خوداتکایی، استرس، اساتید، چالشی، جدول، کرونباخ

0 Comments

d=درصد خطاست که در این تحقیق برابر 5% می باشد
t= با استفاده از جدولt، براساس درصد اطمینان بدست می آید،که برابر اطمینان 95% برابر 96/1 می باشد.
N = تعداد کارکنان شرکت خدمات رفاهی مناطق نفتخیز جنوب است که 429 نفرمی باشد.
n = حجم نمونه طبق فرمول کوکران 203 نفر می باشد.

203 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب می شود . ویژگی عمده این فرمول این است که می توان حجم جامعه را نیز در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی دست یافت. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و بعد از مشخص شدن سهم هر محیط پژوهش، کلیه اعضا شانس یکسان برای انتخاب شدن دارند.

جدول 3-1. مشخصات محیط پژوهش و نمونه
ردیف
نام دانشگاه
نمونه
درصد هیات علمی
1
دانشگاه آزاد اردبیل
114
56
2
دانشگاه آزاد خلخال
24
12
3
دانشگاه آزاد پارس آباد
28
14
4
دانشگاه آزاد مشکین شهر
16
8
5
دانشگاه آزاد گرمی
14
7
6
دانشگاه آزاد بیله سوار
7
3
جمع
203
100

3-5. روش و ابزارجمع آوری داده ها
در این تحقیق به منظور مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی تحقیقات انجام یافته و جهت بررسی مطالعات و دیدگاههای مختلف محور موضوع تحقیق، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌گردد و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، فصلنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، پایان‌نامه‌های دانشجویی و جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات (اینترنت) می‌باشد. جهت گردآوری داده ها به طور میدانی از پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد استفاده می شود.
تیپ شخصیتی نوع Aو B با پرسشنامه استاندارد کول کویت و همکاران(2010) سنجش می شود، بطوریکه که در این پرسشنامه 12 سوالی و هفت گزینه ای افرادی که نمره53 و بیشتر به دست بیاورند دارای تیپ شخصیتی A بوده و در غیر اینصورت دارای شخصیت نوع B می باشند. سوالات 1 تا 12 در مورد تیپ شخصیتی می باشد.
مفاهیم عوامل استرس زای چالشی و خوداتکایی نیز مطابق مدل کول کویت و همکاران (2010) با پرسشنامه محقق ساخته سنجش می شود. عوامل استرس زای چالشی درقالب سه بعد فشار زمانی (سوالات 13 الی 15)، پیچیدگی کار(سوالات 16 الی 18) و مسئولیت کاری در سؤالات( 19 الی 21) اندازه گیری می شود. خوداتکایی نیز با هشت سوال(22 الی 29)سنجیده می شود. این شاخصها در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری می شود.
3-6 روایی وپایایی پرسشنامه
روایی پرسش نامه
روایی تعیین می کند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد. در این تحقیق سعی شده است که با دقت در طراحی سوالات و ابهام زدایی از سؤالات پرسش نامه و نیز دقت در پالایش اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها ، روایی بیشتری به ابزار تحقیق داده شود در این راستا با مساعدت اساتید راهنما اعضای هیئت علمی در رشته مدیریت پرسش نامه های اصلی تهیه و مورد استفاده واقع گردید.
پایایی پرسش نامه
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است ، ضریب آلفای کرونباخ می باشد. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس می کند ، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. اعتبار یا قابلیت اعتماد یک پرسش نامه بایستی حداقل ضریب آلفای کرونباخ 7/0 را دارا باشد.

برای محاسبه ضریب پایایی ابتدا 25 پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع گردید. ضریب پایایی متغیرهای تحقیق به شکل زیر محاسبه شده است:
جدول 3-2 ضریب پایایی تیپ شخصیتی
Case Processing Summary

تعداد
%
تیپ شخصیتی

Valid
25
100.0

Excludeda
.
.0

Total
25
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.873
12

جدول 3-3 ضریب پایایی عوامل استرس زای چالشی
Case Processing Summary

تعداد
%
عوامل استرس زای چالشی

Valid
25
100.0

Excludeda
0
.0

Total
25
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
766/0
9
جدول 3-4 ضریب پایایی خوداتکایی
Case Processing Summary

تعداد
%
خود اتکایی

Valid
25
100.0

Excludeda
0
.0

Total
25
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
746/0
8

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت به کار گرفته می شود و از نظرات کارکنان در تکمیل پرسشنامه ها استفاده می شود. برای تبیین تفاوت متغیرها در دو نوع تیپ شخصیتی از آزمون تفاوت میانگین در دو گروه مستقل استفاده می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. برای درک اهمیت و اولویت عوامل استرس زای چالشی اثرگذار بر خوداتکایی و همچنین یافتن ترکیب مناسب ابعاد عوامل استرس زای چالشی برای تبیین متغیر خوداتکایی در دو نوع تیپ شخصیتی از تکنیک اهمیت نسبی53 استفاده می شود. این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل با همدیگر همبستگی54 دارند، کاربرد دارد. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش‌بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر ملاک یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. در ساده‌ترین تعریف اهمیت نسبی نشان‌دهنده سهم نسبی هریک از متغیرها در است. در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم (همبستگی آن با متغیر وابسته یا ملاک) و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای مستقل ترکیب می‌شود، در نظر گرفته می‌شود(جانسون و لبرتون55، 2004).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه
داده های جمع‌آوری شده، شامل اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند، تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر پژوهش به شمار می‌رود، که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل می‌شوند. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد.
اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به سؤالات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب ارائه می‌شود.
در ادامه، ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی توصیف و تحلیل می شوند. و سپس به این سؤال پاسخ داده می شود که اهمیت نسبی هر یک از ابعاد عوامل استرس زای چالشی در تأثیر بر خوداتکائی اعضای هیأت علمی چه قدر است؟ و به این سؤال در دو نوع تیپ شخصیتی پاسخ داده می شود.

