شکل 5-5 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های صنعت در حالت تخمین استاندارد 202
شکل 5-6 : میزان اهمیّت و اولویت بندی مؤلفههای مشترک از دیدگاه دانشگاه 233
شکل 5-7 : میزان اهمیّت و اولویت بندی مؤلفههای مشترک از دیدگاه صنعت 235
فهرست نمودارها و مدل ها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 : نحوۀ تعامل دانشگاه و صنعت 53
مدل 2-1 : مدل ساختاری کارآفرینی 78
مدل 2-2 : انتقال دانش 110
مدل تیجسن 2-3 : مراحل تغییر شکل دانشگاه به صورت دانشگاه کارآفرین 116
نمودار 3-1 : مراحل اجرایی پژوهش 132

 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


نمودار 4-1 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 135
نمودار 4-2 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سالهای خدمت 137
مدل 5-1 : مدل نهایی استخراج شده از اطلاعات تحقیق 219 چکیده
در جهان توسعه‌ یافته امروزی شکل دانشگاهها تغییرات زیادی یافته است و از شکل سنتی صرف به انعطاف پذیر، جامعه‌نگر و صنعت‌گرا تغییر پیدا کرده است. دانشگاه هایی که خواسته‌ها و نیازهای صنایع و جامعه را در نظر می‌گیرند و پاسخگوی این نیازها هستند، بهتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، دانش خود را کاربردی کنند و برای جامعۀ خود مفید باشند. این پژوهش با هدف ” تعیین میزان تأثیر مؤلفه‌های مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای دانشگاه و صنعت و ارائه مدلی مفهومی ” انجام شد.
پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری از دو گروه از دانشگاهها و صنایع بزرگ مستقر در کلان شهر تهران تشکیل شده بود. گروه اول را دانشگاههای مستقر در کلان شهر تهران شامل دانشگاههای دولتی (25 دانشگاه)، آزاد اسلامی (19 واحد)، جامع علمی کاربردی (79 واحد) و پیام نور (18 واحد)- جمعاً 141 دانشگاه- و گروه دوم را 63 کارخانه و شرکت صنعتی کلان شهر تهران- که با دانشگاه ها ارتباط و همکاری متقابل داشتند- تشکیل می دادند. از این میان 21 دانشگاه انتخاب و 63 شرکت صنعتی تمام شماری شدند. با مراجعه به دانشگاه ها وصنایع نمونه به ترتیب 100 و 120 پرسشنامه قابل استفاده گرد‌آوری گردید.
در این پژوهش از مصاحبه برای تعیین چارچوب کار و مشخص کردن مؤلفه‌ها و سازهای مهم استفاده شد که به روشن شدن بهتر مسیر حرکت تحقیق انجامید. سؤالات مصاحبه‌ها درباره چیستی مؤلفه‌های مدیریت آموزش عالی و تعیین میزان تأثیر و اهمیّت هر کدام از این مؤلفه‌ها بر همکاری های میان دانشگاه و صنعت بودند.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقّق ساخته بود. پرسشنامه مذکور بر اساس جمع‌بندی حاصل از نظرات و مصاحبه های کیفی و ادبیات پژوهش در پنج عامل ساختاری با 9 سؤال، فرهنگی و اجتماعی 10 سؤال، آموزشی 15 سؤال، مدیریتی 8 سؤال و مالی 6 سؤال طراحی شد.
برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین از روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اوّل و مرتبه دوّم، بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده حکایت از شناسایی 5 مؤلفه ساختاری (92%)، فرهنگی و اجتماعی (100%)، آموزشی (43%)، مدیریتی (82%) و مالی (32%) در دانشگاهها داشت و در صنایع نیز به ترتیب مؤلفه های ساختاری (71%)،فرهنگی و اجتماعی (99%)، آموزشی (92%)، مدیریتی (100%) و مالی (34%) حائز اهمیت بودند. متغیرهای هر یک از مؤلفه ها نیز مورد شناسایی و تأثیرسنجی قرار گرفتند. بدین ترتیب با توجه به خروجی‌های آزمون‌ها و تحلیل‌های عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل نهایی طراحی شد. در پایان نیز پیشنهادهایی به دانشگاهها، صنایع و پژوهشگران پژوهشهای آتی ارائه گردید. کلید واژه ها : دانشگاه، صنعت، مدیریت آموزش عالی، همکاری. مقدمه
امروزه شکل دانشگاههای کشورهای توسعه یافته تغییر یافته است و گرایش به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت و همچنین برون داد تحقیقات دانشگاهی کاربردی و مورد نیاز صنعت بیشتر رخ نشان می دهد، لذا بحث ارتباط دانشگاه با صنعت و پیرو آن تجاری سازی علم در جامعه و کاربردی کردن آن به منظور استفاده بیشتر جامعه و راحت تر کردن کارها در زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
تجاریسازی نتایج تحقیق و کارآفرینی دانشگاهی مأموریتهای جدیدی هستند که انتظار می رود در این مقطع زمانی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصه ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفا کند.
