دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، برنامه ریزی استراتژیک

گام اول : فهرست فرصت ها کلیدی خارجی شرکت تهیه شود [do_widget id=kl-erq-2]
گام دوم : فهرست تهدیدات کلیدی خارجی شرکت تهیه شود
گام سوم : فهرست قوتهای کلیدی داخلی شرکت تهیه شود
گام چهارم : فهرست ضعفهای کلیدی داخلی شرکت تهیه شود
گام پنجم : تلفیق قوتهای داخلی با فرصت های خارجی و ثبت استراتژی so
گام ششم : تلفیق ضعف های داخلی با فرصت های خارجی و ثبت استراتژی wo
گام هفتم : تلفیق قوت های داخلی با تهدیدات خارجی و ثبت استراتژی st
گام هشتم : تلفیق ضعف های داخلی با تهدیدات خارجی و ثبت استراتژی wt
منظور از هر یک از این ابزارها تلفیق مرحله دوم یعنی یافتن استراتژی های ممکن و شدنی می باشد و تمام بهترین استراتژی های فهرست شده در ماتریسswot جهت اجرا ، انتخاب نمی شود (فرد.ار.دیوید 1384).
2.25 فرموله کردن استراتژی
شناخت وضعیت موجود و تعیین رسالت به تنهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کافی نیست بلکه باید با در نظر گرفتن واقعیت موجود ، استراتژی مناسب را مشخص کرده ، راه های رسیدن به آن را تدوین و فرموله کرد . برای این مهم دو اقدام به شرح زیر باید انجام گیرد :
اقدام اول– ارزیابی گزینه های ممکن و انتخاب استراتژی در سطح شرکت ، واحد بازرگانی و وظایف ( اتخاذ استراتژی ).
اقدام دوم –تعیین اهداف ، سیاست ها ، تعیین روشها ، رویه ها و استانداردها و بودجه بندی هماهنگ با استراتژی انتخاب شده ( برنامه ریزی عملیاتی ).
از آنجا که استراتژی به معنی برقراری تطابق بین منابع و مهارت های داخلی سازمان ، فرصت ها و ریسک های ایجاد شده توسط عوامل بیرونی با رسالت ها و آرمان های شرکت است ؛ تکنیک های مختلفی برای ارزیابی و انتخاب آن طرح مشخص گردیده است. جستجو برای راه کارهای مختلف به مقایسه نظام یافته قوت ها ، ضعفها ، ریسکها و مصالحه های هر راه کار جهت انتخاب بهینه بستگی دارد. تکنیک های ارزیابی گزینه ها و انتخاب استراتژی بسیاری وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- روش گروه مشاورین بوستون که از طریق رویکرد سبد سرمایه گذاری (پرتفولیو) دو عامل نسبی و نرخ رشد بازار یک حرفه تحلیل گشته و نهایتا منجر به انتخاب استراتژی در سطح واحد بازرگانی می شود.
2- روش جنرال الکتریک ؛ همانند روش قبل با استفاده از ماتریس متشکل از دو عامل جذابیت محصول – بازار و قوتهای فعالیت به انتخاب استراتژی بهینه در سطح واحد بازرگانی کمک می کند
3- ماتریس انتخاب استراتژی اصلی .
4- ماتریس خوشه ای استریکلند ، متشکل از دو عامل رشد بازار و پایگاه رقابتی قوی.
5- ماتریس space
6- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
تکنیک های تعیین اولویت های تصمیم گیری
اگر چه در زمینه فرایندهای تصمیم گیری و مدل های نظرخواهی روش های متفاوتی وجود دارد ، به جهت ارائه برخی از این روشها که در نهایت باعث شده که تکنیک مطلوب از بین آنها انتخاب شود نکاتی عنوان می شود.
روش دلفی
در این روش که یکی از روش های نمره گذاری مبتنی بر شاخص های چند گانه است ، گروهی از صاحب نظران و متخصصان ، با توجه به معیارها و شاخص های مربوطه ، درباره هر موضوع و اهمیت آن یک نمره می دهند. این کار در چند مرحله به صورت حضور افراد در یک جلسه و یا بدون حضور آنها انجام می شود.
در مرحله اول در یک جلسه گروهی از صاحب نظران ، نظرات خود را نسبت به موضوع اعلام می گردد و میانگین حسابی نمرات در هر موضوع قابل تصمیم گیری ، اعلام می شود ، آنگاه از صاحب نظران خواسته می شود که دلایل میزان اختلاف نظر خود را نسبت به میانگین برای خود تجزیه و تحلیل کنند و یا در جلسه گروه اعلام کنند. تا سپس نمره جدیدی از طرف افراد داده شود و این کار آنقدر تکرار می گردد تا مراحل بعدی یک همگرایی در وزن های داده شده حاصل گردد.
]]>