دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله جریان نقدی عملیاتی، شرکت ایران خودرو

بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، باید معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه گردیده مساوی صفر است یا خیر. فرضهای این آزمون به شرح زیر میباشند. [do_widget id=kl-erq-2]
ضریب متغیر مستقل در جامعه مساوی صفر است.
ضریب متغیر مستقل در جامعه مخالف صفر است.
برای آزمون این فرضیات از آماره تی استفاده میشود. برای مثال اگر در سطح اطمینان مورد نظر برای مثال 95 درصد، آماره تی به دست آمده از آزمون، کوچکتر از تی جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض را نمی توان رد کرد. در غیر اینصورت رد میشود. در این آزمون تایید به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر و رد به مفهوم معنادار بودن ضریب مورد نظر است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
4-1- مقدمه
در فصل سوم موارد مرتبط با جامعه و نمونه آماری و همچنین روش آزمون فرضیهها ارائه گردید. در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد نظر ارائه میشود و موارد مطرح شده در فصل قبل با استفاده از اطلاعات گردآوری شده مورد آزمون تجربی قرار میگیرد و با استفاده از نرمافزار Eviews به بررسی فرضیهها پرداخته میشود. با توجه به آنچه در فصل قبل مطرح شد، ابتدا مدل رگرسیون ترکیبی مورد برازش قرار میگیرد. سپس با انجام آزمون های نرمال، فیشر و هاسمن صحت مدل رگرسیونی را مورد بررسی قرار داده و همچنین به کمک آزمونهای آماری فرضیات پژوهش مورد ارزیابی قرار میگیرند.
4-2- آمار توصیفی
با در نظر گرفتن نتایج مربوط به جدول 4-1، کمترین سود خالص مربوط به شرکت ایران خودرو دیزل با سود 1098702- و بیشترین سود مربوط به شرکت سایپا با 8040108 واحد میباشد. همچنین میانگین و انحراف معیار سود خالص برای 112 شرکت های در نظر گرفته شده به ترتیب برابر با 07/4599760 و 07/1276961 میباشد. از طرفی کمترین میزان جریان نقدی عملیاتی در میان شرکت ها متعلق به شرکت سالمین با 9442884- واحد و بیشترین جریان نقدی مربوط به شرکت ایران خودرو با 20932541 واحد میباشد. میانگین جریانات نقدی برای شرکت های در نظر گرفته شده برابر 91/515917 و انحراف معیار آن ها برابر با 97/2088141 میباشد. کمترین میزان اقلام تعهدی با 19998452- واحد متعلق به شرکت ایران خودرو و بیشترین میزان متعلق به شرکت سالمین به دست آمده است. میانگین و انحراف معیار بدست آمده برای شرکت های بورس به ترتیب برابر با 40/38093 و 80/1490595 واحد به دست آمده است. کمترین میزان دارایی مربوط به شرکت آلو مراد و بیشترین میزان به شرکت ایران خودرو متعلق است. همچنین میانگین و انحراف معیار به دست آمده برای کلیه شرکت ها به ترتیب برابر با 69/4232470 و 13397923 واحد میباشد. در میان شرکت ها کمترین میزان رشد فروش به میزان 28/0- متعلق به شرکت جوش و اکسیژن و بیشترین میزان فروش متعلق به شرکت پتروشیمی خارک به میزان 66/0 درصد میباشد. از نظر میزان اقلام غیر تعهدی شرکت ایران خودرو به میزان 122937051- کمترین و شرکت سالمین بیشترین میزان اقلام غیر تعهدی را داشته اند.
جدول4-1- شاخص های کمترین، بیشترین، میانگین و انحراف معیار دادهها
متغیر
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
سود خالص
2014803-
7210579
12/1204791
25/4035870
جریانات نقدی عملیاتی
6301578-
6004215
]]>