دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله با موضوع بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی

2- حال که اندازه‏گیری دقیق و درست انجام شده نتایج بدست آمده تا چه میزان دوام خواهد داشت؟ و اصولا اگر تحقیق یا تحقیق های مکرری درباره همان موضوع با همان هدفها و فرضیه ها انجام شود، آیا نتایج حاصله مشابه با یافته‎های محقق خواهند بود؟ اعتبار در اندازه‎گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه گیری می‎نامند.
اعتبار ( روائی ) [do_widget id=kl-erq-2]
اعتبار به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه‏‎گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت اعتبار از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‎تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی, 1388).
در تحقیق حاضر بعد از مطالعه منابع کتابخانه ای ، مقالات فارسی و لاتین پرسشنامه استاندارد مدل مدل سروکوال مورد مطالعه قرار گرفت و با مشاوره با استاد محترم راهنما متخصصین سازمان امور مالیاتی پرسشنامه محقق ساخته جهت نظر سنجی از مودیان مالیاتی آماده شد .
پایایی ( اعتماد پذیری )
مقصود از پایایی ابزار اندازه گیری، آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه، دوباره اندازه گیری بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. وسیله‏ای معتبر است که بتوان آنرا در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نیز نتایج یکسانی تولید کند، اگر روش های اندازه‏گیری فاقد اعتبار کافی باشد اجرای پژوهش تجربی بی معنا خواهد بود(آذر، الوانی، و دانایی فرد، 1386).
در این پژوهش، برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روش دو نیمه سازی ( جدا سازی ) و روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که فرمول آن به شرح زیر است :
در تحقیق حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسشنامه، ابتدا تعداد 33 عدد از پرسشنامه ها تکثیر و در اختیار 33 نفر از افراد جامعه آماری قرار گرفت. سپس با استفاده از معیار آلفای کرونباخ و از طریق نرم افزار Spss اعتبارپرسشنامه ها مورد محاسبه قرار گرفت.مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده در این 9045/0تحقیق بوده که از 7/0 بالاتر است و نشان دهنده آن است که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است .
جدول 3-1 :نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی نتایج تحقیق
تعدادپرسشنامه تعدادمتغیرها ضریب الفا
131 5 9045/0

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه های توزیع شده در جامعه آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت . اساس اجرای کار بدین صورت است که داده ها در نرم افزارهای اکسل و spss وارد شده و پس از بررسی های اولیه و حذف اطلاعات ناقص و غیر قابل استفاده آزمونهایی رویدادهها انجام گرفته است . بدین منظور در ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق پرداخته شده است و سپس فرضیات اساسی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
4-1- بخش اول : ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
خلاصه کردن و توضیح خصوصیات مهم مجموعه داده ها را آمار توصیفی می نامند. این مبحث مشتمل بر فشرده کردن در قالب جدول ها، نمایش آنها بوسیله نمودار و محاسبه شاخص های عددی گرایش به مرکز و پراکندگی از آن است. این روش ها انعطاف پذیرند و آنها را می توان در مواردی به کار برد که مجموعه داده ها بوسیله نمونه گیری بخشی از جامعه بدست می آید و هم در مواردی که مجموعه داده ها تقریباً تمام جامعه را شامل می شود .

]]>