دانلود پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بردسیر

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

(M – A) پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد

 

موضوع:

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 

استاد راهنما:

دکتر صدیقه علیپور

 

استاد مشاور:

دکتر هوشمند اسفندیار پور

  

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده    …………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول (کلیات) 2
مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………. 3
بیان مسأله    …………………………………………………………………………………………………………….. 3
پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………. 3
ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………. 4
اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………… 4
سوالات تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………….. 4
فرضیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم (پیشینه تحقیق) 6
جامعه شناسی    ……………………………………………………………………………………………………….. 7
جامعه شناسی ادبیات   …………………………………………………………………………………………….. 7
جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی   ……………………………………………………………………….   8
جامعه شناسی شخصیت   …………………………………………………………………………………………… 13
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان   …………………………………………………………………….. 16
جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه   …………………………………………………………………………………………………. 18
جایگاه زن در ایران پس از مشروطه   …………………………………………………………………………… 19
جامعه شناسی شخصیت زن  ……………………………………………………………………………………….. 21
زندگی نامه سیمین دانشور    …………………………………………………………………………………………… 23
معرفی سووشون   ………………. …………………………………………………………………………………….. 24
معرفی جزیره سرگردانی   …………………………………………………………………………………………… 26
فصل سوم (روش تحقیق)   28
روش تحقیق  ………………… ………………………………………………………………………………………… 29
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   ………………………………………………………………. 31
فصل چهارم (یافته ها) 33
خلاصه داستان سووشون   …………………………………………………………………………………………. 34
خلاصه داستان جزیره سرگردانی   ………………………………………………………………………………. 35
معرفی شخصیت زن از نظر نویستده     ……………………………………………………………………….. 37
زن و آزادی بیان   ………………………………………………………………………………………………………. 39
مسئله زن و جنسیت  …………………………………………………………………………………………………. 40
زن و آزادی در روابط اجتماعی   ………………………………………………………………………………….. 41
خروج از هنجارهای اجتماعی   …………………………………………………………………………………….. 41
زن و مشارکت در امور سیاسی   ………………………………………………………………………………….. 42
رابطه زن و مرد   ……………………………………………………………………………………………………….. 49

 

 

زن و فمنیسم    ……………………………………………………………………………………………………………. 51
زن̨ سنت و سنت شکنی  …………………………………………………………………………………………… 53
زن و اقتصاد     …………………………………………………………………………………………………………….. 54
زن و عدم تبعیض   ……………………………………………………………………………………………………….. 56
اعتراض به مردان  ………………………………………………………………………………………………………… 56
وضعیت لهجه و گویش   ……………………………………………………………………………………………….. 59
پوشش و حجاب زنان   ………………………………………………………………………………………………….. 61
فصل پنجم (نتیجه گیری) 65
نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………….. 66
منابع و مآخذ   ……………………………………………………………………………………………………………… 68
چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………. 70

چکیده

موضوع جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی) است . جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است که پدیده های اجتماعی که در جامعه تحول یافته با روش علمی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . و مفهوم شخصیت همانند مفهوم انسان در ادبیات به صورت گوناگون مفهوم سازی می شود . الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی است . در این تحقیق با بهره گرفتن از الگوی جامعه شناسی شخصیت به تحلیل و بررسی شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته ایم. زیرا با بهره گرفتن از این الگو به راحتی می توانستیم اعمال و شخصیت های زن در این دو رمان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .در این پژوهش رمان سووشون و جزیره سرگردانی مسأله سیاست ، آزادی ، استعمار و تبعیض و سرگردانی انسان مدرن ، توسعه ، سنت و … و روایت های این دو رمان در مرکز توجه قرار گرفته است . ضرورت انجام این تحقیق،  بررسی و تحلیل شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی و همچنین جامعه شناسی شخصیت های زن در این دو رمان است و چنین نتیجه گیری می شود که زنان توانسته اند شایستگی ها و قابلیت های خود را در عرصه های اجتماعی با زبان و بیان آشکار کنند و پا به پای مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال و دخالت خود را نشان بدهند .

واژگان کلیدی : جامعه شناسی‌،  زن‌، سیمین دانشور‌، سووشون‌، جزیره سرگردانی

– مقدمه

در رمان های سیمین دانشور ( از سووشون تا جزیره سرگردانی ) نمودهایی از سنت، فرهنگ، هویت، اخلاق مَرد مَداری و مذهب بازتاب یافته است كه مطابق با سرشت این مرز و بوم است و می توان از این ویژگی به جهان بینی نویسنده یاد كرد. وی در رمان هایش با رهیافت ویژة خود، بین سنت و تجدد آشتی برقرار كرده و هرگونه پیشرفت، تجدد، توسعه، فناوری و آگاهی اجتماعی را در صورتی میپذیرد كه در تعامل با سنت، مذهب، آیین و فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد. نوع نگاه سیمین دانشور به تحولات سیاسی و اجتماعی و توجه او به انسان معاصر ، زمینه ساز تحقیقاتی گسترده دربارة آثارش شده است . سووشون و جزیرة سرگردانی  نیز از رمانهای معروف دانشور هستند كه تحقیقاتی – چه به صورت مستقل و چه در كتاب های مربوط به ادبیات داستانی معاصر ایران – پیرامون آنها انجام شده است. از نقدهایی كه دربارة این رمان ها نوشته شده است و تا حدودی به بافت موقعیت در آن اشاره داشته اند.

