دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله خروجی نرم افزار، میزان تحصیلات

[do_widget id=kl-erq-2]

5-2-2) وضعیت دانشگاه های سبزوار …………………………………………………………………………………………….91<br /> 5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی ………………………………………………………….92
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………..93
5-3) بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..96
5-4) پیشنهاد های کاربردی …………………………………………………………………………………………………………..102
5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….105
5-6) محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..106
جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………..106
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………107
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………107
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………111
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..117
خروجی لیزرل …………………………………………………………………………………………………………………………….117
خروجی نرم افزار آماری SPSS ……………………………………………………………………………………………………123
پرسشنامه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….129
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1. معیار های TQM …………………………………………………………………………………………………………19
جدول 3-1. سؤالات مربوط به هر متغیر ……………………………………………………………………………………………..47
جدول 3-2. ضرایب پایایی متغیرها و ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………………….49
جول 4-1. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت …………………………………………………………………………56
جدول 4-2. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن …………………………………………………………………………….57
جدول 4-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس نوع دانشگاه ………………………………………………………………….57
جدول 4-4. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات ……………………………………………………………58
جدول 4-5. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان سابقه خدمت ……………………………………………………….59
جدول 4-6. آزمون کولموگروف –اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………61
جدول 4-7. نتایج آزمون میانگین یک جامعه ………………………………………………………………………………………62
]]>