4-2 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
1- جدول زیر جنسیت اساتید را بر حسب فراوانی، در صد فراوانی و فراوانی تجمعی نشان می دهد.
جدول 4-1:آمار توصیفی اساتید بر حسب جنسیت

فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت

0.82
0.82
166
مرد

0.100
0.18
37
زن


100.0
203
کل
جدول 4-2:آمار توصیفی اساتید بر حسب جنسیت

فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت

0.82
0.82
166
مرد

0.100
0.18
37
زن


0.100
203
کل

2- جدول زیرتحصیلات اساتید را بر حسب فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی نشان می دهد.
جدول 4-2 :آمار توصیفی اساتید بر حسب تحصیلات

فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات

75.
75.
153
فوق لیسانس

0.100
25.
50
دکتری


0.100
203
مجموع
3- جدول زیرتأهل اساتید را بر حسب فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی نشان می دهد.
جدول 4-3: آمار توصیفی اساتید بر حسب تأهل

در صد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
تاهل

78.
78.
159
متأهل

0.100
22.
44
مجرد


0.100
203
کل

تیپ شخصیتی نوع Aو B با پرسشنامه استاندارد کول کویت و همکاران(2010) سنجش گردید، بطوریکه که در این پرسشنامه 12 سوالی و هفت گزینه ای افرادی که نمره 53 و بیشتر به دست آوردند دارای تیپ شخصیتی A بوده و بقیه دارای شخصیت نوع B می باشند .
جدول 4-5:آمار توصیفی تیپ شخصیتی

در صد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
تیپ شخصیتی

0.61
0.61
123
A

0.100
0.39
80
B


100.0
203
کل

داده های توصیفی زیر نشان می دهد که میانگین فشارزمانی، پیچیدگی کار، مسئولیت پذیری و خود اتکائی در تیپ شخصیتی A بیشتر از تیپ شخصیتی B می باشد.
جدول 4-6: آمار توصیفی تیپ های شخصیتی
متغیرهای تحقیق
تیپ شخصیتی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
فشارزمانی
A
123
2.0750
.84523

B
80
1.8184
.68719
پیچیدگی کار
A
123
1.7250
.80045

B
80
1.1843
.29937
مسئولیت پذیری
A
123
2.6083
.79516

B
80
2.0379
.80323
خود اتکائی
A
123
1.8328
.53587

B
80
1.5295
.30031

جدول 4-7. آزمون معنی داری میانگین در دو نمونه مستقل

t-test for Equality of Means
متغیرهای تحقیق
t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
فشارزمانی
-2.271
144.262
.025
-.25657
.11300
-.47993
-.03322
پیچیدگی کار
-5.785
93.527
.000
-.54072
.09348
-.72633
-.35511
مسئولیت پذیری
-4.974
170.133
.000
-.57039
.11467
-.79675
-.34404
خود اتکائی
-4.614
111.556
.000
-.30334
.06575
-.43362
-.17307

همچنین جدول آزمون معنی داری میانگین در دو نمونه مستقل ( آزمون T ) نشان می دهد که این تفاوت میانگین در دو نوع تیپ شخصیتی معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت افراد دارای تیپ شخصیتی A از فشارزمانی، پیچیدگی کار و مسئولیت پذیری بیشتر استقبال می کنند و خوداتکایی بیشتری نسبت به تیپ شخصیتی B دارند.
4-3. آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
فرضیه صفر: بین فشار زمان و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه محقق: بین فشار زمان و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول 4-8 . ضریب همبستگی فشار زمانی و خوداتکایی

فشارزمانی
خود اتکائی
فشارزمانی
Pearson Correlation
1
.246**

Sig. (2-tailed)

.006

N
123
123
خود اتکائی
Pearson Correlation
.246**
1

Sig. (2-tailed)
.006

N
123
123
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0 >060/0 Sig = می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه H0 رد و فرضیه H1تأیید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر فشار زمانی و خوداتکائی 246/0 می باشد. ضریب همبستگی مثبت بیانگر رابطه مستقیم است. یعنی افراد دارای تیپ شخصیتی A که با عوامل استرس زای چالشی شغلی سر و کار دارند و برای کارهای خود بازه زمانی تعیین می کنند، خوداتکایی قابل ملاحظه ای دارند.

آزمون فرضیه دوم

فرضیه صفر: بین پیچیدگی کار و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه محقق: پیچیدگی کار و خوداتکایی در تیپ شخصیتی نوع A رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 4-9 . ضریب همبستگی پیچیدگی کار و خوداتکایی

پیچیدگی کار
خوداتکایی
پیچیدگی کار
Pearson Correlation
1
.729**

Sig. (2-tailed)

.000

N
123
123
خوداتکایی
Pearson Correlation
.729**
1

Sig. (2-tailed)
.000

N
123
123
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار 01/0 >000/0 Sig = می باشد. به همین دلیل با اطمینان 99 درصد فرضیه H0 رد و فرضیه H1تأیید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر پیچیدگی کار و خوداتکائی 729/0 می باشد. ضریب همبستگی مثبت بیانگر رابطه شدید و مستقیم است. یعنی افراد دارای تیپ شخصیتی A که با عوامل استرس زای چالشی شغلی سر و کار دارند و از کارهای پیچیده استقبال می کنند، خوداتکایی قابل ملاحظه ای دارند.]]>