پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع نیروهای رقابتی

استراتژیک سازمان همان ارزش‌های است که توجه به آنها موجب جذب مشتری و موفقیت سازمان در جامعه می‌شود. علاوه بر آن، توجه به این ارزش‌ها مانع از به هدر رفتن انرژی و سرمایه سازمان و موجب تمرکز فعالیت آن در زمینه‌های لازم می‌گردد. ارزش‌ها نمایانگر اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی نوعی رفتار مناسب (نسبت به رفتار نامناسب)، برتر شمرده می‌شوند. آنها نمایانگر ایمان و اعتقاد راسخ هستند. به هرحال، ارزش‌های یک سازمان عبارت است از: اعتقادات بنیادی یا حقایقی که سازمان آنها را گرامی می‌شمارد و یا نسبت به آنها حساس است. ارزش‌ها بهترین نشانگرهای فلسفه وجودی سازمان و مشخص کننده آنچه که برای سازمان مهم است، می‌باشد. ارزشها، گاهی به اصول راهنمای سازمان اطلاق می‌شود. برنامه استراتژیک واقعی نشانگر اجرای عملی اهداف تدوین شده می‌باشد که بر پایه ارزش‌های سازمانی بنا نهاده شده است (طبیبی، 1389).
Vision
آرزو به آنچه که سازمان در آینده قرار است باشد
Objectives
اهداف سازمان
Values
اصول راهنما و ارزش های انعطاف ناپذیر سازمان
Mission
فلسفه وجودی سازمان
Vision
آرزو به آنچه که سازمان در آینده قرار است باشد
Objectives
اهداف سازمان
Values
اصول راهنما و ارزش های انعطاف ناپذیر سازمان
Mission
فلسفه وجودی سازمان

شکل2-14. ارتباط رسالت، دورنما، ارزش‌های حاکم بر سازمان با اهداف سازمان
منبع: (طبیبی، 1389، 59).
2-15. اهداف سازمان
منظور از هدف غایت یا نهایتی است که جوامع برای تحقق بخشیدن به آن سازمان‌هایی را به وجود آورده‌اند. از این تعریف ساده چنین نتیجهگیری می‌شود که یک هدف یا اهداف توسط شخص یا گروهی تعیین و برای نیل به آن، سازمان یا سازمان‌های کوچک و بزرگ ایجاد می‌گردد. اهداف عبارت از نقاط مطلوبی در آینده که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد.
هدف‌های ویژه سازمان مشخص کننده جهت اصلی سازمان و حلقه اتصال رسالت، چشم‌انداز و ارزش‌ها به مرحله اجرا در سازمان می‌باشد (طبیبی، 1389، 63-61).
اهداف باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
بصورت گسترده و جامع بیان شوند
نشان دهند که سازمان چه کاری می‌خواهد انجام دهد
به صورت دقیق و خاص تعیین شوند که قابل‌اندازه گیری باشند
مطابق اصول و ارزش‌های سازمان تعیین شوند
هر هدف باید بر پایه یک رویدار منحصر به فرد بنا شود
کاملا در راستای تحقیق رسالت و دورنما باشد.
اهداف سازمان توسط نظام ارزشی سازمان که شامل مجموعه‌ای از خواسته‌ها و نیازهای سهامداران سازمان می‌باشد، مشخص می‌شود (فرد،1393).
برای دست یافتن به موفقیت بلندمدت، برنامه ریزان استراتژیک معمولاً در هفت حوزه هدف‌های بلند مدت تعیین می‌کنند:
سودآوری
بهره وری
موقعیت رقابتی
بهبود کارکنان
روابط کارکنان
رهبری تکنولوژی
مسئولیت اجتماعی (پیرس، 1389).
در تعریف دیگری از هدف آمده است که، هدف یک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در یک سازمان معین و با هزینه محدود به آن دست خواهیم یافت. همچنین برای تدوین اهداف مناسب باید ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از: مشخص بودن، قابل‌اندازه گیری بودن، قابلیت کاربرد داشتن، واقعی و غیر ذهنی بودن، در نظر گرفتن محدودیت منابع و زمان، قابلیت انعطاف، قابل فهم بودن و قابل قبول بودن (اعرابی، 1384).
2-16. بررسی عوامل محیط سازمان
سازمان‌ها به عنوان یکی از اجزای سیستم‌های اجتماعی عمل کرده و در عین حال خوددارای اجزا و یا سیستم‌های فرعی بوده و این سیستم‌ها با یکدیگر و سایر سیستم‌ها نیز در تعامل می‌باشند که این تعامل را شرایط محیطی می‌نامند (طبیبی، 1389، 76).
سازمان‌ها برای نشان دادن عکس العمل کارساز در قبال تغییراتی که در محیط آنها رخ می‌دهد باید هر روز بیش از پیش محیط‌های داخلی و خارجی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. (برایسون، 1381، 153).
