متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق دادهها و تجزیه و تحلیل آنهافرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات پژوهش پاسخ دهد. ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (حافظ نیا، 1383).
ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری دو مولفه روایی و پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی ابزار مذکور تایید شود.
روایی پرسشنامه
در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به نوعی روایی آن به طور ضمنی مورد تایید بود. اما به منظور اطمینان بیشتر از روش روایی صوری استفاده شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار اساتید محترم راهنما و استاد مشاور قرار گرفت و از آنان در مورد هر سوال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط، نظر خواهی شد و با اصلاحات جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه
پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها میباشد استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه(3- 2) زیر استفاده میشود (مومنی، 1389).
رابطه (3- 2)

در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سوالات (بخش های) آزمون، واریانس نمرات سوال (بخش) و واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) میباشد. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مینیمم که توسط نانلی (1987) پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد از پایایی مناسبی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه اعتماد برابر با 80/0 و پایایی پرسشنامه دلبستگی برابر 807/0 و پایایی پرسشنامه تعهد برابر با 896/0 و پایایی پرسشنامه شخصیت نام تجاری برابر 980/0 و پایایی کل پرسشنامه برابر با 975/0 برآورد گردید. این برآورد با توجه به اینکه بالاتر از حداقل مقدار 7/0 می باشد بیانگر این است که پرسشنامههای مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار است (جدول 3-7-).
جدول 3-7- آلفای کرونباخ پرسش‌نامه‌ها
معیارهای مورد پرسش سؤالات مرتبط آلفای کرونباخ
شخصیت نام تجاری 44-1 980/0
اعتماد 51-45 800/0
دلبستگی 55-52 807/0
تعهد 61-56 896/0
کل سوالات پرسشنامه 61-1 975/0
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آزمون کلموگروف اسمیرونف:
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
آزمون رگرسیون:
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بین) است.
چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:
– رابطه علت و معلولی.
– رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.
– ساختار طرح پژوهشی.
از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی وپژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی باروش های آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.
آزمون فریدمن:
هنگام بررسی نظرات یک گروه در چند زمینه از آزمون فریدمن استفاده می شود. به عبارتی بر اساس نظرات افراد (پاسخی که به سوالات پرسشنامه می دهند) اولویت هر کدام ازموارد را بر اساس رتبه بندی معنی دار(یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیر ها ) مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می آزماید که K متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می آیند.برای هر موقعیت k متغیر از 1تا k طبقه بندی می شود. آماره آزمون برپایه این طبقات است.
لذا می توان اینگونه بیان نمود که جهت اولویت بندی میزان اهمیت هر کدام از ابعاد متغیرها به دست آمده از مرحله قبل و یا به عبارتی دیگر جهت اولویت بندی میزان اهمیت هر کدام از ابعاد متغیرهای تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
در این فصل از تحقیق، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور در ابتدا به بررسی ویژگی‏های جمعیت‏شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته شده و سپس سؤالات اساسی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند.

بخش تحلیل توصیفی تحقیق
جنسیت
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 9/49 درصد از افراد نمونه تحقیق، زن و 1/50 درصد مرد می‏باشند (جدول 4-1).
جدول 4-1: توزیع جنسیت
جنسیت تعداد درصد
مرد 193 50.1
زن 192 49.9
کل 385 100

نمودار 4-1: توزیع جنسیت

سن
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 8/15 درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای کمتر از 25 سال سن، 5/12 درصد 25 تا 30 سال، 6/28 درصد 31 تا 35 سال، 3/28 درصد 36 تا 40 سال و 8/14 درصد دارای بیش از 40 سال سن می‏باشند (جدول 4-2).
جدول 4-2: توزیع سن
سال تعداد درصد
کمتر از 25 61 15.8
25 تا 30 48 12.5
31 تا 35 110 28.6
36 تا 40 109 28.3
بیش از 40 57 14.8
کل 385 100

نمودار 4-2: توزیع سن

تحصیلات
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 9/36 درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، 7/18 درصد دیپلم و فوق دیپلم، 8/15 درصد کارشناسی، 1/16 درصد کارشناسی ارشد و 5/12 درصد دکتری می‏باشند (جدول 4-3).
جدول 4-3: توزیع تحصیلات
تحصیلات تعداد درصد
کمتر از دیپلم 142 36.9
دیپلم و فوق دیپلم 72 18.7
کارشناسی 61 15.8
کارشناسی ارشد 62 16.1
دکتری 48 12.5
کل 385 100

