داستان، کشمکش، -، ، است. -، زند. –

0 Comments

میان سودابه و توفان باعث کشمکش میان سودابه،توفان و حوری،همسر توفان،می شود.
– در داستان سن: با توجه به اینکه داستان سه قسمت دارد که اولین قسمت مربوط به زندگی آقای کمبوجیه،دومین قسمت برگی از زندگی سکینه خانم و سومین قسمت بخشی از زندگی ارسطوست،در هر یک از
این قسمت ها با یک گره روبرو می شویم:
الف)ورود مرد تازه وارد به خیالات آقای کمبوجیه که خود را دوست او معرفی می کند.
ب)درخواست سکینه خانم از والدینش برای زندگی در خارج از کشور.
ج)مرگ اشکبوس.
– در داستان با: درج آگهی تسلیت به مناسبت فوت آقای مستقیم در روزنامه و خواندن آن توسط خود آقای مستقیم ایجادگره می کند.
– در داستان غی: ورود اشرف خانم و پسرش به خانه ی آقای مساوات و طاووس خانم تعادل و یکنواختی زندگی آن ها را برهم می زند.
– در داستان آق: با توجه به وجود سطوح مختلف43 در داستان دو گره داستانی نیز در آن مشاهده می شود:
الف)در سطح اول: وجود اشکالاتی ادبی در نگارش داستان توسط نویسنده ی تازه کار.
ب) در سطح دوم: ترک کردن خانه و زندگی توسط آقای اسبقی(سبزعلی).
– در داستان سر: دو اتفاق باعث ایجاد کشمکش میان اشخاص داستانی می شود:
الف)مهمانی شب یلدا در خانه ی صاحبخانه موجب ایجاد درگیری میان پسر اول و دوم با پسرسوم می شود.
ب)نوشیدن شراب توسط آقای مهاجر سبب در گیری پنهان او با همسرش می شود.
– در داستان زن: جنون ناگهانی آقای وحدانی و شیرین خانم گره اصلی داستان را به وجود می آورد.
– در داستان در: درخواست مدیر داخلی نشریه مبنی بر اینکه هر یک از کارمندان باید زندگی نامه ی مختصر خود را تهیه کنند و آن را در اختیار نشریه قرار دهند تا در شماره ی اخیر مجلّه چاپ شود،منجر به کشمکش میان کارمندان می شود.
– در داستان قر:رها کردن و زیر پا گذاشتن آرمان ها و فراموش کردن قول و قرارهای دوستانه توسط از سوی آقای محسن فلان درگیری او با دوستش(راوی داستان)،آقای فلانی،را رقم می زند.
– در داستان تد: ناتوانی معلّم و شاگردان در رؤیت یکدیگر مشکلاتی را ایجاد می کند که تعادل داستان را بر هم می زند.
– در داستان هف: عاشق شدن کوتوله بر گلندام و حرکت او به سوی شهر گوهرپاش برای به دست آوردن زمرّد آبی به عنوان بهای وصل او گره اصلی داستان است.
– در داستان اذ: علاقه ی مرد جوان به “شیخ بهائی”و تلاش او برای یافتن شیخ کشمکش های نامحسوسی را ایجاد
می کند.
– در داستان تأ: دعوت”مؤثر”هااز “آقای محمود افتخاری” برای میهمانی شبانه در منزلشان تعادل داستان را برهم می زند.
– در داستان یک: ورود ناگهانی مرد بلندقد مرموزی به نام”ایشان”به خانه ی “آقای خواتیم”سبب درگیری بعد از آن می شود.
– در داستان صر: برخورد”آقایx”و”آقایy”به هم در گردشگاه بزرگ شهر و طرح معمّایی سرگرم کننده از جانب آقایxمنجر به ایجاد کشمکش داستان می شود.
– در داستان مه: آمدن سرزده و ناخوانده ی “آقای هادی پور”از ده به شهر بزرگ نزد”رحمان کریم”گره اصلی
داستان را خلق می کند.
– در داستان عا: دو گره اصلی مشاهده می شود:
الف)قطع شدن آب حمام.
ب)مردن مرد مشتری بر روی صندلی حمام.
گره های داستان های صادقی اغلب،مسایلی کوچک و جزئی هستند نه مشکلاتی عمیق و کلی.صادقی گویا با طرح این مسایل کم اهمیت به عنوان مشکل عمده ی آدم های داستان هایش به پوچ انگاری،بی هدفی و بیهودگی زندگی اجتماعی عصر خود اشاره می کند. مشکلات آدم های داستانی او به ظاهر بر سر هیچ است ، اما همین هیچ هاست که روند عادی زندگی را می سازد.
2-1-3 کشمکش44
“محور اصلی پیرنگ تعداد زیادی از داستان ها را کشمکش یا درگیری تشکیل می دهد”.(سرشار،1388: 94)
برای واژه ی کشمکش در زبان فارسی معادل ها و مترادفات زیر وجود دارد:
“درگیری،جدال،زد و خورد،نبرد،ستیز،جنگ،تنش،رویارویی،کشاکش و …”.(دهخدا،ج39:کشمکش)اما در اصطلاح داستانی “هر گاه نیروها یا شخصیت،سازگاری و همگرایی خود را از دست بدهند و ناسازگاری و واگرایی را آغاز کنند و به زبان دیگر،هرگاه تعادل و آرامش میان اشخاص داستان در اثر بروز رفتارهایی از بین برود و درگیری و نزاع شروع شود”(مهدی پور عمرانی،1386: 161-162)به آن کشمکش می گویند.
نحوه ی پیدایش کشمکش را می توان در نمودار صفحه ی بعد نشان داد:

