دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شرکت‌های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار

1.887867 [do_widget id=kl-erq-2]
آماره دوربین-واتسون
13.36057
آماره F
0.000000
P-value آماره F
جدول(4-4) نتایج نشان دهنده یک رابطه مثبت و معناداری بین سودآوری و پرداخت سود وجود دارد این موضوع به وسیله این واقعیت توضیح داده می شود که شرکت هایی با سودآوری بالاتر تمایل دارند که سود بیشتری را پرداخت کنند و افشا کنند . بنابراین آن ها نسبت سود پرداختی بیشتری را نشان می دهند. نشان می دهد که با کاهش(افزایش)ریسک نسبت پرداخت سود افزایش(کاهش می یابد)بدین معنا که شرکت هایی که درآمدهای بسیار متغیری را تجربه می کنند پرداخت سود را سخت می یابند بنابراین این گونه شرکت ها هیچ گونه سودی پرداخت نخواهند کرد یا سود کمتری پرداخت می کنند از طرف دیگر شرکت هایی با درآمدهای نسبتاً ثابت ، اغلب پیش بینی اینکه تقریباً مقدار درآمد آتی آن ها چقدر خواهد بود و بنابراین به احتمال زیاد درصد سود بیشتری از درآمدهایشان را به عنوان سود سهام پرداخت می کنند. نتایج دلالت بر وجود رابطه مثبت و معناداری بین جریانات نقدی و نسبت های پرداخت سود دارد . وضعیت نقدینگی مناسب باعث افزایش قدرت شرکت ها برای پرداخت سود سهام می شود عمدتاً شرکت ها با جریان نقدی با ثبات و خوب در مقایسه با شرکت هایی با وضعیت نقدینگی بی ثبات آسان تر قادر به پرداخت سود سهام می باشند.
همچنین نتایج نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی و نسبت پرداخت سود می باشد . این به معنای آن است که شرکتی که دارای درصد سرمایه داران نهادی بالاتری است سود سهام بیشتری پرداخت می کند. افزایش در فروش ها و ارزش های بازار به ارزش دفتری که این دو به عنوان نماینده های از آینده مورد انتظار شرکت و فرصت های سرمایه گذاری به کار برده بودیم هر دو این متغیرها از نظر آماری فارغ از علامتشان، رابطه ی معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب تعیین مدل(R2) بیش از ۷۸% می باشد که بیان کننده ی قدرت توضیح دهندگی مدل می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده ی مدل هم ۷۲% است. با توجه به آماره ی F رگرسیون و Prob آن، معناداری کل مدل هم مورد تأیید می باشد. میانگین درصد سود تقسیمی شرکت های نمونه ۶۷.۱۴%با انحراف استاندارد 30.99٪ است. آمارهی دوربین واتسون مدل هم معادل 1.87 است که نشان می دهد هیچ شواهدی دال بر وجود خود همبستگی وجود ندارد.
7-4- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. در راستای هدف فوق شش فرضیه به شرح فصل سوم تدوین گردیده است و در ذیل به تجزیه و تحلیل نتایج آزمون هر یک از فرضیههای فوق پرداخته میشود.
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق:
آزمون فرضیه اول
ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می شود:
: ارتباط معنی داری بین نسبت پرداخت سود سهام و جریان نقد آزادوجود ندارد.
: ارتباط معنی داری بین نسبت پرداخت سود سهام و جریان نقد آزادوجود دارد.
نتایج حاصل از تخمین مدل فوق حاکی از آن است که مقدار سطح معنیداری نسبت جریان نقد آزاد برابر با 0.0315 درصد یعنی کمتر از 5 درصد است. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد، میتوان ادعا نمود که بین متغیر مستقل یعنی جریان نقد آزاد و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنیدار وجود دارد. از اینرو فرض صفر آماری H. رد و فرض مقابل آن یعنی فرض H1 پذیرفته می شود. . نتایج جدول مزبور بیانگر یک رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و جریان نقد آزاد است. بدین معنی که رابطه مسقیمی نسبت پرداخت سود سهام و جریان نقد آزاد وجود دارد.
آزمون فرضیه دوم
ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می شود:
: ارتباط معنی داری بین نسبت پرداخت سود سهام و ریسک شرکت وجود ندارد.
: ارتباط معنی داری بین نسبت پرداخت سود سهام و ریسک شرکت وجود دارد.
نتایج حاصل از تخمین مدل فوق حاکی از آن است که مقدار سطح معنیداری ریسک شرکت برابر با 0.017 یعنی کمتر از 5 درصد است. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد، میتوان ادعا نمود که بین متغیر مستقل یعنی ریسک و نسبت پرداخت سود رابطه معنیدار وجود دارد. از اینرو فرض صفر آماری H. رد و فرض مقابل آن یعنی فرض H1 پذیرفته می شود. . نتایج جدول مزبور بیانگر یک رابطه منفی بین نسبت پرداخت سود سهام و ریسک شرکت است. بدین معنی که رابطه معکوسی بین نسبت پرداخت سود سهام و ریسک شرکت وجود دارد.
آزمون فرضیه سوم
ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می شود:
]]>