دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رطوبت نسبی، الگوریتم

[do_widget id=kl-erq-2]

شکل (5-2): الگوریتم حل شریف و ماگو]28 و 29[ 3
شکل(5-3): المان درونی لایه برفک 3
شکل (5-4): مسیرحفرههای پیچ در پیچ درون برفک 3
شکل (5-5): الگوریتم حل لی و کیم]9[ 3
شکل(5-6) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 15 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-7) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 18 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-8) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 16 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 21 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-9) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 21 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-10) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 27 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-11) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 17 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 36 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-12) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 58 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-13) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 67 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-14) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 72 درصد و سرعت هوای 6/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
شکل(5-15) مقایسهی ضخامت در نقطهی سکون برای دمای هوای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت هوای 45 درصد و سرعت هوای 3/0 متر بر ثانیه و دمای سطح متفاوت برای ورودیهای آزمایش، ماگو و شریف. 3
نتیجهگیری و پیشنهادها 3
پیوست الف 3
شکل(الف-1): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای دمای سطح مختلف. 3
شکل(الف-2): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای دمای سطح مختلف. 3
شکل(الف-3): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 15 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 33 درصد و برای دمای سطح مختلف. 3
شکل(الف-4): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 17 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 36 درصد و برای دمای سطح مختلف. 3
شکل(الف-5): میزان ضخامت برفک برای دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 24 درصد و برای دمای سطح مختلف. 3
شکل(الف-6): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت. 3
شکل(الف-7): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 3/10- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت. 3
شکل(الف-8): میزان ضخامت برفک بالای استوانه برای دمای سطح 3/8- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت. 3
شکل(الف-9): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 6/14- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت. 3
شکل(الف-10): میزان ضخامت برفک چپ و راست استوانه برای دمای سطح 9/12- درجه سانتیگراد و دمای هوای محیط 16 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی متفاوت. 3
]]>