صنعت : در این پژوهش کلیه کارخانجات و مراکز تولیدی که در آنجا توسط ماشین آلات و نیروی انسانی فرآیند تولید محصول صورت می پذیرد. مقدمه
امروزه کسب و کار فناوری پیشرفته به عنوان ضرورتی ملی از سوی کشورها به ویژه کشورهای متکی به صادرات پذیرفته شده و کشورها نیز که از گذشتههای دور تاکنون متکی به صادرات نفت بوده اند برای توفیق و رهایی از درآمدهای نفتی چارهای جز اتکاء به صادرات محصولات صنعتی یا کشاورزی نخواهد داشت وناگریزند تا فناوری پیشرفته را در اختیار بگیرند.
با توجه باینکه دانشگاهها مرکز پردازش و توسعۀ آگاهیهای علمی هستند. تبدیل دانستههای علمی و دانش فنی به سیستمهای تولیدی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدهها مستقر بوده و به کارگیری این سیستم ، در خدمت به افراد جامعه در مراکز صنعتی به منصه ظهور میرسد. به این ترتیب، نه تنها علم جدید بر فناوری استوار است، بلکه افزون بر آن علم جدید ذاتاً میل و گرایش به فناوری شدن دارد.
به عبارت دیگر تحول علم در قرون اخیر نتیجه کاربردی شدن آن است. امروزه در دنیای پیشرفته، فناوری را هم به دیدۀ منبع ثروت و بهتر زیستن و هم به عنوان ابزار قدرت در چیرگی بر طبیعت و جامعه مینگرند، به همین دلیل ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش دولت برای سرعت بخشیدن این ارتباط در توسعۀ ملی به نیازهای متقابل تبدیل شده است. دولت در کنار دانشگاه و صنعت قرار دارد و نقش دولت نقش یک تسهیل کننده و حمایتکننده است. قطعاً بسیاری از نقشهای صنایع و دانشگاهها در دنیای رقابتی امروزی بدون حمایت و برنامههای دولت دشوار است.
دانشگاهها و صنایع کشور، بهتر است به اثبات رسانند که توانا و هوشمندند و قادرند که بسازند و خلق ایدههای نو نمایند. دولتها، اغلب نقش خود را از طریق طراحی ساختارهای کلان، ایجاد زیرساختها، توسعۀ تحقیقات و هدایت عمومی جامعه ایفا میکنند و با استفاده از سازوکارهای مختلف مانند سرمایهگذاریها، اعمال سیاستهای پولی و مالی، مالیاتی، وضع قوانین ترغیبکننده و محدودکننده و … هدفهای خود را محقق می سازند. امروزه دولتهای کشورهای در حال توسعه نیز در جهان نقش مهم مراکز آموزش عالی در توسعۀ ملّی منطقهای را دریافتهاند. این دولتها میتوانند با ایجاد یک رابطه سودآور پایدار و دوطرفه با مؤسسات، تجاری نقش خود را به طور قابل ملاحظهای بهبود بخشند. 2-1 قسمت اول : پیشینۀ تحقیق در جهان 2-1-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع در خارج از ایران (پیشینه موضوعی) در آمریکا باندهای تجاری میان دانشگاه و دنیای کسب و کار در طول جنگهای داخلی و بعد از آن از روندی تزایدی برخوردار بوده است «گزارش ییل» در سال 1828 مصداقی بر این مدعاست. طبق این گزارش، پس از آن که آموزش عالی امریکا در قبال برنامۀ درسی سنتی خود مورد سؤال قرار گرفت، در آن گرایشی به سوی تدوین اهداف کاربردی در برنامۀ درسی شکل گرفت. از سویی دیگر نیاز این کشور به شهروندانی آموزش دیده و متخصص، در حوزۀ علوم کاربردی چون کشاورزی و صنایع، به شکلگیری سیاستی موسوم به قانون موریل در رابطه با اعطاء زمین منجر گردید (Decter,2007:148 , Power,2000:8).
در آلمان نیز ظهور مدل دانشگاههای تحقیقاتی شکل جدیدی از این عقلانیت دانشگاهی است. تأسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها حاصل این عقلانیت بود. تعدادی از این آزمایشگاهها به کمک سازمانهای بزرگ خیریه و با هدف کاربرد ثمربخش تحقیقات دانشگاهی تأسیس شدند. به مرور بسیاری از این آزمایشگاهها در دانشگاههای بزرگ چون ام – آی – تی و میشیگان مستقر شدند و به این ترتیب اولین ارتباطات تجاری قوی با صنعت به عنوان اولین شریک دانشگاه در ابتدای قرن در اروپا و آمریکا شکل گرفت. لذا با عنایت به فلسفه دانش به عنوان کالایی ارزشمند و جایگزین شدن احکام رقابتی به جای نیازهای نظامی، قانونی جدید وضع شد که به موجب آن، دولت، دانشگاه و صنعت وارد گونهای از تعامل گردیدند، که تا آن زمان تجربهای همانند آن نداشتند (Feldman, 2007:37).