بنابراین موفقیت بخش دانشگاهی در تجاریسازی نتایج تحقیقات مستلزم فراهم بودن شرایط و پیشنیازهای مهم و مختلفی در بخش دانشگاهی، بخش صنعت و محیط اقتصادی – مالی و بازار حاکم بر این دو بخش است. از طرفی تا سیاستهای تحقیق و توسعه با نظام ملی نوآوری همخوانی نداشته باشد، تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی نیز از کیفیت یا زمینه لازم جهت جذب و دریافت از طرف صنایع برخوردار نخواهد بود.
در این میان خلاء در نهادهای واسطهای از قبیل سازمانهای توسعۀ نوآوری و سازمانهای توسعه فناوری، شکلگیری نظام انتقال دانش و فناوری همگرا و کارآمد حس میگردد و دانشگاهها را از دستیابی به اهداف انتقال یافتههای تحقیقاتی خود دور میسازد(فکور، 2:1385). 1-1 بیان مسأله
دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیّت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیّت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار میرود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجار ی و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمیشود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).
از اینرو جوامع و کشورها، کوششهای فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل آورده و در این مسیر راهبردهای متعددی را به اجرا درمیآورند.
این کوششها و تلاشها بخصوص از آنجا مهّم و اساسی جلوه میکند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی میکنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقّق میپذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت (Denison, 2005:2).
دانشگاهیان بر این باورند که آموزش عالی وارد چرخۀ تاریخی نوینی شده است که از آن تحت عنوان «انقلاب آرام » تعبیر میشود. اسلاتر و لزلی (1997) این انقلاب را تحت عنوان «سرمایهداری دانشگاهی » معرفی نموده (Awbery,2006:35)و آن را عقلانیت اقتصادی شکل گرفتهای برای نهاد آموزش عالی تلقی مینمایند که حاصل رویکرد اقتصاد نوین دانش است (Kutinlahti,2005:17).
مطالعه روند تحولات آموزش عالی ایران حکایت از آغاز فرآیندهای تجاری و همگرایی دانشگاه و صنعت در اشکال پروژههای مشترک دانشگاه – صنعت، تأسیس دفاتر دانشگاه و صنعت و دفاتر انتقال فناوری و تأسیس شرکتهای زایشی و نوبنیاد توسط دانشگاههای مادر و ارائه آموزشهای کاربردی مبتنی بر پرداخت شهریه دانشگاهی به سایر سازمانها دارد.
تشکیل شوراهای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت و شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مصادیقی بر این ادعاست که آموزش عالی ایران، صنعت را به عنوان اولین مشتری خود انتخاب نموده و در تلاش برای پاسخگویی به نیازمندیهای آن است (آراسته:63،1383).
در گردهمایی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت، نیز صراحتاً اذعان شده است که رتبهبندی دانشگاهها باید بر اساس میزان ارتباط با صنعت و تجاری شدن یافتههای پژوهشی صورت پذیرد. تغییر در مدیریت دفاتر ارتباط با صنعت از مدیریت میانی به مدیریت ارشد، تأکید بر گسترش فرهنگ تجاری در دانشگاهها و توجه بیشتر به طرحهای دارای پتانسیل تجاری نیز حکایت از آغاز رسمی این روند در سطح کلان کشور دارد (عباسی،5:1388).
لذا پژوهشگر در این تحقیق درصدد است تا مؤلفه ها و عوامل با اهمیّت و تأثیرگذار مدیریت آموزش عالی در پنج مجموعه ساختاری ، فرهنگی و اجتماعی ، آموزشی ، مدیریتی و مالی را بررسی و شناسایی کرده و ضمن تشخیص مهمترین آنها، میزان اهمیّت و تأثیرگذاری هریک از این عوامل در ارتباط متقابل میان دانشگاه و صنعت و موانع همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت را در محدودۀ تحقیق شناسایی نماید و ضمن ارائه یک مدل مناسب که دیدگاه متخصصان و صاحبنظران در آن مداخله داده شده است ، به توسعه همکاری های میان دانشگاه و صنعت کمک نماید و راه کارهای کاربردی مفیدی را در این زمینه ارائه نماید.
بنابراین مسائل تحقیق بصورت زیر مطرح می گردد :
فقدان مؤلفه هایی در آموزش عالی که بتواند ارتباط دانشگاه و صنعت را بر اساس آن بهبود بخشید.
وجود ابهام در مؤلفه های احتمالی موجود و مشخص نبودن میزان اهمیت و تأثیر هرکدام در تعامل میان دانشگاه و صنعت.
وجود موانع در ارتباط و همکاریهای میان دانشگاه و صنعت.
کمبود یک مدل مناسب برای ارتباط میان دانشگاه و صنعت.
سنجش تناسب مدل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت.
1-2 اهمیّت و ضرورت تحقیق
ضرورت توجه به «رابطۀ دانشگاه و صنعت» از نیاز به وجود دانشگاهها و مؤسساتی مایه میگیرد که میبایست در کشورهای در حال توسعه و برای مواجهه با شرایط به سرعت در حال تغییر محیط، کارکردهای خود را به وجه احسن به تحقّق برسانند.