محیط در برگیرنده محیط داخلی و محیط خارجی مؤسسه می‌شود. محیط داخلی شامل منابع، رسالت و اهداف شرکت می‌شود. منابع نیز خود به منابع مالی و فیزیکی و منابع انسانی و نیز سیستم اطلاعاتی و توانایی فن آوری، ساختار سازمانی و فرهنگ آن مؤسسه بستگی دارد. محیط خارجی، شامل عوامل خارج از مؤسسه است، که می‌تواند به فرصت‌هایی به نفع مؤسسه یا شهریه‌هایی علیه مؤسسه منجر شود (شامل عوامل اقتصادی، عوامل جمعیتی، عوامل جهانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، عوامل فناوری و …) (ابراهیمی نژاد، 1389، 96).
2-16-1. عوامل خارجی
مجموعه‌ای از عوامل خارجی غالباً خارج از کنترل، بر انتخاب جهت، فعالیت و سرانجام ساختار سازمانی و فرآیند درونی آن تأثیر می‌گذارند. این عوامل که محیط خارجی را تشکیل می‌دهد، به دو زیر گروه مرتبط به هم می‌توان تقسیم کرد: آنهایی که در محیط دور دست قرار دارند و آنهایی که در محیط بلافاصل عملیاتی مؤسسه هستند (پیرس، 1383، 103).
شرکت‌ها باید بتوانند از طریق تدوین استراتژی‌ها در برابر این عوامل به صورت تدافعی یا تهاجمی واکنش نشان دهند، به گونه‌ای که از فرصت‌های پیش آمده در محیط خارج بهره برداری نمایند و اثرات ناشی از تهدیدات بالقوه این عوامل را به پایین‌ترین حد ممکن برسانند. می‌توان نیروهای خارجی را به پنج گروه طبقه بندی کرد شکل(2-15):
نیروهای اقتصادی
نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی
نیروهای فن آوری
نیروهای رقابتی
نیروهای اقتصادی
نیروهای اجتماعی، فرهنگ، بوم شناسی و محیطی
نیروهای سیاسی، قانونی و دولتی
نیروهای فن آوری
نیروهای رقابتی
شرکت های رقیب
عرضه کنندگان مواد اولیه
توزیع کنندگان
بستانکاران
مشتریان
کارکنان
جوامع
مدیران
سهامداران
اتحادیه های کارگری
دولت
شوراهای تجاری
گروه های ذی نفع خاص
محصولات
خدمات
بازارها
محیط طبیعی
فرصت ها و تهدیدات یک سازمان
نیروهای اقتصادی
نیروهای اجتماعی، فرهنگ، بوم شناسی و محیطی
نیروهای سیاسی، قانونی و دولتی
نیروهای فن آوری
نیروهای رقابتی
شرکت های رقیب
عرضه کنندگان مواد اولیه
توزیع کنندگان
بستانکاران
مشتریان
کارکنان
جوامع
مدیران
سهامداران
اتحادیه های کارگری
دولت
شوراهای تجاری
گروه های ذی نفع خاص
محصولات
خدمات
بازارها
محیط طبیعی
فرصت ها و تهدیدات یک سازمان

شکل2-15. رابطه بین نیروهای خارجی سازمان
منبع: (دیوید، 1394).
در سراسر دنیا رویدادهای خارجی اثرات زیادی بر محصولات، خدمات، بازار‌ها و سازمان‌ها می‌گذارند. بقای بسیاری از سازمان‌ها تنها در گرو این واقعیت است که آنها بتوانند فرصت‌های موجود در محیط خارج را شناسایی و از آنها بهره برداری کنند (فروزنده دهکردی،1394).
ملاحظات اقتصادی
عوامل اقتصادی بر جذابیت بالقوه استراتژی‌های گوناگون اثرات مستقیم می‌گذارند. ملاحظات اقتصادی به ماهیت و جهت اقتصادی که مؤسسه در آن فعالیت دارد باز می‌گردد. مثلاً نرخ بهره، نرخ تورم و روندهای رشد تولید ناخالص ملی عوامل اقتصادی دیگری هستند که باید در برنامه‌ریزی استراتژیک به دقت مورد توجه قرار گیرند (پیرس، 1383، 106).
ملاحظات اجتماعی
ملاحظات اجتماعی، باورها، ارزش ها، نگرش ها، نظریات و سبک زندگی کسانی را که در محیط خارجی مؤسسه‌اند، در بر می‌گیرد. که از شرایط فرهنگی، بوم شناختی، جمعیت شناختی، مذهبی، آموزشی و قومی آنها سرچشمه می‌گیرد. همچنانکه نگرش اجتماعی تغییر می‌کند، تقاضا برای انواع تازه‌ای از لباس، فعالیت‌های تفریحی و سایر کالاها و خدمات نیز پدید می‌آید (فرد،1393).