به موجب قانون دولتی دیگری با عنوان نوآوری فناوری استونسون – وایدلر آزمایشگاههای دولتی انگلیس مجوز همکاری با شرکتهای خصوصی دارویی را دریافت نمودند. هدف از این همکاریها، تولید محصول از طریق فرآیند تجاریسازی و با استفاده از تسهیلات بخش دولتی چون: پرسنل، خدمات و مالکیتهای ضمنی بوده است (Fersco & Merabet, 2005: 104). اتزکوویتز و لیسدروف (2003) با بیان مدلی پویا از ارتباط دانشگاه – صنعت – دولت، «مارپیچ سهگانۀ» این سه نهاد را پاسخی به نیروهای وارده بر آنان معرفی میکنند. مارپیچ سه گانه ، مدلی تکاملی و تلفیقی است که نحوۀ تعامل میان دانشگاه و صنعت – دولت و نیروهای محیطی را نمایان ساخته و مشخص کنندۀ سبکهای مختلف مشارکت بین این سه مجموعه است (Corely et al, 2006:975 Wyne, 2004: 3).
شکل (2-1) : مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه – صنعت – دولت (Etzckowitz, 1998). این مؤلفین اشاره میکنند که قانون بای – دال ، پاسخ دولت به فشارهای وارده از سوی رقابتهای جهانی است و ساختار بندی مجدد، ارتباطات و مبادلات جدید میان دانشگاه و نهادهای صنعتی، پاسخی به فشارهای وارده از سوی دولت برای شرکت در این فرآیند مقابله ایست (Wyne, 2004: 33). علاوه بر قانون بای – دال در مشروعیت بخشی به رویکرد تجاریسازی در دانشگاهها، چهار قانون دیگر نیز به شرح ذیل در تاریخ آموزش عالی آمریکا سبب شدند که ارتباطات تجاری مابین نهاد دانشگاه و دنیای بازار را برقرار شود:
1- قانون توسعه نوآوری در شرکتهای کوچک دومین اقدام قانونی در آمریکا در سال 1982 بود، که سبب گردید سرمایههای علمی به سوی بازار هدایت شوند. بر اساس این اقدام سرمایههای دولتی، به واسطۀ تحقیقات پایه ای به سوی شرکتهای کوچک هدایت شدند. توزیع سرمایههای علمی با این روش، سبب شد اولاً این شرکتها به کمک دانشگاهها توسعه یابند و ثانیاً محققین به کمک این شرکتها، فرصتهای برقراری ارتباط با بازار را بیابند. تبدیل نتایج تحقیقات پایه ای به درخواست های تنظیم شده برای مشتریان، از مهمترین پیامدهای این اقدام به شمار میرود.
2- در سال 1983 اقدام دیگری در آمریکا موسوم به «قانون داروی اورفان» صورت پذیرفت. به موجب این قانون انتقال نتایج تحقیقات پایه به سوی درخواست های شرکتهای وابسته به بخش خصوصی و فعّال در علوم بیوتکنولوژی صورت پذیرفت. این اقدام با هدف دفاع از فعالیّتهای تحقیق و توسعه در رابطه با بهبود روشهای تشخیصی و واکسنها به انجام رسید.
3- اقدام دیگر «قانون اعتبارات نظامی» یا برنامههای سرمایهگذاری مجدد در فناوری آمریکا بود که در سال 1993 به اجرا درآمد، در این زمان سیاست دولت، از تأکید بر تحقیقات پایه ای برای دفاع، به سمت تحقیقات غیردفاعی تغییر جهت داد.
اسلاتر و لزلی (1997) بیان میدارند که : این اقدام سبب گردید که دلارهای دولتی سرمایهگذاری شده بر تحقیقات پایه ای در آزمایشگاههای دانشگاهی، به سوی پروژههای معطوف بر توسعه تجاری هدایت شوند (Jones, 2000: 7-8).
4- به موجب قانونی دولتی در انگلستان با عنوان «نوآوری فناوری استونسون – وایدلر» ، آزمایشگاههای دولتی انگلیس مجوز همکاری با شرکتهای خصوصی دارویی را دریافت نمودند. هدف از این همکاریها، تولید محصول از طریق فرآیند تجاری شدن و با استفاده از تسهیلات بخش دولتی چون : پرسنل، خدمات و مالکیتهای ضمنی بوده است (Fersco and Merabet, 2005: 104).
