دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهمان نوازی، مرحله بلوغ

بند دوم:بلوغ حُلُم [do_widget id=kl-erq-2]
حلم از مصدر حَلَم، یحلُم به معنای رویا دیدن و محتلم شدن و بلوغ حُلُم ،رسیدن به مرحله احتلام و بالغ شدن است .به دیگرسخن ،شخصی که برای اولین بارمحتلم می شود، به بلوغ حلم رسیده است.
(در دو آیه سوره نور از بلوغ حلم یاد شده است واین آیات ناظر به آن است که اطفالی که واجد این بلوغ میشوند ؛ برای ورود به خلوت نزدیکان خود ، باید اذن بگیرند و اگر اطفالی هنوز به این نوع بلوغ نرسیدهاند؛ در سه نوبت برای ورود به خلوت پدر و مادر اذن بگیرند.
صرف نظر از اذن و اجازه برای اطفال ، شارع مقدس وجود طفل ممیز و غیر ممیز رادراین آیات مورد نظر دارد و اطفال ممیز را واجد نوعی مسئولیت میداند که مصادیق آن تمیزی خلوت پدر و مادر ذکر شده است.
در مورد آیه 59 سوره نور خداوند میفرماید: (و اذا بلغالاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم کذلک بین الله لکم آیاته والله علیم حیکم) از این آیه این گونه برمیآیدکه: افراد بالغ برای ورود به خلوت والدین باید اذن بگیرند ولی کودک ممّیز 3 بار در روز مشمول اذن می شود. اذن در این اوقات که عورات سه گانه نامیده می شود؛ مشمول طفلی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است.)
به نظر میرسد ،شارع مقدّس ، یک نوع مسئولیت نقصان یافته را برای اطفال ممیّز قرار داده است .
در این آیه، مانند آیه ششم سوره نساء، سن مشخصی برای بلوغ حُلم و حتی معیار مشخصی برای اثبات آن نوع بلوغ وضع نشده است .
بندسوم:بلوغ اَشُدُ
سومین نوع بلوغی که قران به آن تصریح دارد،بلوغ اشداست.
قرآن کریم در 8 موردازبلوغ اَشُد یاد کرده است که هرکدام از این موارد به طور خلاصه بررسی
میشود.
1- سوره انعام، آیه 152 ـ نکته مهم آیه ،دوری از مال یتیم وروانبودن دخل وتصرف در آن است . یتیم باید در این مرحله به بلوغ برسد.
2- سوره اسراء، آیه 34 ـ نکته اصلی آیه آن است ؛وقتی طفل به مرحله اشد خود رسید، بالغ و رشید است و میتواند در امور مالی خود دخل و تصرف کند.
3- سوره کهف ، آیه 82 ـ این آیه به داستان موسی و خضر پرداخته است و ناظر به ورود این دو بزرگوار به قریهای است که اهل قریه از مهمان نوازی و اطعام آنان خودداری میکنند.
حضرت خضر دستور به تعمیر دیواری که در مجاورت قریه دارد میدهند و در اعتراض حضرت موسی مبنی برچرایی عمل باوجود استنکاف مهمان نوازی اهل قریه ، به گنجی که در درون آن خرابه وجود دارد، اشاره می کند. صاحب آن گنج دو یتیمی هستند که هنوز به مرحله رشد و بلوغ اشد خود نرسیدهاند.
4- سوره یوسف ، آیه 22 ـ به مرحله اشد حضرت یوسف و حکم نبوت ایشان اشاره دارد.
5- سوره احقاف، آیه 15 ـ در این آیه ،علاوه بر رسیدن به مرحله اشد، به 40 سالگی عمر هم اشاره شده است .در بین آیات قرآنی که به مرحله بلوغ ، رشد و اشد اشاره دارد؛ فقط این آیه ،سن مشخصی را عنوان کرده است اگر چه به حکم حقوقی خاصی اشاره نشده است.
(برخی از مفسّران گفتهاند: میتوان استنباط کردکه ، منظور از بلوغ اشد رسیدن به مقطع 40 سالگی است . در این مقطع سنی ، شخص از عقل و رشد کامل برخودار میشود.)
6- سوره قصص ، آیه 14ـ این آیه مانند آیه 22 سوره یوسف ،تأکید دارد که حضرت وقتی به مرحله اشد رسید و کمال و استقامت عقل و درک پیدا کرد؛ به او حکم و علم دادیم.
7- سوره حج ، آیه 5 ـ خداوند به مراحل آفرینش نطفه ، علقه و مضغه اشاره می کند و پس از مراحل خلقت و رشد و نموی آن ،اشاره به این معنی دارد که آن گاه که انسان از دوران طفولیت خارج شد به مرحله اشد میرسد. در این آیه ،سنی برای بلوغ و حکم خاصی برای آن دیده نمی شود. این آیه مرحله خروج از طفولیّت را بلوغ اشد میداند.
8- سوره غافر، آیه 67 ـ در این آیه ، خروج از طفولیت، برابربا بلوغ اشد است .مراحل آفرینش دراین آیه، همچون آیه 5 سوره حج یادآور مراحل خلقت انسان است.
بنابراین ، واژه های رشد و أشد یک مفهوم عام دارند و یک مفهوم نسبی . نشانه ی نسبیت معنای «أشد» درقران آن است که همواره، همراه با ضمیربیان می شود . این واژه، هشت مرتبه در قرآن ذکرشده است .درپنچ نوبت همراه با ضمیر مفرد و یک مورد هم به ضمیر تثنیه (اشدکما) ودر دو جایگاه همراه با ضمیر جمع (اشدکم)دیده می شود.
]]>