ملاحظات سیاسی
عوامل سیاسی، قانونی و دولتی به صورت فرصت‌ها و تهدیدهایی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک در می‌آیند. سیستم‌های اقتصادی، بازار ها، دولت‌ها و سازمان‌ها در سطح جهانی، به صورت فزآینده‌ای به یکدیگر وابسته می‌شوند و همین ایجاب می‌کند که سازمان‌ها به هنگام تدوین و اجرای استراتژی‌های رقابتی به اثرات ناشی از متغیرهای سیاسی توجه کنند.
ملاحظات فناوری
تغییرات بسیار شدیدی که در فناوری رخ داده و کشف‌های جدید، مانند ابر هادی‌ها، مهندس رایانه، رایانه‌های که فکر می‌کنند، روبات ها، کارخانه‌های بدون کارگر و کارمند، ارتباطات فضایی، شبکه‌های ماهواره‌ای اثراتی شدید بر سازمان‌ها داشته‌اند. تقریباً در هر تصمیمی که استراتژیست‌ها اتخاذ می‌کنند، مسائل مربوط به فن آوری مطرح است. یکی از استراتژی‌های اثر بخش فناوری این است که فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فناوری‌های جدید، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کامل قرار گیرد و اثراتی که این عوامل بر استراتژی‌های مهم سازمان دارند مورد ارزیابی قرار داده شود.
نیروهای رقابتی
بخش عمده‌ای از بررسی عوامل محیط شناسایی شرکت‌های رقیب و تعیین نقاط قوت، ضعف، توانایی‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، هدف‌های بلند مدت و استراتژی هاست. گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌های رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها نقش حیاتی دارد. برای تصمیم گیری‌های مربوط به تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها، اطلاعات متعلق به شرکت‌های رقیب از اهمیت زیادی برخوردار است (دیوید، 1394). سرعت زیاد تغییرات و سطح بالای ابهامات باعث می‌شود که بسیاری از استراتژی‌ها مجدداً تنظیم شود. یک محیط پویا به ارزیابی مجدد دائمی نظام ارزشی سازمان و دستور العمل‌های استراتژیک نیاز دارد (فرد،1393).
2-16-2. عوامل داخلی
هر سازمان در قلمرو واحدهای وظیفهای جای خود دارای نقاط قوت و ضعف است. در هیچ شرکتی نقاط قوت و ضعف، همه دوایر و واحدها یکسان نیست. نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی و سرانجام مأموریت سازمان در مجموع می‌توانند مبنای به دست دهند که بر آن اساس هدف‌های بلند مدت و استراتژی‌ها را تعیین کنند. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین هدف‌های بلند مدت و استراتژی‌های سازمان می‌کوشند از نقاط قوت داخلی سود جویند (آنها را تقویت کنند)، و نقاط ضعف را از بین ببرند. بدیهی است که سازمان‌های مختلف مانند بیمارستان، دانشگاه و نهادهای دولتی دارای واحدهای وظیفه‌ای مختلف و گوناگون می‌باشند. واحدهای دانشگاهی به صورت بخش ورزش، واحد کاریابی، خوابگاه دانشجویی، بودجه، تحقیقات علمی، مشاوره و بخش داخلی می‌باشند (فروزنده دهکردی،1394).
ارزیابی محیط داخلی، شامل ارزیابی موقعیت یک سازمان، سنجش عملکرد، شناسایی مشکلات و توان بالقوه آن می‌باشد (مت و ذکریا، 2015).
فرآیند ارزیابی عوامل درونی سازمان‌ها درست موازی فرآیند بررسی عوامل خارجی می‌باشد. برای بررسی عوامل درونی سازمان باید درباره مدیریت، بازاریابی، امور مالی، حسابداری، تولید، عملیات، سیستم اطلاعات رایانه و تحقیق و توسعه اطلاعاتی را گردآوری و دسته بندی نمود. فرآیند بررسی عوامل داخلی سازمان برای کارکنان فرصت بیشتری به وجود می‌آورد تا بتوانند رابطه شغل، دایره و واحد خود را با کل سازمان بهتر درک کنند. این یک مزیت بزرگ است (دیوید، 1394).
براساس رسالت، دورنما، ارزش‌ها و اهداف سازمان در فرآیند تحلیل وضع موجود، می‌توان به تحلیل محیط خارجی و محیط داخلی سازمان پرداخت و ارتباط این دو تحلیل را نیز مورد بررسی قرار داد، برای این کار لازم است برنامهریز ابتدا مهمترین رویدادهای محیطی سازمان را مشخص نماید و بر آن اساس به تحلیل وضع موجود سازمان بپردازد.