این مطلب را هم بخوانید :
وکیل، وکالت، دادگستری، متهم، دادگاه، تسخیری

شکل2-1 نحوه ی شکل گیری کشمکش در داستان

2-1-3-1 انواع کشمکش
کشمکش می تواند در انواع زیر خلاصه شود:
?”درگیری انسان با انسان
?درگیری انسانی با یک جامعه یا گروهی از انسان ها
?درگیری انسان با طبیعت
?درگیری انسان با خود
?درگیری انسان با عوامل موهوم و فراطبیعی و خدایان
?درگیری دو ملت،دو جامعه یا دو گروه از انسان ها با یکدیگر”.(سرشار،1388: 95)
از دیدگاهی نیز می توان کشمکش را این گونه تقسیم بندی نمود:
“الف)کشمکش جسمانی45: وقتی است که دو شخصیت درگیری جسمی و بدنی دارند.
ب) کشمکش ذهنی46: وقتی است که دو فکر با هم مبارزه می کنند.
ج) کشمکش عاطفی47: وقتی است که عصیان و شورشی درمیان باشد تا درون شخصیت داستان را متلاطم کند.
د)کشمکش اخلاقی48: وقتی است که شخصیت داستان باکمال تأسف یکی از اصول اخلاقی و اجتماعی به

مخالفت برمی خیزد”.(میرصادقی،1387: 320-321با تلخیص و اندکی تصرف)49

2-1-3-2 کشمکش در داستان های صادقی
بیشترین نوع کشمکش و درگیری در داستان های بهرام درگیری دو انسان با یکدیگر است و بعد از آن سهم عمده ی درگیری ها در داستان های او اختصاص به درگیری انسان با خود دارد.برطبق تقسیم انواع کشمکش که در بالا ذکر گردید کشمکش های داستان ها صادقی را به طریق زیر می توان نمایش داد:

