دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله فرصت ها و تهدید ها، تغییرات تکنولوژی

[do_widget id=kl-erq-2]

IV
IX
VIII
VII
عوامل داخلی 0% 33% 66% 100%
جدول شماره 2-5 ماتریس
منبع : دیوید 1384
منطقه های l و ll و lv ، استراتژی نوع توسعه و ایجاد (سرمایه گذاری ) را می طلبد .
منطقه های lll و v و vll ، استراتژی نوع نگه داشت و مراقبت رقبا
منطقه های vl و vll و lx ، استراتژی نوع کاهش (برداشت یا کاهش موقعیت ) را می طلبد .
.2.22تجزیه و تحلیل swot
Swot کلمه ای ایست برای نقاط ضعف و قوت داخلی یک مؤسسه و تهدیدها و فرصتهایی که با آن در محیط خارجی مواجه است ساخته شده است. تجزیه و تحلیل swot مشخص کننده این عوامل و نشان دهنده بهترین استراتژی است برای برقراری موازنه بین آنها و بر این فرض استوار است که اثر بخش ترین استراتژی بوده که قدرت ها و فرصت های مؤسسه را به حداکثر رسانده و نقاط ضعف و تهدیدات استفاده می شود ، محیط های صنعتی است ( حاضر و عابدینی 1379 ).
تجزیه و تحلیل swot یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصتها و تهدیدات برون سازمانی است. آنالیز swot تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید ارائه می دهد.
از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها در چهار حالت کلی swot، wt،st،wo،so پیوند داده میشوند و گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب می شوند.
بطور کلی تجزیه و تحلیل swot را برای انتخاب استراتژی می توان دست کم به سه شکل مورد استفاده قرار داد. رایج ترین کاربرد آن چارچوبی منطقی برای راهنمایی بحث های سیستماتیک موقعیت واحد بازرگانی استراتژی های مختلف و سرانجام انتخاب استراتژی است.
نکته کلیدی این است که تجزیه و تحلیل سیستماتیک swot بر همه جنبه های موقیت مؤسسه تسری دارد. در نتیجه چارچوبی پویا و کارآمد برای انتخاب استراتژی ارائه می کند. دومین کاربرد تجزیه و تحلیل swot فرصتها و تهدیدات کلیدی خارجی به طور سیستماتیک با ضعف ها و قوتهای داخلی توسط روش ساخت یافته مقایسه می شوند. هدف تشخیص یکی از چهار الگوی مشخص ترکیب موقعیت های داخلی و خارجی مؤسسه است ( هریسون و جان 1382 ).
با تجزیه و تحلیل محیط صنعتی اطلاعات لازم برای تعیین فرصت ها و تهدید های محیط خارجی یک مؤسسه بدست می آید و آن به عنوان زیر بنای اصلی در تجزیه و تحلیل swot قرار می گیرد که به ترتیب زیر شرح داده می شود:
فرصتها
فرصت به یک وضعیت مطلوب اصلی مهم در محیط خارجی یک سازمان گفته می شود. یکی از منابع فرصتها روندهای اصلی هستند. تهدیدات از موانع اصلی وضعیت مطلوب فعلی و یا وضعیت ابتکاری و مورد علاقه مؤسسه به شمار می آیند. ورود رقیبان جدید ، رشد بطنی بازار ، افزایش قدرت مصالحه (چانه زدن) خریداران یا تهیه کنندگان ملزومات اصلی ، تغییرات تکنولوژیکی ، مقررات جدید یا تجدید نظر شده ، می توانند خود را در زمره تهدیدات موفقیت یک مؤسسه به حساب آیند. به ظور مثال ، پذیرش کامپیوترهای مورد استفاده در منازل توسط مشتریان می تواند برای شرکت ای بی ام حکم یک فرصت اصلی را داشته باشد.
مقررات زدایی در صنایع هوایی برای شرکت های حمل و نقل هوایی نظیر ( خط هوایی یوراس ) که قبلا فعالیت هایی در مسیرهایی به روی آنها وابسته بود ، یک فرصت اصلی است. بعضی از شرکت های حمل و نقل قدیمی هوایی مثل شرکت ایسترن مقررات زدایی را به عنوان یک تهدید برای سود آوری یا مسیرهای پر رفت و آمد خود تلقی نمودند. بنابراین فرصت برای یک مؤسسه نیز می تواند ، تهدیدی برای مؤسسه دیگر باشد. علاوه بر آن یک عامل می تواند هم یک فرصت و هم یک تهدید به شمار آید. برای مثال شروع کسب درآمد نشان زایش انبوهی یک فرصت خوبی شد برای مؤسساتی نظیر مریل لینچ به هر صورت این نسل خواهان یک سری خدمات مالی راحت است که این ایده برای شبکه واسطه آن شرکت یک تهدید بزرگ و اصلی به شمار می آید.
آگاهی مدیران از فرصتها و تهدیدات محیطی که سازمان با آن روبرو است ، به آنان کمک می کند تا یک استراتژی مناسب از بین راه چاره های واقع گرا انتخاب نموده و اثر بخش ترین وضعیت ها را برای مؤسسه خود مشخص کنند ( ویلیام.اف.گلوک 1387 ).
دومین موضوع مورد توجه در تجزیه و تحلیل swot مشخص کردن نقاط قوت و ضعف درون سازمان است که می توان به ترتیب زیر مشخص کرد:
قوت ها
قوت ها به منزله منابع ، مهارت یا سایر مزایای نسبی نسبت به رقیبان و نیاز بازارهایی است که یک مؤسسه در آن فعالیت می کند و یا انتظار دارد که در آن فعال باشد و خدماتی ارائه دهد. قوت ها حکم یک توانمندی برجسته دارد که باعث یک برتری نسبی مؤسسه در بازار می شود. در مورد قدرت های سازمان می شود به منابع مالی ، تصویری ( تجسمی ) که عامه مردم از سازمان دارند ، رهبری در بازار روابط فیمابین خریدار یا عرضه کنندگان و سایر عوامل اشاره نمود ( پیرس و رابینسون 1380 ).
نقاط ضعف
]]>