بخش دوم: فرهنگ و هیئتهای مذهی
2-17. فرهنگ و معنای اصطلاحی آن
واژهی فرهنگ علیرغم این که سابقهی طولانی دارد و از حیات پر معنای هزارههای آن میگذرد، همچنان این واژه کاربرد خود را حفظ کرده، اما در عصر حاضر بر بار معنایی آن افزوده شده است. این کلمه ا مروزه شالودهی هر جامعهای میباشد و در پرتو آن شاخصهای دیگر درعرصه های مختلف جامعه، معنا و مفهوم و تشخیص پیدا میکنند(ویسی حصار و توانگر، 1393).
فرهنگ در زبان فارسی واژهای است مرکب از دو جزء «فر» پیشوند به معنای نور، بزرگی، شوکت، پیش، جلو، بالا و «هنگ» به مفهوم سنگینی و وقار، قصد و اراده، آهنگ کار، قوم و قبیله، فوج و سپاه است. البته این واژهی مرکب هرچند از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن و بر کشیدن و بیرون کشیدن است با این وجود در ادبیات فارسی به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه باشد، نیامده است، بلکه به معنای علم، دانش، هنر، عقل و ادب آمده و بر حسب زمان با مفاهیم مختلف به کار گرفته است (حاجیها و خراط زاده، 1393).
فرهنگ در زبان یونانی معادل کلمات educa و edure و در زبان فرانسوی و انگلیسی معادل culture میباشد. که در معانی مختلفی همچون کشت و زرع و تربیت روح و پرورش جسمی به کار رفته است که در قرون وسطی به معنای پرستش مذهبی و در قرن 17م به معنای کار در روی زمین و در قرن 18م به معنای پیشرفت فکری یک شخص تعریف و استعمال شده است. لکن بر اثر گذشت زمان، در معنای این واژه تحول رخ داده و در معنای چون پیشرفت فکری و اجتماعی انسان به کار گرفته شده است. چنانچه گی روشه (2008)، دربارهی تحول این واژه میگوید: «به واژهی فرهنگ که از فرانسه گرفته شده و از آلمانی به انگلیسی ترجمه شده است، هر بار آن نوعی معنای جدید افزوده اند. خواه از طریق بسط این واژه و خواه از طریق شیاهت این واژه، بیآنکه معنای اصلی خود را از دست بدهد. ولی با اینکه معنای تازهای یافته است از معنای اصلی خود دور نشده است».
در خصوص معنای اصطلاحی این واژه به طور اعم در بین غریبان، علیالخصوص در بین اندیشمندان غربی، تعریف جامع و کامل و اتفاق نظری وجود ندارد و هریک بر اساس دیدگاه فکری خود تعریف خاصی را ارائه دادهاند. بروس کوئن در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی، فرهنگ را چنین تعریف کرده است: «مجموعه ویژگیهای رفتاری و عقیدتی و اکتسابی اعضای یک جامعه خاص را فرهنگ گویند» (نصراصفهانی، 1394).
متخصصان علوم رفتاری، فرهنگ را اصطلاحی می دانند برای توصیف پاسخ های رفتاری عمومی و بیشتر بر یادگیری و عادات و سازگاری تاکید دارند (ویسی حصار و توانگر، 1393).
فرهنگ از نگاه فلسفه غربی، نیز همچون سایر علوم، به صورت مستقیم یا به واسطهی علم یا علوم دیگر، از فلسفه ناشی شده است. از نظر اینان فرهنگ عبارت است از «چیزی که از گذشته باز مانده است، در حال حاضر بدان عمل می شود و آیندگان را شکل می‌بخشد(حاجیها و خراط زاده، 1393).
از دیدگاه تایلور، فرهنگ آن کل پیچیدهای است که دانش، باورها، هنر، اخلاقیات، رسوم و هر یک از تواناییها و عادتهای اکتسابی بشر را به عنوان عضوی از جامعه در بر می‌گیرد» (نصراصفهانی، 1394).
کروبر معتقد است: «فرهنگ عبارت است از الگوهای صریح و ضمنی رفتاری که با استفاده از نمادها کسب و منتقل می شوند و مرکب است از دستاوردهای متمایزگروه های انسانی، از جمله آنچه در ساختههای دست آنان تجلی مییابد. هستهی اصلی فرهنگ مرکب است از باورهای انسانی (برگرفته و برگزیده شده در طول تاریخ)، و به ویژه ارزشهای وابسته به آنها، نظامهای فرهنگی از سویی میتوانند حاصل کنشها به شمار آیند و از سوی دیگر عناصر مشروط کنندهی کنش آتی». چیتامبار میگویند: «فرهنگ عبارت است از الگوهای دائما متحول شوندهی رفتار آموخته و

]]>