پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق در مورد سطح معنی داری

/21 000/0

نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد
به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 682/0 واحد در تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی تعهد، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (682/0) + 388/1 = تعهد

سؤالات فرعی تحقیق
4-3-4- آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات اعتماد اعتباری از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-14- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 373/0 139/0 137/0 036/62 000/0

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 373/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (137/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-15- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد اعتباری
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 808/1 238/0
596/7 000/0
شخصیت نام تجاری 477/0 061/0 373/0 876/7 000/0

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری

به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 477/0 واحد در اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی اعتماد اعتباری، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (477/0) + 808/1 = اعتماد اعتباری

4-3-5- آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات اعتماد صفاتی از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-16- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 761/0 580/0 579/0 234/528 000/0

جدول 4-16- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 761/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (579/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-17- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد صفاتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 231/0 155/0
489/1 137/0
شخصیت نام تجاری 908/0 039/0 761/0 983/22 000/0

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی
به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 908/0 واحد در اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی اعتماد صفاتی، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (908/0) + 231/0 = اعتماد صفاتی

4-3-6- آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات دلبستگی رفتاری از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-18- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 665/0 442/0 441/0 699/303 000/0

جدول 4-18- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 665/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (441/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-19- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی رفتاری
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 353/0 205/0
720/1 086/0
شخصیت نام تجاری 910/0 052/0 665/0 427/17 000/0

نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری

به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 910/0 واحد در دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی دلبستگی رفتاری، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (910/0) + 353/0 = دلبستگی رفتاری

4-3-7- آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات دلبستگی نگرشی از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-20- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 508/0 258/0 256/0 965/132 000/0

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 508/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (256/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-21- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی نگرشی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 943/1 172/0
269/11 000/0
شخصیت نام تجاری 506/0 044/0 508/0 531/11 000/0

نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی
به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 506/0 واحد در دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی دلبستگی نگرشی، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (506/0) + 943/1 = دلبستگی نگرشی

4-3-8- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد عاطفی از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-22- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 575/0 331/0 329/0 589/189 000/0

جدول 4-22- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 575/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (329/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-23- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد عاطفی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 045/1 147/0
879/13 000/0
شخصیت نام تجاری 516/0 038/0 575/0 769/13 000/0

نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی
به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 516/0 واحد در تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی تعهد عاطفی، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (516/0) + 045/2 = تعهد عاطفی

4-3-9- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد هنجاری از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-24- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 821/0 673/0 672/0 076/789 000/0

جدول 4-24- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 821/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (672/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-25- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد هنجاری
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 094/1 106/0
317/10 000/0
شخصیت نام تجاری 758/0 027/0 821/0 090/28 000/0

نمودار 4-15: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری

به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 758/0 واحد در تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی تعهد هنجاری، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (758/0) + 094/1 = تعهد هنجاری

4-3-10- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد مستمر از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-26- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 714/0 509/0 508/0 238/397 000/0

جدول 4-26- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 714/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (508/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی دا

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *