دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله ویژگیهای اجتماعی، محدوده جغرافیایی

– توانمندسازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله
– جذب ساکنان بومی و اولیه محله با افزایش تجهیزات وتاسیسات شهری [do_widget id=kl-erq-2]
– آزاد شدن زمین جهت سکونت افراد بیشتر محله با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
1-6- روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش محله سورو با مساحت 113هکتار و جمعیت 9435 نفر در بافت قدیم شهر بندرعباس است. گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به آمار سرشماریهای نفوس و مسکن، سازمان بهسازی و نوسازی، برداشتهای میدانی و مصاحبه با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین ساکنین محله صورت می گیرد.برای مطالعه و بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی خانوارها واحدهای مسکونی 225 واحد مسکونی و خانوار ساکن در آن به روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران انتخاب می گردد. با استفاده از ابزار پرسشنامه مشخصات آنها ثبت و در نهایت نتایج حاصله در جداولی طبقبه بندی واستخراجمی شوند، جهت تحلیل و محاسبه آمارها و داده های کمی از نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده می شود، در پایان با استفاده از یافته ها ونتایج مطالعات بخشهای قبلی مبادرت به تجزیه و تحلیل و همچنین آزمون فرضیات می گردد. و درنهایت به جمع بندی مطالب و یافته ها، آزمون فرضیات و سوالات تحقیق و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای ساماندهی محدوده مورد بررسی قرار گرفته است بااستفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع می گردد. فرمول کوکران به صورت زیر است(حافظ نیا،1400:1386).
t = ضریب فاصله اطمینان
p = احتمال وقوع صفت مورد بررسی
q = احتمال عدم وقوع صفت مورد بررسی
N = حجم جامعه آماری
d = خطای نمونه گیری

روش تحقیق: با محاسبه روش کوکران حجم نمونه به 225بدست آمده است.
1-6-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری
با توجه به اینکه مساحت محدوده مورد مطالعه 113هکتار می باشدو تعداد کل قطعات مسکونی در آن محل در حدود1677 عدد است و حدود 61 درصد محله را بافت فرسوده تشکیل داده است جامعه آماری و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران در حدود225مورد می باشد.
1-6-2- روش های آماری
در این پژوهش پس ازمحاسبه فراوانی،درصدودرصدتجمعی مشخصات دموگرافیک افرادموردپژوهش به محاسبه جداول توافقی بین متغیرهای دموگرافیک موردبررسی اقدام شد.سپس به محاسبه میانگین،انحراف معیار وخطای انحراف استانداردمتغیرها اقدام شد.وازآزمون تحلیل واریانس یک راهه برای محاسبه سوالات پرسشنامه اقدام شدوبرای پی گیری نتایج آزمون تحلیل واریانس ازآزمون تعقیبی توکی استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل سوالات ازرگرسیون چندمتغیری خطی باروش همزمان استفاده شد.ازضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه رابطه بین متغیرها،وبرای بررسی هماهنگی های درونی آزمون مذکورازضریب آلفای کرومباخ استفاده شد.
1-7- کاربرد نتایج تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق جنبه کاربردی- توسعه ای دارد، بنابراین برای برخی از سازمانها و نهادهایی که با مسائل برنامه ریزی شهری ارتباط دارند از جمله سازمان بهسازی و نوسازی، میراث فرهنگی، سازمان مسکن و شهر سازی می تواند مثمر ثمر باشد. همچنین برای برجسته جلوه دادن نقش صیادی وگسترش آموزش آن می تواند نقش مهمی را در بیکاری جوانان ایفا کند.
نتایج این تحقیق، می تواند گامی کوچک در جهت جذب مجدد جمعیت بومی در بافت شده و از فرسوده آن جلوگیری کند. همچنین این آثار تاریخی و فر هنگی موجب جذب گردشگر و توسعه اقتصادی اجتماعی بافت قدیم گردید.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
با توجه به مکاتب، وتجارب با ارزش در سطح جهان و همچنین ایران، متأسفانه رشد ناموزون شهری، رکود و فرسودگی بافتهای قدیمی، نزول هویت و حیات مدنی فضاهای شهری، پایین بودن ضریب ایمنی و تخریب محیط زیست در اکثرشهرهای ایران به عنوان یک معضل برای شهروندان ومدیران شهری باقی مانده است. متأسفانه تدوین سیاست ها و برنامه های ناسازگار و یا عدم اجرای برنامه های مناسب، روند تخریب وفرسودگی را تشدید کرده است. امروزه بسیاری از بافت های شهری کشور، اعم از بافت های قدیمی وتاریخی، مرکزی ومیانی وحتی بافت های جدید غیر رسمی ویا برنامه ریزی نشده دستخوش مشکل کرده اند. از سوی دیگر،انباشت سرمایه های بهره بری نشده اجتماعی- اقتصادی وتکنولوژی در این بافت ها بر ضرورت شناخت انواع بافت، مخصوصا بافت قدیم وتاریخی شهرها و نحوه دخالت ومشارکت دولت ومردم را تاکید می ورزد.

]]>