در این مجموعه، رمان های دانشور اغلب از نظر عناصر داستان و درونمایه بررسی شده اند انگیزة اصلی این پژوهش، جامعه شناسی شخصیت زن در رمان سووشون و جزیرة سرگردانی ، با توجه به نقش زنان در جامعه  و انتخاب شخصیت ها وموقعیت آنها در داستان است كه غالباً در پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شده است. و بر مبنای راهبردهای كارآمد ، به  بررسی و تحلیل رمان سووشون و جزیرة سرگردانی پرداخته می شود . از آنجا كه این پژوهش به مهم ترین بن مایه های رمان نظر خواهد داشت، ابتدا به تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی ای كه رمان در تعامل با آنها شكل گرفته است میپردازد.  در بررسیِ تحلیل رمان سووشون و پیوند آن با رمان  جزیره سرگردانی ، كوشش میشود نگاه محقق دربار ة موقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیزعواملی كه در تولید این رمان  مؤثر بوده اند، كشف گردد .

 

1 – 2 –  بیان مساله

واژه ی جامعه شناسی طبق تعریف آگوست کنت، جامعه شناسی علم قوانین کلی پدیده های اجتماعی می باشد که خود حاصل عمل تاریخی و واقعیات اجتماعی پیچیده ای است که به صورت کلی اخذ شده و به صورت یک سیستم کلی از قوانین درآمده است . و در این تحقیق سعی بر آن است که شخصیت‌های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

1 – 3 – پیشینه تحقیق

در  این پژوهش، با توجه به نگرش و جهان بینی سیاسی و اجتماعی سیمین دانشور در رمان سووشون و پیوند آن با  جزیره سرگردانی ، و توجه به كاربرد آن در بافت متن و انتخاب واژگان خاص متناسب با بافت موقعیت است . كه غالباً در پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شده است.

از آنجا كه این پژوهش به جهان نگری نویسنده و تحلیل مهم ترین بن مایه های رمان نظر خواهد داشت،

ابتدا به تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی ای كه رمان در تعامل با آنها شكل گرفته است می پردازد

1 – 4 – ضرورت تحقیق

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بیشترین بهره را از این پژوهش خواهند برد و با یک اثر داستانی معاصر وتحلیل و بررسی شخصیت های آن به خوبی آشنا خواهند شد.

1 – 5 – اهداف تحقیق

الف: معرفی وشناخت شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی، بررسی خصوصیات روحی و روانی آنها به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و علاقمندان به آن.

ب: دیگر اینکه بعضی از شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی به مرور زمان به فراموشی سپرده شده اند و در این تحقیق سعی بر آن است تا اطلاعاتی در مورد این اشخاص و اهداف آنها بیان شود.

ج: با بهره گرفتن از این پژوهش یک الگوی ساختاری بدست می آید که مورد استفاده پژوهشگران در زمینه‌ی آثار داستانی معاصر قرار گیرد.

1- 6-سوالات تحقیق

1 – مهم ترین درونمایه های این دو رمان چیست و چگونه میتوان پیوند معنایی بین رمان های سیمین دانشور( سووشون و جزیرة سرگردانی) برقرار كرد؟

2 – رابطه این دو اثر سیمین دانشور و مسائل اجتماعی دیگر چگونه تبیین می شود؟

3 – شخصیت های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی دارای چه نوع حالات ، روحیات و افکاری هستند و چه عواملی باعث دگرگونی شخصیت آنها می گردد؟

1-7-فرضیات تحقیق

الف: با جامعه شناسی شخصیت زن در این تحقیق به ما کمک می شود که با اشخاص ، روحیات و رفتار آنها آشنا شویم.

ب: در این دو اثر سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی)زنان از فقیر ترین و پایین ترین سطوح طبقاتی تا زنان طبقات مرفه مورد توجه قرار می گیرند.

ج: وی زن را از نظر اقتصادی و عاطفی وابسته به مرد قلمداد می کند.

د: در داستانهای او زنان در مناسبات زناشویی و عاطفی به مراتب از مردان آسیب پذیرترند و هر چه زنان طبقه متوسط پایاپای مردان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضوری فعال دارند برخی محدودیت ها و ناهنجاری های عرفی _ اجتماعی نیز موجب گرفتاری و آسیب پذیری هر چه بیشتر آنان می شود.

تعداد صفحه : 80

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153919]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com