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات

تأهل
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 6/36 درصد از افراد نمونه تحقیق، مجرد و 4/63 درصد متأهل می‏باشند (جدول 4-4).
جدول 4-4: توزیع تأهل
تأهل تعداد درصد
مجرد 141 36.6
متأهل 244 63.4
کل 385 100

نمودار 4-4: توزیع تأهل

نام تجاری
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 2/25 درصد از افراد نمونه تحقیق اعلام کرده اند که محصول مورد استفاده آنها از محصولات گلرنگ، 6/8 درصد داروگر، 1/10 درصد تاژ، 4/29 درصد صحت، 1/8 درصد سیو، 2/5 درصد جام و 5/13 درصد از سایر برندها می باشد (جدول 4-5).
جدول 4-5: توزیع نام تجاری
محصول تعداد درصد
گلرنگ 97 25.2
داروگر 33 8.6
تاژ 39 10.1
صحت 113 29.4
سیو 31 8.1
جام 20 5.2
سایر 52 13.5
کل 385 100

نمودار 4-5: توزیع نام تجاری

4-6- مشخصات توصیفی مؤلفه های مورد مطالعه تحقیق
جدول 3-6- آماره های توصیفی مؤلفه های تحقیق
مؤلفه میانگین انحراف معیار
شخصیت نام تجاری 3.8733 0.6568
اعتماد 3.7076 0.7264
اعتماد اعتباری 3.6563 0.8395
اعتماد صفاتی 3.7461 0.7829
دلبستگی 3.8903 0.7083
دلبستگی نگرشی 3.9026 0.6547
دلبستگی رفتاری 3.8779 0.8988
تعهد 4.0303 0.6032
تعهد عاطفی 4.0455 0.5895
تعهد هنجاری 4.0299 0.6068
تعهد مستمر 4.0156 0.7106

نمودار 3-7- آماره های توصیفی مؤلفه های تحقیق
بخش تحلیل استنباطی تحقیق
در این قسمت نتایج تحلیل استنباطی سؤالات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود.
به منظور استفاده از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل داده‏های پژوهش، این داده‏ها باید دارای شرط نرمال بودن توزیع متغیرها باشند که این فرض با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن به شرح جدول 4-7- می باشد:
جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف

متغیر تعهد مستمر تعهد هنجاری تعهد عاطفی دلبستگی نگرشی دلبستگی رفتاری اعتماد صفاتی اعتماد اعتباری
مقداره گولموگروف اسمیرنف 4.492 5.960 5.215 3.911 2.920 3.326 2.430
Sig. 0.199 0.150 0.100 0.251 0.240 0.122 0.151

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می‏دهد که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک که در این تحقیق آزمون رگرسیون خطی دو متغیره می‏باشد، در تحلیل سؤالات تحقیق استفاده کرد.

سؤالات اصلی تحقیق:
4-3-1- آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات اعتماد به نام تجاری از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-8- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 654/0 427/0 426/0 961/285 000/0

جدول 4-8- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 654/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (426/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P0/01) بر روی اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده دارد.
جدول 4-9- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و اعتماد به نام تجاری
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 907/0 168/0
399/5 000/0
شخصیت نام تجاری 723/0 043/0 654/0 910/16 000/0

نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری

به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 723/0 واحد در اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی اعتماد به نام تجاری، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (723/0) + 907/0 = اعتماد به نام تجاری

4-3-2- آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات دلبستگی از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-10- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 657/0 431/0 430/0 175/290 000/0
جدول 4-10- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 657/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (430/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P0/01) بر روی دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده دارد.
جدول 4-11- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و دلبستگی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 148/1 163/0
029/7 000/0
شخصیت نام تجاری 708/0 042/0 657/0 035/17 000/0

نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی

به ازای یک واحد افزایش در میزان شخصیت نام تجاری، 708/0 واحد در دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده افزایش به وجود خواهد ‏آمد که می‏توان معادله رگرسیونی زیر، برای پیش بینی دلبستگی، به وسیله شخصیت نام تجاری را تنظیم کرد:
شخصیت نام تجاری (708/0) + 148/1 = دلبستگی

4-3-3- آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری دارد؟
به منظور پیش بینی تغییرات تعهد از طریق شخصیت نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-12- مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 743/0 552/0 550/0 148/471 000/0

جدول 4-12- ضریب همبستگی بین شخصیت نام تجاری و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 743/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (550/0)، شخصیت نام تجاری تأثیر معنی داری (P0/01) بر روی تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده دارد.
جدول 4-13- ضریب رگرسیونیِ شخصیت نام تجاری و تعهد
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 388/1 123/0
243/11 000/0
شخصیت نام تجاری 682/0 031/0 743/0 706/21

]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *