دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله مدل شین و ونکاتارامان، مدل روبرت بارون

هوشیاری [do_widget id=kl-erq-2]
درک
تشکیل
مدل شین و ونکاتارامان:
شین و ونکاتارامان (2000) بیان کردند که یافتن، ارزیابی و استخراج فرصتها ویژگی تعریف شده در زمینه کارآفرینی است. یک مدل فرایند تشخیص فرصت پیشنهاد شده که بر پایه دریافت ایده و ارزیابی بنا شده است. بر پایه یک نظریه روانشناسی کلاسیک خلاقیت(والز،1996) ، مدل تشخیص فرصت به عنوان یک فرآیند مرحله ای به تصویر کشیده می شود که شامل یک فاز اکتشاف شامل آماده سازی، پرورش و بینش و فاز شکلگیری شامل ارزیابی و به جزئیات پرداختن است. یک ویژگی کلیدی این مدل عمومی تشخیص فرصت، ماهیت تکرارپذیر آن است. تشخیص فرصت محدود به یک بیان “آها”ی خالی نیست؛ بلکه یک فرایند تکراری است که از طریق آن نگرش ها اندیشیده می شوند، اطلاعات جدید جمع آوری می شود و مورد مطالعه قرار می گیرد، و دانش در طول زمان ایجاد می شود. در این مسیر یک ایده کسب و کار باید برای یک فرصت که ارزش افزوده برای شرکت ایجاد کند شکل بگیرد(تیمونز1994).مدل بر پایه خلاقیت تشخیص فرصت، به چندین دلیل برای تشخیص فرصت کارآفرینانه تناسب یافته است. اول اینکه کارآفرینی به ویژه در مراحل اولیه آن یک فرایند معلولی است، ماهیت بازگشت پذیر خلاقیت، فعالیت های پس و پیشینی که کارآفرین غالبأ در تلاش برای به چنگ آوردن یک مفهوم پدیدار شونده کسب و کار با آنها درگیر است را با هم جفت می کند. دوم اینکه این مدل از سایر مدل های خلاقیت متمایز است زیرا اصولأ برای توصیف یک فعالیت در سطح انفرادی به کار می رود، در حالیکه سایر رویکردهای خلاقانه اساسأ استفاده از تکنیک های خلاقیت در سطح گروهی در زمینه سازمان های تأسیس شده را مد نظر دارند.
فرایندی برای یادگیری و کشف فرصتها، کربت2007
کشف فرصت های کارآفرینی مستلزم آن است که افراد علاوه بر دانش قبلی، تواناییهای شناختی نیز داشته باشند که به آنها کمک میکند که از دانش موجود استفاده کرده و از آن بهره برداری نمایند می دهد(کربت، 2007)(همان منبع). این مدل به ارتباط بین تشخیص فرصت و یادگیری میپردازد. بر اساس یک کار تجربی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از 380 شرکت حرفه ای فن آوری، مدل صفحهی بعد تبین شده است. چگونه به دست آوردن و تبدیل اطلاعات و تجربه (به عنوان مثال، یادگیری) به منظور شناسایی فرصت ها امری بسیار مهم است. پس از تجزیه و تحلیل دادههای تجربی، این مدل بر توسعه مفهوم آموزش تاکید دارد و اینکه چگونه و به چه شیوه ای افراد یاد بگیرند که توانایی خود را برای شناسایی فرصت های کارآفرینی اثرگذارتر کنند.
سرمایه انسانی عمومی
انتقال اطلاعات
سرمایه انسانی خصوصی
تملک اطلاعات
تعداد فرصت های تشخیص داده شده
سرمایه انسانی عمومی
انتقال اطلاعات
سرمایه انسانی خصوصی
تملک اطلاعات
تعداد فرصت های تشخیص داده شده
شکل ‏214: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، 2007
شکل ‏214: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، 2007
مدل روبرت بارون:
کارآفرینان چگونه به شناسایی فرصت ها برای سرمایه گذاری کسب و کار جدید میپردازند؟ یک احتمال قوی آن است که آنها با استفاده از چارچوب شناختی، فرصت ها را شناسایی میکنند، آنها با استفاده از تجربیاتشان و همچنین استفاده از چارچوب شناختی به ارتباط دادن بین رویدادهای به ظاهر غیرمرتبط و یا روندهای جهان خارجی میپردازند. به عبارت دیگر، آنها با استفاده از چارچوبهای شناختی بین تغییرات در فنآوری، جمعیت شناسی، بازار، سیاستهای دولت و عوامل دیگر ارتباط برقرار میکنند(بارون،2007)(همان منبع). درک آنها پس از عوامل بالا نشان میدهد ایده برای محصولات و یا خدمات، ایدهی جدید است که میتوان به طور بالقوه گزینهای برای سرمایهگذاریهای جدید باشد یا نه. شناسایی فرصتهای کارآفرینی از جهات مختلف مفید است،اول یکپارچه سازی به یک چارچوب اساسی کمک میکند تا نقش مهمی را در شناخت فرصت بازی کنیم، در گیر شدن و جستجوی فعال برای فرصت، هوشیاری به آنها و دانش قبلی از یک صنعت یا بازار. علاوه بر این، به شرح روابط متقابل بین این عوامل نیز میپردازد (به عنوان مثال ، در جستجوی فعال ممکن است که هوشیاری بسیار بالا لازم شود) . دوم، دیدگاههای تشخیص الگو کمک میکنند که چرا برخی از افراد به شرح وضعیت میپردازند، اما برخی دیگر، به شناسایی فرصت ها میپردازند. سوم، این چارچوب نشان میدهد روشهای خاص هست که در آن کارآفرینان را میتوان آموزش داد که بهتر عمل کنند در شناخت فرصت(همان منبع)
چارچوب ادراکی(نمونه ها، مثال ها)
اتفاقات، تغییرات در دنیای خارجی
تغییر در تکنولوژی
]]>