دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خسارات مالی ناشی، افزایش سرمایه

[do_widget id=kl-erq-2]

هدف روش مقاومت موضعی، سخت تر کردن اعضای بحرانی سازه است (برای مثال ستونهای پیرامونی و دیوارها) تا مقاومت و شکل پذیری قابل قبولی برای مقابله با خرابی پیشرونده فراهم آید. در مقابل، در روش مسیر جایگزین بار، طراح باید اطمینان حاصل کند که سازه قادر است بر روی عضو باربر مورد نظر که بطور فرضی حذف می گردد، پل بزند، تا از این طریق پدیده حذف آن هنگام وقوع بارگذاری شدید، شبیه سازی گردد. این روش شامل چند مرحله است:
حذف یک ستون بحرانی از سازه و سپس تحلیل کردن سازه.
بررسی حالت حدی المانها.
در صورت تجاوز از حالت حدی، المانهای مذکور حذف گشته و بارها بر روی المانهای مجاور باز توزیع می گردند.
تکرار این رویه حذف و تحلیل سازه تا ز مانی که هیچ المانی از حالت حدی تجاوز نکند و یا فروریزش سازه متصور گردد.
برای تحلیل خرابی پیشرونده به روش مسیر جایگزین بار چهار روش وجود دارد: استاتیکی خطی، استاتیکی غیر خطی، دینامیکی خطی، دینامیکی غیر خطی که این طبقه بندی از FEMA 273 ]30[ برای تحلیل لرزه ای سازه ها، تبعیت می کند.
با توجه به رخدادهای متنوع خرابی پیشرونده در حین زلزله، بررسی لزوم انجام طراحی در مقابل این رخداد در کنار طراحی های لرزه ای دارای اهمیت زیادی می باشد. همچنین تاثیر جزئیات طراحی های لرزه ای در کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده، از طریق مطالعات موردی این رخداد درساختمانها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. از میان بلایای طبیعی، زلزلهاز ویژگیهای خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است:
افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بسیاری در مناطق فعال لرزهخیز واقعند.
گسترش و توسعه شهرها به گونهای که گسلهای زیادی در داخل شهرها قرار گرفتهاند.
افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است.
افزایش کمی و کیفی تأسیسات و امکانات مختلف شهری، که باعث افزایش سرمایهگذاری انسان در شهرها و گسترش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است.
پیشرفت دانش لرزهشناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزلههای گذشته و تجزیه و تحلیل هر چه دقیقتر آنها نموده است.
ایران از نظر لرزهخیزی در منطقهی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات حاصل از مستندات علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمینلرزههای پرقدرت محسوب میشود. در سالهای اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمینلرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است.
گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزلههای شدید بسیار دشوارو حتی غیر ممکن است، لیکن با افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزه خیزی کشور و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیری ساختمانها، تأسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی و ایمن سازی و مقاوم سازی صحیح و اصولی آنها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزله های آتی را کاهش داد.
امروزه یکی از راه های بررسی آسیب پذیری ساختمان های موجود، استفاده از منحنیهای شکنندگی می باشد که این منحنیها می توانند کاربردهای فراوانی قبل و بعد از زلزله داشته باشند.
اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمینلرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است.
1-1-1- شرح مسئله
تخریب پیش رونده یک اتفاق با احتمال وقوع کم می باشد و برای وقوع آن احتیاج به بارگذاری غیرعادی رای شروع تخریب اولیه در یک سازه همراه با کمبود پیوستگی و شکل پذیری کافی برای مقاومت در برابر گسترش تخریب می باشد. ولی زمانی که تخریب اتفاق می افتد می تواند منجر به تلفات انسانی زیادی شود. در سال های اخیر افزایش حملات و تهدیدات تروریستی به مراکز دولتی و عمومی در نقاط مختلف جهان، اهمیت موضوع تخریب پیش رونده را چند برابر کرده است. تخریب پیش رونده پس از حادثه رونان پوینت تبدیل به یک موضوع جدیدی شد، هنگامی که انفجار گاز در یک آشپزخانه، همانطور که در شکل 1-1 نشان داده شده است، در طبقه هیجدهم یک ساختمان 22 طبقه پیش ساخته باعث تخریب گسترده ای در یکی از گوشه های ساختمان گردید.
شکل ‏11 تخریب در ساختمان آپارتمانی رونان پوینت
تخریب پیش رونده یک تخریب متوالی ( دومینوعی ) است که آسیب موضعی را به تخریب با مقیاس بزرگ در یک سازه مرتبط می کند. گسیختگی موضعی را می توان به صورت از دست رفتن ظرفیت باربری یک یا تعداد بیشتری از اجزای سازه ای که قسمتی از کل سیستم سازه ای هستند، تعریف نمود. ترجیحا، یک سازه باید بتواند پس از گسیختگی یک جزء سازه ای، یک مسیر انتقال بار جدید ایجاد کند. پس از اینکه بار باز توزیع شد ، هر جزء سازه ای، بارهای متفاوتی تحمل خواهد نمود. اگر باری از میزان ظرفیت باربری عضو تجاوز کند، باعث ایجاد گسیختگی موضعی دیگری می شود. این گونه گسیختگی های متوالی می تواند در کل سازه پخش شوند. اگر یک سازه تعداد بسیار زیادی از اعضای خود را از دست دهد، امکان دارد دچار تخریب جزئی و یا کلی شود.
1-2- منحنی شکست
خطر لرزه ای بیانگر پتانسی ل خسارت ایجاد شده در سازه ناشی از وقوع زلزله است. خسارت یا شکست در سیستم سازه ای، بصورت عدم حفظ عملکرد مطلوب آن در هنگام وقوع زلزله تعریف میشود ( نیلسن، 2005 ). ]52[
به منظور تحلیل شکست از دیدگاه مهندسی در یک سیستم سازهای، بایستی آستانهی رخداد شکست با استفاده از پارامترهای ریاضی به صورت کمی بیان شود. یکی از پارامترهای مهم در برآورد خسارت سازهای بزرگی و شدت زمین لرزه میباشد. از جمله پارامترهایی که در تحلیل شکنندگی بعنوان معیار بزرگی و شدت جنبشهای لرزهای زمین در نظر گرفته میشود، میتوان از بیشینه شتاب زمین (PGA)، بیشینه سرعت زمین (PGV)، بیشینه تغییر مکان زمین (PGD)، شتاب طیفی (Sa)، سرعت طیفی (Sv)، تغییر مکان طیفی (Sd) و شدت مرکالی نام برد( شهسوار، 1381) ]30[.
]]>