دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارزش افزوده بازار در بورس، جریان های نقدی عملیاتی

[do_widget id=kl-erq-2]

4
جریان نقد عملیاتی
OPCASH
رد H0
فرض رابطه خطی پذیرفته می شود.
بر مبنای این جمع بندی بین مبلغ سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی ارتباط بین نسبت های جاری و ارزش افزوده اقتصادی رد شده است. ولی رابطه حتی خطی بین مبلغ سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی با ارزش اقتصادی پذیرفته شده است.
4-5) بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه
در کل این تحقیق نشان دهنده رابطه مستقیم بین ارزش افروده اقتصادی و سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی می باشد. با نتایج تحقیق صورت گرفته توسط دوت در سال 2007 انجام شد به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای سنتی نظیر جریان های نقدی عملیاتی سود هر سهم و سود تقسیمی با ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادار افریقای جنوبی نمود. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی بهتر از معیارهای سنتی نیست.
باندرا در سال 2012 به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداخته است. در این پژوهش از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازه گیری ارزش شرکت و از برخی نسبت های نقدینگی به عنوان معیار های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است.یافته های وی حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بود.
5-5) پیشنهاد های تحقیق:
بر مبنای نتایج به دست آمده از تحقیق که در بند قبلی به طور خلاصه عنوان شد می توان پیشنهاد هایی را در دو بخش کاربردی مبتنی بر نتایج و توصیه هایی به دیگر محققین در انجام تحقیقات مشابه و مرتبط بیان نمود:
الف) پیشنهاد های کاربردی:
بر مبنای نتایج به دست آمده توصیه های کاربردی ذیل پیشنهاد می گردد:
1) نتایج تحقیق نشان داد که بین نسبت های نقدینگی مشتمل بر نسبت جاری و آنی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه ای قوی مشاهده نشد، به نظر می رسد این نسبت ها در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به طور مستقیم نقشی نداشته و بیشتر این نسبت ها مورد توجه بانک ها و نهادهای پولی و مالی است و تامین مالی از این نهادها می تواند متاثر از توجه به این نسبت ها باشد. لذا آن چه که در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی مستقیما نقش ایفا می کند وضعیت این نسبت ها، نسبت دارایی های جاری و اسیدی به بدهی های جاری نبوده، بلکه تامین به موقع نقدینگی، تامین وتخصیص بهینه نقدینگی است. لذا در تامین نقدینگی و تخصیص آن حالت ها و ترکیب های مختلف را بررسی کرده و ترکیب های مطلوب را تعیین نمایند. حتی ممکن است ترکیب مطلوب یا بدهی ها بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی موثر باشد که در این صورت باید به دنبال ارزیابی و انتخاب ترکیب های مطلوب باشند.
2) بین مبلغ سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی رابطه مستقیم وقوی ملاحظه شد. بنابراین به مدیران و ساست گذاران شرکت ها توصیه می شوده به طرق مختلف مقادیر بیشتر و مطلوب تری از سرمایه در گردش را در راستای افزایش ارزش افزوده شرکت ها تامین نموده و با مدیریت های موثرتر و کارامد تری از کاهش آن ها پیش گیری نمایند. بر مبنای همین نتیجه به سرمایه گذاران بالقوه شرکت ها نیز به منظور حصول اطمینان نسبی از تامین منافع خود که در گرو افزایش ارزش افزوده در شرکت هاست، توصیه می شوند به این امر توجه کرده و شرکت هایی که روند مثبت در سرمایه در گردش نسبت به گذشته دارند، اقبال بیشتری داشته باشند.
3) نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ج
]]>