2-1-3-2-1کشمکش انسان با انسان
قهرمان ممکن است مستقیماً با فرد ی دیگر درگیر باشد.در زندگی واقعی ما از چنان اشخاصی به عنوان دشمن،رقیب یا خار چشم یاد می کنیم.در قلمرو داستان به او ضدّقهرمان یا معارض(آنتاگونیست)گفته می شود. هرچند بیشتر اوقات ضدّقهرمان شخصی پلید و نابکار نیست.”غالباً او یک دوست،همکار،عضوی از خانواده یا کسی است که قصد صدمه زدن به قهرمان را ندارد یا لااقل فقط تا آن حد مایه ی آزار است که برای نیل به هدف خودش ضروری است”.(لاک،1387: 96-97)در کشمکش های فردی داستان های صادقی،اوضاع چنین است.
– در داستان فر: بین فضلی با غلام خان بر سر عشق صنم درگیری هست.
– در داستان کل: بین عکاس با مشتری بر سر گم شدن عکس ها درگیری هست.
– در داستان داس: بین اشی با مشی با میرزا سلیمان کشمکشی لفظی و نامحسوس هست.بین مادر اشی با برادر مشی و پدر میرزا سلیمان نیز درگیری لفظی هست.
– در داستان نم: بین تمام شخصیت ها با هم درگیری های نامحسوس لفظی است.
– در داستان تأ: بین محمود افتخاری با فرید نوع دوست،مدیر اداره،کشمکش هست.
– در داستان یک: درگیری و کشمکش اصلی داستان بین آقای خواتیم با پیشکار خود و نیز با ایشان است.
– در داستان صر: کشمکش اصلی داستان بین آقایx و آقایyاست.
– در داستان آو: یکی از کشمکش های فرعی داستان بین شاگرد قهوه چی با پیرمرد قوزی لال است.
– در داستان خو: هردو کشمکش اصلی داستان از این نوع است.یکی بین راوی با مرد درازقد داخل نانوایی که به کشته شدن مرد می انجامد و دیگری درگیری بین راوی با افسر پلیس که به دستگیری راوی منتهی می شود.
– در داستان در: کشمکشی نامحسوس و لفظی بین تمام اعضای هیئت تحریریه صورت می گیرد که تنها درگیری داستان به شمار می رود.
– در داستان قر: کشمکش میان محسن فلان با آقای فلانی از این نوع است.
– در داستان تد: میان معلّم با پیرمرد کشمکشی صورت می گیرد که تنها کشمکش مختصر داستان به شمار می رود.
– در داستان هف: کشمکش میان کوتوله با سلمان دیو و قارون دیو و نیز میان سلمان دیو با قارون دیو و مادر فولادزره هردو از این نوع کشمکش هستند.
– در داستان عا: کشمکش های فرعی میان حمّامی با حامد،دختر با حمّامی و پیرمرد چتردار با مرد همگی از این نوع هستند.
– در داستان مه: کشمکش فرعی پرویزخان با آقای هادی پور و یکی از کشمکش های اصلی که میان رحمان با
آقای هادی پور وجود دارد از این قبیل است.
– در داستان غی: تنها کشمکش داستان میان آقای مساوات با همسرش،دخترش،اشرف خانم و دکتر فرنوش است.
– در داستان سن: کشمکش و درگیری میان آقای کمبوجیه با تازه واردی که خود را دوست او معرّفی می کند و
نیز درگیری میان دوشیزه سکینه با پدرش(ابوی)از این نوع است.
– در داستان آق: چنانچه اشاره کردیم داستان دارای سطوح جداگانه ی وجودی است.در سطح دوم داستان (دنیای نویسنده ی تازه کار و منتقد) درگیری و کشمکش لفظی میان نویسنده ی تازه کار با منتقد و در سطح سوم(دنیای سبزعلی و خانواده اش)کشمکش میان سبزعلی با همسرش در هنگام رویارویی با او که هر دو کشمکش اصلی داستان هستند از این دسته به شمار می روند.
– در داستان سر: درگیری های میان آقای مهاجر با همسرش و مسعود با برادرانش و آقای مهاجر و مازیار و درویش با مسعود همگی از این نوع هستند.

این مطلب را هم بخوانید :
داستان، درونمایه، بهائی، صادقی، مضمون، پیرمرد

2-1-3-2-2 کشمکش انسان با خود
“کشمکش های داخلی از درون ما سرچشمه می گیرند،از شخصیت و عواطف ما،به ویژه از خطاها و ترس های ما. این کشمکش ها وقتی به وجود می آیند که دو جنبه ی وجودمان برای کنترل اعمال ما پا به میدان نبرد می گذارند. در این نوع از کشمکش جدال قهرمان باید هردو جنبه ی نیک و بد وجود او را شامل گردد.در همان حال که او از مهارت ها و توانایی های عقلی و بخت و اقبال خود برای غلبه بر بعضی از مشکلات بهره می گیرد ناتوانی های او مشکلات دیگری به بار می آورد و یا مشکلات موجود را تشدید می کند”.(لاک،1387: 99-100با اندکی تصرف و تغییر)
– در داستان تأ: آقای محمود افتخاری با خود به دلیل محافظه کاری و سکوت در برابر فسا اداری مدیران و رئیسان اداره درگیر است.
– در داستان قر: آقای فلانی با خود کشمکش دارد که آیا دوست در حال خودکشی خود را نجات دهد و یا نه
بگذارد بمیرو و از رنج زندگی آسوده گردد.
– در داستان مه: رحمان بر سر بازگرداندن یا بازنگرداندن آقای هادی پور به ده با خود کشمکش دارد.
– در داستان نم: توفان با خود درگیر است که آیا عشق سودابه را پاسخ دهد یا به همسرش،حوری،وفادار بماند؟
– در داستان وس: تنها کشمکش داستان در درون مرد وسواسی صورت می گیرد.او با خود بر سر افکار بیمار و
وسواس فکری و نیز عدم توانایی در شناخت مرد مرموز بلندقدی که به دیدارش آمده درگیر است.
– در داستان کل: مرد مشتری با خودش کشمکش دارد که چرا نمی تواند عکس خود را تشخیص دهد؟
– در داستان اذ: دو کشمکش فرعی داستان از این نوع هستند:یکی مرد جوان که با خود درگیر است که چرا به دنبال شیخ بهائی می گردد و دیگری پیرمرد که او نیز با خود درگیر است که آیا جوان را نزد شیخ ببرد یا نه؟
– در داستان سر: کشمکشی که در درون آقای مهاجر بین اعتقادات مذهبی او با تمایل به نوشیدن عرق وجود دارد
از این نوع به شمار می رود.
– در داستان سن: در درون آقای کمبوجیه افکار گوناگون و خیالات متعدد غوغا می کند و او با آن ها در
کشمکش است.

این مطلب را هم بخوانید :
تسلیحات، متعارف، مخاصمات، مسلحانه، تروریسم، بشردوستانه

2-1-3-2-3 کشمکش انسان با جامعه
شدیدترین مبارزات قهرمان ممکن است درگیری وی با برخی از جلوه های اجتماعی باشد که در آن زندگی
می کنند. جنگ ، همسایه های نامناسب،پیش داوری یا انتظارات فرهنگی و اجتماعی که با اهداف او ناسازگار است می تواند از عوامل این کشمکش باشد.
– در داستان زن: یکی از کشمکش های اصلی داستان که منجر به جنون آقای وحدانی می شود،درگیری او با مشکلاتی است که جامعه برایش رقم زده است،مثل ورشکستگی و بیکاری.نیز کشمکش اصلی دیگر داستان که این بار منجر به جنون شیرین خانم می شود،مشکلاتی است که اوضاع نابسامان اجتماع مسئول آن هاست،مثل طلاق،شهادت پسرش و مرگ دخترش.
– در داستان اذ : کشمکش اولیه ی داستان که خیلی زود در همان دو صفحه ی آغاز داستان گره گشایی می شود، درگیری مرد جوان است با اهالی شهر اصفهان که به انحای گوناگون سعی دارند او را از ملاقات با شیخ بهائی منصرف نمایند.
– در داستان با: آقای مستقیم با اوضاع نابسامان جامعه و مشکلاتی که عامل آن ها را این شرایط آشفته می داند در
کشمکش است.
– در داستان آق: در سطح سوم داستان کشمکش سبز علی با مشکلات جامعه که سرانجام منجر به ترک خانه و
زندگی از سوی او می گردد از این دست است.

2-1-3-2-4 کشمکش دو گروه از انسان ها با هم
– در داستان زن: درگیری اصلی داستان میان همراهان آقای


]]>