دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 

-1. مقدمه


در این مبحث با در نظر داشتن موضوع تحقیق در آغاز به مقصود توصیف آماری متغیرهای مرتبط و مولفه ها  ، از جداول شاخصهای آمار توصیفی و نمودارهای جعبه ای بهره گیری شده می باشد.


در راستای تحلیلهای استنباطی برای مطالعه نرمال بودن داده ها از  آزمون کلموگروف اسمیرنوف[1]   و برای مطالعه فرضیات از آزمون تی دو متغیره جفت شده [2]و آزمون تی دومتغیره مستقل [3]بهره گیری شده می باشد .


4-2. آمار توصیفی


جدول 4-1: جدول آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی


شاخص سن قد وزن BMI
میانگین 14.91 158.85 49.70 19.79
میانه 15.00 159.00 50.200 19.8000
نما 13 161 40.9 16.30
میانگین گروه تناوبی 14.82 160.73 49.74 19.51
میانگین گروه تداومی 13.82 156.36 45.70 18.5

[1] – One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test


[2] – Paired Sample T-Test


[3] – Two Independent Sample T-Test

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن - دانلود پایان نامه