2-1-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در جهان
فلدمن (2007) در رسالۀ دکترای خود در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه نیومکزیکو با عنوان تجاری سازی آموزش عالی دولتی : ایجاد تعادل میان ارزش های دانشگاهی، مالی و بازار به بررسی پیشینه پدیده سرمایه داری دانشگاهی پرداخته، که در برخی مراکز آموزش عالی تازه تأسیس گسترش یافته و به کاوش در اثرات گسترده پدیده ارزشهای تجاری در آموزش عالی به عنوان یک فرض برتر دقت نظر کرده است (جدول 2-1). پژوهشگر با استناد به مطالعات بک (2003)، نیومن (2000)، واشبورن (2005) و زیمسکی، واگنر و مسی (2005) چنین بیان می نماید که تأثیرات تجاری سازی در دانشگاههای امروز نمایان می باشد. جدول شماره (2-1) : ارزشهای سنتی و ارزشهای تجاری دانشگاهی
ارزشهای تجاری آکادمیک ارزشهای سنتی آکادمیک
سرمایهداری دانشگاهی آموزشهای آزادمنشانه
آموزش عالی کالایی اختصاصی است آموزش عالی کالایی عمومی است
آموزش فراگیران برای کار در بازار آموزش فراگیران برای کسب ویژگیهای شهروندی دموکراتیک
هدایت تحقیق به سوی نیازمندیهای دولت، بازار و صنعت تحقیق با هدف ارائه خدمت به جامعه
محدودیت دسترسی به آموزش و فرصت اندک برای تحرک اجتماعی تدارک فرصتهای برابر در دسترسی به آموزش و امکان تحرک اجتماعی بیشتر
مشارکت کمتر در امور سیاسی فرصت بیشتر برای مشارکتهای سیاسی تسلیم آزادی علمی در برابر دولت، صنعت و بازار احترام به آزادی علمی
آموزش مبتنی بر بازار آموزش مبتنی بر دموکراسی
حرکت برنامه درسی به سوی اقتصاد جهانی و نیازهای بازار برنامه درسی آزادمنشانه
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


حرکت دانشکده به سوی جو کارآفرینی آموزش مبتنی بر علوم انسانی و بر اساس ترجیحات دانشکده
مهارت آموزی آموزش فراگیران
آموزش فناوری محور آموزش چهره به چهره
دانشگاه تحقیقاتی یا کارخانه دانش دانشگاه
مشتری یا مصرف کننده دانشجو
مرکز درآمد دپارتمان آموزشی
رضایت مشتری سیستم نمرهدهی
تأمین مالی با استفاده از روشهای کارآفرینی تأمین مالی به روش سنتی
مساعدت دولتی حمایت دولتی
تأمین سرمایه از جانب منابع خصوصی و تجاری تأمین سرمایه از جانب بخش دولتی
شرکتها، بخش خصوصی و بنیادها، به ترتیب از دانشگاه حمایت میکنند دولت، بنیادها و بخش خصوصی به ترتیب از دانشگاه حمایت میکنند
کاهش مستمر سرمایهگذاری دولت بر آموزش عالی حمایت منسجم سرمایههای دولتی از آموزش عالی
افزایش مستمر شهریهها و مالیاتها اخذ شهریه و مالیاتها بر اساس توانایی پرداخت کننده
افزایش مستمر فعالیتهای تجاری سرمایهگذاری بر ارزشهای آکادمیک
(Feldman, 2007:4) هدف اصلی آنها، توصیف و تبیین تأثیر فرهنگ همکاری و تغییر ارزشهای دانشگاهی و رفتار در یک دانشگاه پژوهشی دولتی است. نتیجهای که حاصل شد، شناخت تغییر در مأموریت و اتخاذ تصمیمات مرتبط با ارزشهای کارآفرین بود که قسمتی از دورنمای علمی دانشگاه از دهۀ 1980 را تشکیل داده است. برای این کار از روشهای کیفی و کمی استفاده شده و تحلیل محتوای مأموریت دانشگاه از 1980 تا 2005 تغییرات مهمی در مأموریت آموزشی را نشان می دهد. تحقیق به همراه بررسی و تخصیص بودجهها دنبال شده است و جهت بررسی تأثیر ارزشهای تجاری بر تصمیمات بودجهای، دو واحد دانشگاهی با هم می شود. نتایج آن پژوهش حکایت از دخالت دو گروه از عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری سرمایه داری دانشگاهی دارد که در مجموع به صورت هم افزا سبب ایجاد دورههای بروز و افول تجاری سازی شدهاند. نیروهای خارجی تعیین کننده عبارت است از :
1- فشارهای دولتی 2- فشارهای اقتصادی و 3- فشارهای فناوری و نیروهای داخلی که تأثیر عملی دارند عبارت از ماهیت اجتماعی و رفتاری بودند و اکثریت مصاحبه شوندگان در این مطالعه بر این نکته اذعان داشته اند که در ارزشهای دانشگاهی، تغییرات محسوسی رخ داده است. با این وجود نگاه به تجاری سازی در اغلب موارد نگاهی سطحی است. در حالیکه تغییرات ارزشی]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *