داستان، کشمکش، است. -، ، سر:، مازیار

0 Comments

وحدانی و شیرین خانم است با دکتر و عوامل و پرسنل دارالمجانین بر سر پذیرش و عدم پذیرش بیمارانشان.
– در داستان سر: درگیری کوتاهی که بین بهروز و درویش(که طرفدار نظام شوروی هستند)با برادر بزرگتر و آقای مهاجر(که از نظام امپریالیسم امریکا حمایت می کنند)صورت می گیرد از این نوع است.

2-1-3-2-5 کشمکش انسان با طبیعت50
– در داستان تأ: خانواده ی مؤثرها و محمود افتخاری با ریزش سقف در اثر بارش باران درگیر هستند.
– در داستان فر:اهالی شهر با ریزش شدید باران و خرابی های ناشی از آن و احتمال وقوع سیل درگیر هستند.
– در داستان عا: یکی از کشمکش های فرعی داستان بین افراد داخل دوش های حمّام است با قطع شدن جریان آب.

2-1-3-2-6 کشمکش انسان با حیوان
– در داستان آو: یکی از کشمکش های فرعی داستان میان پسربچه ای رهگذر با یک اسب است.
– در داستان داس: کشمکش میان خروس با آدم ها که سرانجام منجر به فرار مرغ و خروس از خانه می شود از این قبیل است.
– در داستان سر: یکی از کشمکش های فرعی و نه چندان مهم داستان میان مازیار با موشی است که برای او مزاحمت ایجاد کرده است.

2-1-3-2-7 کشمکش حیوان با حیوان
– در داستان داس: درگیری گربه ی کتاب نویس با موش هایی که کتاب او را جویده اند از این قبیل است.

2-1-3-2-8 کشمکش انسان با عوامل موهوم و فراطبیعی
– در داستان آو: کشمکش اصلی داستان میان سلمان با مرگ است که سرانجام با تسلیم شدن او و مرگش این
درگیری تمام می شود.
– در داستان با: نیز درگیری میان آقای مستقیم با مرگ از این قبیل است.
– در داستان سر: کشمکش اصلی در خانواده ی آقای مهاجر میان او و همسرش با عوامل فراطبیعی بچه دار نشدن
آن هاست که آن ها سعی دارند با رجوع به احساسات مذهبی خود این درگیری را به نفع خود پایان دهند.

این مطلب را هم بخوانید :
عصاره، میلیلیتر، پراکسیداز، پتاسیم، آسکوربات، سلسیوس

2-1-3-2-9 کشمکش انسان با دستاوردهای بشری
– در داستان گر: کشمکش بین پسرک با تفنگ که یکی از مسایل اصلی داستان است از این نوع است.

کشمکش های داستان های صادقی را براساس دیدگاه دیگری که ذکر آن رفت می توان این گونه نشان داد:

2-1-3-2-10 کشمکش های جسمانی
– در داستان هف: کشمکش میان کوتوله با سلمان دیو و نیز کشمکش میان سلمان دیو با قارون دیو و مادر فولادزره که در نهایت به کشته شدن سلمان،قارون و مادرفولازره می انجامد از این نوع است.
– در داستان خو: درگیری میان راوی داستان باکمال تأسف مرد بلند قد داخل نانوایی که در نهایت منجر به کشته شدن مرد
می شود ،یک درگیری جسمانی است.
– در داستان فر: کشمکش مردم با باران یک درگیری فیزیکی است.
– در داستان اذ: مرد جوان با اهالی اصفهان علاوه بر درگیری لفظی ، زد و خورد و درگیری جسمانی نیز پیدا می کند.
– در داستان تد: درگیری معلّم با پیرمرد سرانجام به کتک خوردن پیرمرد منتهی می شود.
– در داستان آو: شاگرد قهوه چی با پیرمرد قوزی لال کشمکش جسمانی دارد.
– در داستان گر: کشمکش پسرک با تفنگ یک درگیری فیزیکی است.
– در داستان داس: کشمکش میان مادر اشی،برادر مشی و پدر میرزا سلیمان با اشی،مشی و میرزا سلیمان سرانجام
منجر به کتک خوردن دسته ی دوم از بزرگترهایشان می شود.
– در داستان یک: کشمکش میان آقای خواتیم با پیشکار خود گهگاه به زد و خورد بین آن ها می کشد.
– در داستان سر: درگیری میان مازیار با موش یک درگیری جسمانی است که به اسیر شدن موش در بند مازیار
منتهی می شود.

این مطلب را هم بخوانید :
انگلستان، نظامی، کودتا، بریتانیا، حکومت، برچر


]]>