دانشگاه و جامعه دو نهاد کلیدی هر جامعهای محسوب میشوند و از آنجایی که توسعه همه جانبه جوامع و کشورها تا حد زیادی ناشی از کار بست توانمندیهای هر کدام از این دو نهاد در جهت رفع نیازهای همدیگر میباشد، نظر سیاستگذاران، برنامهریزان و مجریان آنها را به خود جلب کرده است و مقوله ارتباط مستمر و بهینه دانشگاه و صنعت را مورد توجه قرار داده است.
جهانی شدن ، تشکیل اتحادیههای متعدد بین جوامع، تکامل بازارهای ملی و فراملی و به ویژه کاهش محسوس حمایتهای مالی دولت از دانشگاهها از جمله عواملی هستند که چالشهای مرتبط با مشتریان، تجارت و تفکّر جهتگیری بازار را چونان سایر سازمانها، در اندیشه دانشگاهها نیز پرورانیدهاند (Plewa.2005:7,Richardson and et.1998:12,Willmoti.1995:5) ،
به طوریکه دانشگاهها به آموختن طرق کسب و کار روی آورده و به منظور دستیابی به منافع تجاری، داراییهای ذهنی (فکری) خود را به سوی ارزشهای اقتصادی سوق میدهند (داناییفرد، 1383: 185).
امروزه نقش رابطه بین دانشگاه و صنعت به صورتهای گوناگون توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی را به خود جلب کرده است. بدین خاطر، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته تا اندازه زیادی به این مهم پرداختهاند، به گونهای که در برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت آنان، نظام و سیستم آموزش عالی و نیز رابطۀ این دو پدیده (دانشگاه و صنعت) جایگاه چشمگیری را به خود اختصاص داده است (شجاعی،20:1382).
لازم به ذکر است که رهآورد تعامل و رابطه بین دانشگاه و صنعت، علاوه بر اینکه حصول توسعه و پیشرفت جامعه را تضمین مینماید، دیگر چالشها و مسائل آموزشی عالی را نیز تا حدودی مرتفع مینماید. نظیر اینکه:
1- از فرار مغزها میکاهد.
2- منابع مالی آموزش عالی را افزایش میدهد.
3- توان جذب دانشجو را افزایش میدهد و لذا نیازهای آموزش عالی را رفع مینماید.
4- اشتغال دانشآموختگان را تسهیل میکند.
5- توسعه دانش و کارآفرینی و نیز مدیریت دانش را شکل میدهد و …
با اهمیّت یافتن نقش تولید، اشاعه و کاربرد دانش و فناوری در تسریع روند توسعه اقتصادی کشورها، بخش دانشگاهی کشور به عنوان پایگاه اصلی تولید و اشاعه دانش در چالش ایفای مسئولیتهای جدیدتری در نظام ملی نوآوری قرار گرفته است.
در همین ارتباط کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی مأموریتهای جدیدی هستند که انتظار میرود در این برهه از زمان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصهها ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفاء نمایند.
اگر چه اهمیت و ضرورت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات با توجه به جایگاه آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای بخش دانشگاهی کشور محرز است ولی جهت دستیابی به آن، نیاز به شناخت بیشتری از شرایط زمینهساز و عوامل کسب موفقیت در این زمینه است (فکور، 3:1385).
از سویی دیگر یافتههای حاصل از این تحقیق با شناسایی مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت، کنشگران این مجموعه را یاری خواهد کرد تا با شناسایی زوایای تاریک این رویکرد تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی به خصوص ویژگیهای خاص سیستم آموزش عالی ایران و صنعت در کلان شهر تهران را مدنظر قرار داده و این یافتهها را در سیاستگذاریها به کار گرفته تا شکافهای موجود پر شوند.
این تحقیق و تحقیقات مشابه از اهمیت بالائی برخوردار است، زیرا یافتههای حاصل از آن نشان خواهد داد که همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت به چه عواملی وابسته است و با شناسایی این عوامل به خصوص در حوزۀ مدیریت آموزش عالی مدیران دانشگاه و صنعت قادر خواهند بود تا با تدوین سیاستهای مناسبتر ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت را بهبود بخشند. 1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی : تعیین مهمترین مؤلفه های مدیریت آموزش عالی و میزان اهمیّت و تأثیر آنها بر همکاری های دانشگاه و صنعت و ارائه یک مدل مفهومی
اهداف فرعی :
شناسایی مهمترین مؤلفه های مدیریت آموزش عالی در ارتباط میان دانشگاه و صنعت
تعیین میزان اهمیّت مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت
شناسایی موانع همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت
ارائه مدلی مفهومی با توجه به مؤلفه های مدیریت آموزش عالی جهت ارتقاء همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت
تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی 1-4 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی : مهمترین مؤلفه های مدیریت آموزش عالی اثرگذار بر همکاری های دانشگاه و صنعت کدامند و میزا]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *