دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره

[do_widget id=kl-erq-2]

افراد را قادر می سازد تا تعریف خود را در مورد یک مسأله اصلاح کنند و قضاوت و درک خود را از طریق تکرار بهبود بخشند
Ahp ثبات منطقی قضاوت ها را دنبال می کند که در تعیین استفاده مقدم ها استفاده شده اند
ترکیب :
این فرایند به تخمین کلی شرایط مطلوب هر گزینه ختم میشود.
موازنه سازی :
این فرایند تقدم های نسبی عوامل در یک سیستم را مورد توجه قرار داده و افراد را قادر می سازد تا بهترین گزینه را بر اساس اهداف خود انتخاب سازد
قضاوت وتوافق:این فرایند در توافق پا فشاری نمیکند بلکه نتیجه ترکیبی را از قضاوت های مختلف ارائه میدهد.
ساختار سلسله مراتبی :
این فرایند تمایل طبیعی را برای تنظیم عناصر یک سیستم در سطوح مختلف را ممکن می سازد
وابستگی:وابستگی،عناصر در یک سیستم را مورد بررسی قرارداده و اصراری بر تفکر خطی ندارد.
نمودار 2-8 مزایای ahp
ساعتی 1378
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است . زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیار های مختلف کمی و کیفی را در مساله دارد.این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیار ها را دارد.علاوه بر این بر اساس مقایسه زوجی بنا شده،که قضاوت و محاسبات این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره میباشد.
به علاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده وبر اساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است. (به عبارت دیگر ahp دارای تمامی خصوصیات یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره از دیدگاه فورمن میباشد) (قدسی پور،1382) .
به کار گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری گروهی (ahp گروهی)
در استفاده از ahp به منظور تصمیم گیری در مسائل یک شرکت استفاده از قضاوت های فقط مدیر در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ، که مبنای تصمیم گیری است ، می تواند از صحت بالایی برخوردار نباشد. شاید همکاری و تشریک مساعی گروهی ، وسیله ای منطقی و جامع برای یک سیستم تصمیم گیری در سازمان ها باشد. سازمان های جدید چنان وسیع و گسترده اند که مدیریت آن از عهده یک فرد خارج است و مدیران مجبورند در تصمیم گیری و اداره امور سازمان ، از کمک های دیگران یاری جویند. استفاده از ahp در تصمیم گیری های گروهی باعث می شود نه تنها مزایای تصمیم گیری حفظ شود ، بلکه معایب آن ( سرعت ، هزینه و گروه اندیشی )برطرف گردد.
Ahp گروهی به تصمیم گیرنده کمک می کند تا تصمیمات اعضای گروه را با یکدیگر ترکیب کنند ، به طوری که تصمیمات بهینه در بر گیرنده نظرات همه اعضا باشد. ( آذر و رجب زاده 1381).
در این قسمت نخست چگونگی ایجاد یک گروه مناسب جهت تصمیم گیری گروهی کارآمد و سپس چگونگی در تصمیم گیری گروهی بیان می شود.
2.26چگونگی بکار گیری ahp در تصمیمات گروهی
1- جلسات گروهی در ahp :
در حل مسئله ای توسط یک گروه استفاده شود ، طی جلسه ای که با حضور صاحب نظران تشکیل می شود ، اعضای گروه ضمن تعریف دقیق مسئله ، ساختار سلسله مراتبی آن را روشن سازند ، قضاوتها و نظرات خود را درباره مسئله ارائه دهند و ضمن بحث در مورد آن قضاوتها به توافق کلی دست یابند. به طوری یک جلسه ایده ال ، جلسه ای است که از گروهی کارشناس و متخصص تشکیل می شود که از مسئله آگاهی دارند و دارای انگیزه و رقبت کافی برای مشارکت در حل مسئله کافی نباشد اعضای گروه با صرف زمان کافی ، دوباره آن را مورد تجدید نظر قرار می دهند به طور کلی اغلب در جلسات اول تمام اعضای گروه متخصص نیستند ثانیا انگیزه کافی برای بیان اظهار نظرهای قوی در آنها وجود ندارد لذا وجود یک هماهنگ کننده که مسئولیت جلسه را بر عهده گیرد الزامی است. چنین فردی باید با حوصله ، با انگیزه و آگاه به موضوع جلسه باشد تا بتواند بحث های گروهی را با یک نتیجه رضایت بخش به پایان برساند. یکی از معضلات مهم در تصمیم گیری گروهی بروز تفکر گروهی است این شیوه تفکر در گروه هایی که عمیقا یک پارچه و منسجم باشند بروز می کنداعضای گروه به منظور حفط وحدت نظر ارزیابی واقع بینانه راه حل های مختلف را نادیده می گیرند. هنگام بروز گروه اندیشی تلاش افراد برای توافق با یکدیگر به حدی است که مرتکب اشتباهاتی میشوند که به آسانی می توانستند از آنها اجتناب کنند.(نجفی و پاشا شریفی ، 1380 ).
2- برقراری اولویت ها و ترکیب آنها
فرایند اولویت گذاری نباید در یک محیط خشک و کاملا هماهنگ شده برقرار باشد و اعضای گروه در این مرحله باید آزادی عمل بیشتری داشته باشند. هدایت کننده گروه باید به نقطه نظر تمام اعضای گروه حساس باشد و در نظر داشته باشد که بعضی افراد تمایلی به اظهار نظر و بیان عقیده خود ندارند و فرد هدایت کننده باید به نوعی آنها را تشویق به بیان ایده هایشان نماید. زمانی که گروه بزرگ باشد ضروری است که گروه به گروههای فرعی تفکیک شوند. که این گروههای فرعی هرکدام در یک موضوع تخصص داشته باشند. گاهی به جای روش مذاکره رودررو می توان از روش پرسشنامه استفاده نمود. مقادیر نهایی از طریق میانگین هندسی قضاوتها به دست می آیند ( آذر و رجب زاده ، 1381).
3- مساله خاص جلسات ahp
رهبر یک جلسه گروهی باید قدرت رویارویی با مسائل مختلف مانند نابرابری میزان قدرت،تخصص اعضای گروه،عدم توانایی یکسان جهت ابزار ترجیحا خود،تغییر مکرر در اولویت هایی که قبلا بیان شده وعدم تمایل برخی افراد جهت ابزار خواسته ها اولویت های حقیقی خود را داشته باشند.(رجب زاده و اذر،1381)
]]>