دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله برنامه ریزی راهبردی، مدیریت استراتژیک

برای نیل به هدف اول بانک صنعت و معدن ایران تاسیس شد و برای هدف دوم هیاتی به نام کمیته برنامه ریزی تشکیل شد تا بر اساس طرح های وزارت خانه ها ، برنامه ای برای مدت هفت سال تهیه و تنظیم کند. هیئت مذبور پس از بررسی های لازم اجازه اجرای این برنامه را نمی دهد و باید به گرفتن وام خارجی اقدام نمود؛ از این رو در همان سال از بانک بین المللی ترمیم و توسعه درخواست وام شد. ولی بانک مزبور پس از بررسی کامل و همه جانبه طرح ها و برنامه های مزبور را فاقد خصوصیات اقتصادی قانع کننده برای بانک یافت. به همین سبب پرداخت وام را موکول به ارائه برنامه ای نمود که با در نظر گرفتن تمام جزئیات و محاسبات آماری دقیق و علمی باشد. بنابراین مطالعات لازم را از طرف دولت انجام و شرکت موریس نودسن برای تنطیم یک برنامه صحیح دعوت به کار گردید. آن شرکت در سال 1326 گزارش کار خود را با نام برنامه توسعه و عمران ایران تقدیم دولت کرد. ولی باز هم مشاهده شد که منابع مالی ، انسانی و فنی این برنامه نیز خارج از مقدورات موجود کشور است. بدین لحاظ اجرای آن برنامه نیز امکان پذیر نبود تا اینکه برنامه دیگری با استفاده از مطالعات و بررسی های شرکت موریس نودسن و با در نظر گرفتن میزان منابع مورد نیاز مالی برای اجرای برنامه به مبلغ 21 میلیارد ریال به وسیله برنامه ریزان ایرانی تنظیم شد و به نام برنامه هفت ساله اول در بهمن سال 1327 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و به منظور اجرای مفاد آن سازمان برنامه تاسیس و شروع به کار کرد که پس از پایان مدت برنامه اول بلافاصله برنامه دوم و سوم تا برنامه پنجم نیز ادامه یافت. [do_widget id=kl-erq-2]
در سال 1357 و بعد از انقلاب ، تغییر و تحولات جنگ به مدت هشت سال به دولت وقت امکان تدوین برنامه ای منسجم را که رشد و پویایی هرچه بیشتری را برای کشور فراهم آورد نداد. بدین ترتیب برنامه پنج ساله اول بین سالهای 72-1368 برنامه پنج ساله دوم بین سالهای 1387-1373 و از سال 1379 نیز برنامه پنج ساله سوم به اجرا گذاشته شده است.
به طوری که در عرصه اقتصاد جهانی مشهود است ، قرن نخست هزاره سوم میلادی عصری است که بر اثر پیشرفت و توسعه علم و تکنولوژی و رقابت ، اگر موسسات ما بخواهند جایگاهی شایسته برای خود بیابند ضرورت دارد که اداره کنندگان این موسسات درباره مدیریت استراتژیک به طور جدی بیندیشند تا افق های روشن برای این موسسات پدیدار گشته پویایی آنها تضمین گردد (امیر کبیری 1381).
الگوهای مصرف استراتژیک
مدیریت استراتژیک ازچهارعنصراساسی تشکیل می شود:1- بررسی محیطی2- تدوین استراتژی 3- اجرای استراتژی 4- ارزیابی وکنترل
مدیریت هم محیط خارجی را به منظورکشف فرصت ها وتهدیدها وهم محیط داخلی را به منظورکشف و درک نقاط قوت وضعف سازمان بررسی می کند. عواملی که درآینده شرکت بیشترین تاثیر را دارند اصطلاحا عوامل استراتژیک نامیده می شوند که شامل نقاط ضعف ،نقاط قوت،فرصت ها،وتهدیدها می باشند.(هانگر1384)
.2.18بررسی محیطی
قبل ازاینکه یک سازمان بتواند مرحله ی تدوین را آغاز کند،باید محیط بیرونی خود را بررسی وپویش کند تا بتواند فرصت ها وتهدیدات بالقوه را کشف کند،همچنین باید محیط داخلی را نیزکاوش کند تا بتواند به نقاط قوت وضعف خود پی ببرد.بررسی محیطی عبارت است ازنظارت،ارزیابی ونشراطلاعات به دست آمده مربوط به محیط داخلی وخارجی سازمان میان افراد کلیدی و موثرآن سازمان.بررسی محیطی هم چنین ابزاری است که شرکت از آن برای جلوگیری از شوک های استراتژیک وتضمین سلامتی بلندمدت بهره می برد.تحقیقات نشان می دهد که بین بررسی محیطی وسود شرکت،رابطه ی مستقیمی وجود دارد.(هانگر1384)
متغییرهای قابل بررسی درمحیط خارجی
هنگام اجرای بررسی محیطی ، مدیران استراتژیک در ابتدا باید از بسیاری از تغییرهای موجود در محیط های کاری واجتماعی شرکت آگاه مطلع بشوند.محیط اجتماعی شامل نیروی کلانی است که مستقیما بر فعالیت های کوتاه مدت سازمان اثرنمی گذارد،بلکه واغلب برتصمیم گیری های بلندمدت آن تاثیر می گذارد.
عوامل یا نیروی اقتصادی که مبادله مواد،پول،انرژی و…اطلاعات راممکن می سازد.
عوامل یانیروی تکنولوژیک که راه حل های مشکلات راارائه می کند.
عوامل یا نیروی سیاسی-حقوقی که قدرت را توضیع می کنند وقوانین ومقررات محدود کننده وحمایت کننده را تهیه و ارائه می کنند.
عوامل یا نیروی اجتماعی فرهنگی که ارزش ها،آداب ورسوم جامعه را تنظیم می کند.محیط کاری شامل آن دسته ازعناصر یا گروه هایی است که مستقیما برشرکت تاثیرمی گذارد و خود ازآن نیز تاثیرمی پذیرد.
این گروه هاعبارتنداز:
حکومت ها،جوامع محلی،عرضه کنندگان،رقبا،مشتریان،بستانکاران،کارکنان،اتحادیه های کارگری، گروه های ذی نفع خاص واتحادیه های تجاری.
محیط کاری یک شرکت را می توان همان صنعتی دانست که شرکت درآن صنعت فعالیت می کنند.به طورکلی هم باید برمحیط اجتماعی وهم برمحیط کاری نظارت کرد تا بتوان آن دسته ازعوامل استراتژیک را که درموفقیت یاشکست شرکت تاثیرونقش به سزایی دارند،کشف وشناسایی نمود.
متغییرهای داخلی
هنگام تجزیه وتحلیل هرموسسه منابع داخلی وقابلیت ها درهرچهارگروه می تواند مورد بررسی قرارگیرد:
-تجزیه وتحلیل تمامی سیستم سازمان وساختارمدیریتی
-تجزیه وتحلیل وظیفه ای:بازاریابی،تولید،مالی وتحقیق وتوسعه
-قابلیت انسانی وظرفیت توس عه سازمانی
-تاثیرمتقابل وهم افزایی دربین این سه عنصر
برنامه ریزی:
منابع متعددی درمسیر برنامه ریزی راهبردی که می توان آن ها را در قالب دو دسته عمده طبقه بندی کرد:
]]>