دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات اسلامی، نظام حقوقی ایران

3- مهمترین عامل در تعیین سن بلوغ ،وراثت است . شاخصه هایی چون محل جغرافیایی، تماس با نور، سلامت تغذیه، عوامل روانی، وزن(درصد چربی بدن)، قد و وضعیت اجتماعی نیز در شروع و میزان پیشرفت بلوغ تاثیر دارد. [do_widget id=kl-erq-2]
4- مفهوم “رشد و أشد” علاوه برمفهوم عام ،از مفهوم نسبی هم بهره می بردو به حسب زمان ، مکان و شرایط خاص هر فرد، قابل انعطاف است و دارای مفهوم مطلق و منحصر به سن خاص نیست که در مواضع مختلف قرآن، به گونه های متفاوت تفسیر شده است. تفسیر “اشد” به معنای بلوغ و رشد فکری و عقلی صحیح تر به نظر می رسد و آنچه که در مورد تعیین سن خاص در مورد معنای أشد آمده است از باب تطبیق بر مصداق است.
5-اختلاف روایات در باره تعیین سن رشد و اشد قرینه ای بر نسبیت است . شایدوجود روایات گوناگون از امامان شیعه ،ریشه در ویژیگی های جغرافیایی هر سرزمین دارد، ماهیت بلوغ شرعی، جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچگاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد.بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیت است نه موضوعیت.
6- اختلاف فتوی و روایات نیزمی تواند موجب عروض شبهه و حاکمیت قاعده درء در حدود شود.
7- روایات در مورد سن بلوغ ،نشانگر اضطراب و تشتت آراء است .شاید بتوان در مقام جمع، میان این اخبار متعارض ،چنین مدعی شد که سن تکلیف به تناسب نوع تکلیف، متفاوت است.
8- در آیه 6 سوره نساء، شارع مقدس بین بلوغ جسمانی و رشد، تقارن زمانی نیاورده است و این عدم تقارن زمانی ، رشد را برای تصرف مال، به ذهن متبادر می کند .نظر به اینکه نسبت رشد مدنی ورشد جزایی ،عموم و خصوص مطلق است . پس رشد مدنی، مستلزم رشد کیفری است ولی هررشد کیفری الزاما به معنی وجود رشد مدنی نیست .
9- سن مسؤولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمیز حسن و قُبح) رسیده باشد.
10-رشدکیفری مفهومی کاملاً پیچیده است که شامل اجزای مختلفی چون علم به ماهیت رفتار، علم به آثار طبیعی عمل و درک آثار اجتماعی آن است و بستگی به عوامل مختلفی نظیر میزان رشد شناختی فرد، ضریب هوشی وی، میزان برخورد با مسائل اجتماعی و … دارد.
11- تمیز، توانایی تشخیص در دایره “مسئولیت اخلاقی” است و رشد کیفری مربوط به دایره “مسئولیت کیفری” است.
12-واژه «معتوه» که در برخی از روایات، فاقد مسئولیت کیفری عنوان شده است، نزد بیشتر لغویون به معنای فساد عقل نیست. بلکه به معنای نقصان عقل است اگرچه در روایات به هر دو معنی اشاره شده است .از کنار هم قرار گرفتن دو واژه معتوه و مبرسم در عرض جنون در روایات معلوم می شود که مقصود از این دو واژه غیر از جنون است و به معنای نقصان عقل، سفاهت و بلاهت است. معتوه از مراتب سفاهت به شمار می‎رود و از مصادیق و مراتب جنون نیست.
13- با وجود عروض شبهه ،هیچگونه مجازاتی مشروعیت ندارد. خواه مجازات معین (حدود) باشد یا غیر معین (تعزیر)و بر اساس قاعده درء، حد منتفی می گردد و تبدیل به شلاق می شود.
14- مطالعات و آزمایش ها (با استفاده از دستگاهEEG) نشان می دهد: امواج مغناطیسی مغز مجرمین شانزده تا هفده ساله، مشابه امواج الکتریکی مغز کودکان شش تا هفت ساله قبل از جنگ جهانی دوم است.
15- « قابلیت انتساب » در حقوق فرانسه را شاید بتوان نزدیک با مفهوم « خطاب » در فقه امامیه دانست.
16- نظر به اینکه سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران بعد از چین مقام دوم را داراست و فشار جامعه ی بین المللی در این مورد رو به ازدیاد است، می توان ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،از اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود ، اجتناب کرد واز اعدام بی رویه جلوگیری کرد.
17- نظام حقوقی ایران وابستگی نزدیکی به حقوق کیفری فرانسه در مورد کودکان دارد واز آن نظام گرته برداری شده است ولی هنوز سن بلوغ جنسی به عنوان فاکتور تعیین کننده به این نظام چسبیده است .
18- در حقوق فرانسه، “فقدان تمیز” عامل عدم مسئولیت است نه ” کودکی” .
19- ماده149 قانون مجازات اسلامی ایران ، با ماده 8-122 قانون مجازات فرانسه تطابق دارند .
20- ضرورتهای اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحولات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .رشد کیفری یک مساله تعبدی شرعی نیست .بلکه مساله عرفی است که می توان در وضع احکام آن از تجربیات نظام های حقوقی دیگر مانند فرانسه وانگلیس بهره گرفت.
21- بررسی رابطه میان تمیز، بلوغ و رشد، حاکی از آن است که نوعی ملازمه میان بلوغ و رشد مشاهده می شود که قانونگذار نیز بدان توجه داشته است.
پیشنهادها
مواردی که به زعم راقم این سطور می توان به عنوان پیشنهاد مطرح کرد:
1- مجلس شورای اسلامی با موافقت رهبری، با استفاده از اختیارات رهبری و ولایت مطلقه ، 18 سالگی را به عنوان اماره رشد تعیین کنند.
]]>