دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانشجویان دانشگاه شیراز، صداقت و راستگویی

در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل اعتماد ساز خبر در مورد رسانه سیمای جمهوری اسلامی ایران از نگاه دانشجویان دانشگاه شیراز»، نظرات 400 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز را که به شیوه خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری شده بودند را در خصوص عوامل اعتماد ساز خبر رادیو و تلویزیون بررسی و تحلیل کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پاسخگویان بر اعتبار منبع، صحّت، و درستی خبر، جامعیت (کامل بودن خبر)، سرعت انتشار، ویژگی های گویندگان خبر، همراه بودن خبر با تصاویر، و عدم جانبداری خبر به عنوان منابع اعتماد ساز خبر تاکید کرده اند. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از آن هستند که پاسخگویانی که از رسانه های متنوع استفاده می کنند و نیز پاسخگویان با تحصیلات بالاتر میزان اعتماد کمتری نسبت به اخبار صداوسیما داشته اند؛ در حالی که جنس پاسخگویان رابطه معناداری با میزان اعتماد آنان به اخبار رادیو و تلویزیون را تایید می کنند (خلیفه،1386).
بصیریان جهرمی (1388)
«بررسی میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران و اخبار وب سایتهای خبری و عوامل موثر بر آن » عنوان پژوهشی است که در آن محقق با روش پیمایشی به بررسی و تحلیل نظرات 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ده دانشگاه در تهران که بصورت خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری شده اند، پرداخته است. در این تحقیق به برخی از عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه ها اشاره شده و طبق یافته های آن بر این مساله تاکید شده که میزان اعتماد مخاطبان با میزان سانسور و سوگیری اخبار نسبت معکوس و با صحّت و جامعیت آن نسبت مستقیم دارد (بصیریان جهرمی،1388).
غفوری (1382)
در پژوهشی با عنوان«بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد بینندگان به اخبار شبکه های سیما» نظرات 800 نفر از افراد دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر ساکن شهر تهران را که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، بررسی و به برخی عوامل اعتماد ساز اشاره کرده که مهم ترین آنها تعادل خبری، عینیت، واقعی کردن خبر و جذابیت در ارائه خبر است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتماد پاسخگویان با برخی متغیرهای فردی نظیر سن، میزان تحصیلات، و میزان استفاده آنان از رسانه های متعدد و مختلف رابطه معناداری دارد (غفوری،1382).
بدیعی و عباس زاده (1374)
در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری» به بررسی چگونگی ادراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به میزان اعتماد آنان به اخبار داخلی و بین المللی رسانه های خبری، پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیان واقعیت ها، صداقت و راستگویی در انعکاس اخبار، مهم ترین عامل اعتماد به اخبار رسانه های کشور از نظر پاسخگویان است (علیزاده،12:1389).
کلهر و عبدی(1370)
«میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانه ها» پژوهش دیگری است که در آن به برخی عوامل موثر در اعتماد مخاطبان به رسانه ها اشاره شد. در این پژوهش، کلهر و عبدی پیمایشی را در شهرهای تهران، تبریز، بوشهر، مشهد و بندرعباس اجرا کرده و دریافته اند که متغیرهایی از قبیل شرایط فردی پاسخگویان (میزان مذهبی بودن، وضعیت اشتغال، سن و تحصیلات)، شرایط محیطی نظیر تعداد شبکه های رادیویی(داخلی و برون مرزی)، شبکه های تلویزیونی(داخلی و برون مرزی ) و تعداد روزنامه های محلی و هفته نامه های خبری مورد استفاده و میزان اعتماد افراد به دولتمردان و برنامه هایشان، بر میزان اعتماد مخاطبان تاثیر می گذارند (همان،12).
کافی، امیرمهدی (1375)
در پژوهشی، کافی با عنوان «اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن» در بخش اول مفهوم اعتماد، مهمترین تعاریف مربوط به آن در حوزه های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین در بخش دوم اشکال مختلف اعتماد مورد بحث قرار گرفته است. متغیرهای موثر بر اعتماد اجتماعی (اعتماد بین شخصی) در این تحقیق عبارتند از : امنیت، سرمایه اجتماعی، تعاملات اظهاری، تعهد در رابطه، تعهد درونی، دگرخواهی و مقبولیت اجتماعی. این متغیرها از نظریات افرادی مانند؛ گیدنز، کلمن، جانسون، گافمن، مور و مسعود چلبی استخراج شده است. متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد اجتماعی بود که ابعاد آن عبارتند از: صداقت، صراحت، اطمینان، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه و اعتماد کردن. ابعاد صداقت و اطمینان با استفاده از تکنیک فرافکن و سایر ابعاد متغیر وابسته با استفاده از روش«برش قطبین» بوسیله 34 گویه سنجیده شده است. نتایج تحقیق بیان می دارد که میزان اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان در حد متوسط رو به بالا است. میانگین اعتماد اجتماعی در مناطق( 3 و 16) به ترتیب سیر نزولی داشته است میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیش از زنان بوده است. تحصیلات افراد با اعتماد اجتماعی رابطه منفی دارد. سایر متغیرهای مستقل که در بالا ذکر شده اند با اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم معنا داری دارند که از این میان متغیر دگر خواهی با 44% بیشترین و امنیت با 21% کمترین تاثیر را بر اعتماد اجتماعی داشته است (کافی،1375).
پورمحمدی(1379)
تحقیقی با عنوان« اعتماد تلویزیون و عوامل موثر بر آن» به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری اجتماعی انجام داده است. در ارتباط با متغیر اعتماد، محقق پس از ذکر کارکردهای سیاسی و روانشناختی و اجتماعی اعتماد و تعریف این متغیر و ارتباط آن با مفاهیمی مانند؛ ایمان، صداقت، ریسک پذیری و تعهد به تئوری های مربوط ب ه اعتماد پرداخته و از نظریات افرادی چون هابز، توکویل، مارکس، استر، لوئیز و تئوری مبادله، کلمن، لاهمن، گامبتا، گیدنز، دورکیم، پارسونز و چلبی در این رابطه بهره گرفته است. برای سنجش متغیر وابسته از تکنیک برش قطبین و طیف لیکرت استفاده کرده است و ابعاد مختلف اعتماد را تجزیه نموده و در قالب سئوال یا گویه طراحی کرده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از مردم عادی ساکن در مناطق بالا، پایین و متوسط شهر تهران از سن 18 سال به بالا اعم از دو جنس زن و مرد بوده است. شیوه نمونه گیری به شکل نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه 600 نفر بوده است. برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از: الف – اعتماد به تلویزیون با میانگین 56% در حد زیاد می باشد. ب – شاخص اعتماد به تلویزیون نشان می دهد که 3/21 درصد از پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد به تلویزیون اعتماد دارند (پورمحمدی،1379).
محققین داخلی در تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه رسانه و اعتماد انجام دادند و با توجه به مسئله و هدفی که داشتند هر یک توانستند به شاخص های زیادی در این رابطه دست یابند که می تواند پیش برنده و راهنمایی برای تحقیقات آینده باشد. شاخص هایی که مدنظر محققین داخلی بوده و شاخص هایی هم که از مطالعه خویش استخراج کرده و به آنها دست یافتند در جدول 2-2 به آنها اشاره شده است.
جدول 2- 2- چکیده تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها
محقق
موضوع
شاخص های استخراج شده
نعمتی انارکی
(1387)
ارزیابی عملکرد مدیریت خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به استراتژی های سند افق رسانه (تحکیم اعتماد به خبر و قطبی شدن آن) با هدف ارایه الگوی اجرایی
عدم صداقت (تناقص گویی، مبالغه و اغراق، تحریف خبر و سانسور خبر)، موثق نبودن خبر، عینی و واقعی نبودن خبر، عدم بی طرفی در ارایه اخبار و عدم جذابیت در ارایه اخبار
رضایی
(1387)

]]>