دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی

[do_widget id=kl-erq-2]

الف ) محقق در خلال تحقیق متوجه عدم چرخه تولید دانش گردید یعنی مشاهده کرد که اغلب تحقیقات حوزه علوم انسانی در شاخه مدیریت مجدداً تست نمی شوند به همین منظور اولین و مهمترین پیشنهاد این است که محقق بعدی مجددا رضایتمندی مودیان مالیاتی را بررسی نماید تا به مرور یک نمودار از سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی استان تهران قابل ترسیم گردد و در واقع نشان داده شود که تلاش های مسئولین مربوطه تا چه حد از نظر مودیان مالیاتی به طور واقعی اثر گذاشته است .
ب ) مدل عمومی سنجش رضایتمندی دریافت کنندگان کالا و خدمت از موسسات دولتی
باید گفت محقق در ابتدای کار با هدف سنجش رضایتمندی مودی مالیاتی استان تهران از خدمات سازمان امور مالیاتی اقدام به سنجش متغیرها از طریق ابزارهای معرفی شده ( پرسشنامه بومی سازی شده طبق مدل سروکوال) پرداخت . اما در خلال کار متوجه شد که رضایتمندی مودیان وابسته به متغیرهای دیگری است که در حیطه اختیارات و وظایف سازمان امور مالیاتی نمی باشد . بدین ترتیب پرسشنامه ( ب ) همراه سه سوال به شرح ذیل میان مودیان مالیاتی توزیع کرد :
چه عواملی باعث افزایش رضایت مردم در بخش مالیات ها می شود ؟
چه عواملی سبب ناراحتی و عدم رضایت مردم در بخش مالیات ها می شود ؟
انتظار مردم از پرداخت مالیات از دولت یا سازمان مالیاتی چیست ؟
آنگاه با بررسی سوالات دریافت و با مشورت گروهی از خبرگان مالیاتی من جمله راهنمایی های استاد محترم راهنما که خود از متخصصین و خبرگان امور مالیاتی هستند ، مشخص شد متغیرهای اثرگذار بر رضایتمندی مودیان مالیاتی در دو حیطه می باشد خدمات سازمان امور مالیاتی و خدمات دولت می باشد که جمعا رضایتمندی مودیان مالیاتی را از پرداخت مالیات نشان می دهد .
تحلیل پاسخ های گردآوری شده از شاخص های عنوان شده توسط مودیان مالیاتی نشان داد که مهمترین عامل رضایتمندی مودیان مالیاتی مربوط به خدمات دولت است بدین صورت که 59/92% از افراد صرف مالیات در امور زیربنایی و در جهت ایجاد بهبود معیشت مردم را شاخص اصلی رضایتمندی خود از پرداخت مالیات عنوان نمودند که این مورد جزء وظایف تعریف شده ، سازمان امور مالیاتی نبود بلکه رسیدگی به این امر مربوط به وظایف دولت بود دومین شاخص رضایتمندی را مودیان مالیاتی در گروه رفتار صحیح کارکنان اعلام داشتند و و سومین شاخص را نیز پاسخگویی عنوان کردند که این بحث در زمینه پاسخگویی کارکنان سازمان مالیاتی به طور مستقیم و هم در زمینه پاسخگویی دولت از منابع دخل و خرج مالیاتی بوده است .
و بدین ترتیب مدل مفهومی هرم واژگون در خصوص موضوع با توجه به آنچه در فصل دوم آمده است مدل مفهومی هرم واژگون مربوط به سیستم مالیاتی و مودیان به شرح ذیل شکل گرفت

شکل 5-3 : مدل مفهومی هرم سازمانی واژگون ( مشتری )
شکل5-4: مدل مفهومی هرم سازمانی واژگون(مشتری – مودی مالیاتی) (پیشنهاد محقق)
بدین ترتیب باید گفت مدل مفهومی کلی به شکل ذیل قابل تکمیل است

شکل 5-5 : مدل عمومی سنجش رضایتمندی دریافت کنندگان کالا و خدمات از خدمات سازمان امور مالیاتی (پیشنهاد محقق)

پیشنهاد می شود به طور کلی برای سنجش رضایتمندی مراجعه کنندگان به سازمان ها و موسساتی که به نحوی تعاملاتی با دولت دارند و تابع سیاستهای دولتی هستند طبق الگوی زیر حرکت را آغاز کرد

شکل 5-6 : مدل عمومی سنجش رضایتمندی دریافت کنندگان کالا و خدمت از موسسات دولتی ( پیشنهاد محقق )

]]>