دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق با موضوع تعریف عملیاتی هوش هیجانی، تعریف مفهومی هوش هیجانی

نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی را فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی، علوم اعصاب و رشد کودک است، و قابلیت های هوش هیجانی برای خودگردانی هیجانی و تدبیر ماهرانه روابط بسیار حائز اهمیتاند(بار-آن،1999).توسل به هوش عمومی به تنهایی برای تبیین موفقیت کافی نیست و تحقیقات نشان میدهد که د ر بهترین شرایط هوش عمومی تنها ۲۵ درصد از موفقیت را تبیین می کند و مابقی به هو ش هیجانی، اجتماعی وشانس بستگی دارد (گلمن، ۱۹۹۵). از این رو این پژوهش در صدد آن است که رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه شهرستان محمودآباد را مورد بررسی قرار دهد و راه حلهای مناسب در این زمینه را بیان ، تحلیل و بررسی کند. [do_widget id=kl-erq-2]
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه همه به این امر واقفند که توسعه یافتگی معلول نیروی انسانی کارآمد است و از طرفی آنچه نیروی انسانی کارآمد را می پرورد، آموزش و پرورشی سازنده می باشد که بدون وجود معلمانی کاردان، فعال و خلاق قادر نخواهد بود به این مهم دست یابد. از اینرو، توجه به قشر زحمتکش و پر تلاش معلمان از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره حائز اهمیت فراوانی است(آتش افروز، 1386). امروزه ارزیابی هوش هیجانی و بررسی تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی از مهم ترین حوزههای تحقیق در روانشناسی است و همواره این سؤال مطرح است که دستیابی به این موفقیت نیازمند چه قابلیت هایی است؟ آیا تنها وجود یک ذهن علمی قوی مساوی باموفقیت تحصیلی است؟ امروزه پژوهشگران با توسل به تئوری هوش هیجانی و اجتماعی درصدد تبیین موفقیت تحصیلی و شغلی هستند (گاردنر، ۱۹۸۳ ؛ بار-آن، ۱۹۹۵ ؛ سالوی و مایر، ۱۹۹۰ ؛ گلمن، ۱۹۹۵ نقل در بار -آن، ۲۰۰۰ ). با توجه به نقش و اهمیت هوش هیجانی در زندگی خصوصی و بین فردی مطالعات عدیده بیانگر آن است که زندگی بشر ، امروز با استرس های متعدد و پیچیدهای عجین شده است و توانایی مقابله با این استر سها زمینه حفظ و تامین سلامت جسمی،روانی و هیجانی شخص را تأمین میکند و ناتوانی در تنظیم هیجانها زمینه بروز بیماریهای متعدد جسمی و روانی را فراهم می سازد، به این ترتیب، روشهای ارتقاء هوش هیجانی را نوعی عامل مهم در شکل گیری سلامت جسمی و روانی اشخاص می توان محسوب کرد.اساساً پدیدههای هیجانی منبع منحصر به فردی از اطلاعات را برای افراد در مورد محیط اطراف و جستجوی آنها مهیا می کنند واین اطلاعات،افکار، اعمال واحساسات متعاقب آنها را شکل میدهد،این فرض وجود دارد که افراد در میزان درک، فهم و به کارگیری این اطلاعات هیجانی از مهارت های متفاوتی برخوردارند و سطح هوش هیجانی یک شخص در سلامت و رشدعقلانی و هیجانی او سهم بسزایی دارد و موفقیت در زندگی را تعیین می کند( سالوی ، بدال ، ذیتویلر و مایر ،۲۰۰۰ ). مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت جدیدترین تحقیقات انجام شده در حوزه اختلالات روانپزشکی و آمار شیوع این بیماریها را در کشور اعلام کرد.عباسعلی ناصحی در حاشیه سومین همایش سلامت روان و رسانه در گفت وگو با فارس، افزود: طبق آخرین تحقیقات انجام شده در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۲۳.۶ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال کشور که ۱۲ میلیون نفر می شوند دچار اختلالات روانی هستند.با توجه به نقش هوش هیجانی وباورهای منطقی که احتمالاً می تواند بر سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه که خیل عظیمی از نوجوانان را تعلیم وتربیت می نمایند تأثیر داشته باشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره اول متوسطه می باشد.
– اهداف جزئی
– تعیین رابطه بین باورهای غیر منطقی و سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه
– رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه
-مقایسه هوش هیجانی در دبیران دوره اول متوسطه به تفکیک جنسیت .
-مقایسه باورهای غیر منطقی در دبیران دوره اول متوسطه به تفکیک جنسیت .
-مقایسه سلامت روان در مردان و زنان دبیران دوره اول متوسطه.
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
– بین هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان دبیران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی
– بین باورهای غیر منطقی و سلامت روان رابطه وجود دارد.
– بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه وجود دارد.
– بین هوش هیجانی در زنان و مردان تفاوت وجود دارد.
– بین باورهای غیر منطقی در زنان و مردان تفاوت وجود دارد.
– بین سلامت روان در مردان و زنان تفاوت وجود دارد.
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1- تعریف مفهومی هوش هیجانی
مایر و سالوی (1997، به نقل از فولسدال و هاگتوت، 2009) هوش هیجانی را به عنوان چهار توانایی ذهنی شامل: توانایی در ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و ادارهی هیجانهای خود و دیگران تعریف نمودهاند. بار-آن (2001، به نقل از تیرگری، 1386) هوش هیجانی را به صورت مجموعهای از تواناییها، کفایتها و مهارتهای غیرشناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرارمی دهد، تعریف نمود. مایر و همکاران )2000) به نقل از پیکوورز، 2006) هوش هیجانی را به عنوان توانایی درک و بیان هیجانات، سازگار نمودن هیجانات با فکر و منطق، فهم و استدلال نم ودن بر اساس هیجانات و نظم هیجانات در خود و دیگران تعریف نموده.
تعریف عملیاتی هوش هیجانی: در این پژوهش منظور از هوش، نمرهای است، که فرد در پرسش نامه هوش هیجانی بار-اون کسب می کند.
1-6-2 تعریف مفهومی باورهای غیرمنطقی
باورهای غیرمنطقی باورهایی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسیر و معنی دادن به رویدادها و تنظیم کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف است. باورهای غیرمنطقی حقیقت ندارد و با واقعیت منطبق نیست، باید و حکم برای فرد می آورد، تعادل فرد را از بین می برد، از ایجاد نظم جلوگیری میکند. و مانع مواجهه موفقیت آمیز با حوادث تحریک کننده می گردد (الیس، 1995).
]]>